• Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Grinko, S.G. Sergeev, L.P. Ivanova, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
  • UDC 632.95.024:613.2:504.05
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Grinko, S.G. Sergeev, L.P. Ivanova, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
  • UDC 632.95.024:613.2:504.05
  • Authors: І.М. Pelo, V.G. Bardov, S.Т. Omelchuk, L.М. Sasinovych
  • UDC 623.5.024.391:635.1/.8
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.M. Voronina, N.V. Kolontaeva, A.P. Grinko, V.S. Mikhailov
  • UDC 615.917+615.9