USE OF TEST FOR EVALUATION OF SUBCHRONICAL TOXICITY FOR EVALUATION OF CUMULATIVE PROPERTIES OF CHEMICALS

  • Authors: І.G. Mudra
Download attachments:

Мудра І.Г.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Предметом наших досліджень була оцінка інформативності тесту субхронічної токсичності (ТСТ) за R. Lim та співавт. За стандартною схемою вивчали кумулятивні властивості двох фосфорорганічних пестицидів — афоса і циодріна, нітратів кадмію та свинцю, диметилфталату (ДМФ), щавелевої кислоти (ЩК) і N-метиламінної солі дитіокарбамінової кислоти (МСДК).

Результати ТСТ при традиційній трактовці вказують на відсутність кумулятивних властивостей у всіх семи речовин, включаючи солі кадмію і свинцю, кумулятивні властивості яких загальновідомі. Такі результати за смертельним ефектом в ТСТ отримані багатьма авторами для речовин, кумулятивні властивості яких доведені.

Афос, солі кадмію і свинцю привели до загибелі білих щурів при пероральному введенні в основному протягом 2-3 тижня досліду, ДМФ і ЩК -протягом 3-4 тижня, циодрін та МСДК — всі тварини перенесли 28 введень за схемою. Розрахований при цьому коефіцієнт кумуляції (Кк) становив для афосу — 3,8, Сd(NO3)2 — 2,6, Рb(NO3)2 — 2,8, ДМФ — 6,2, ЩК — 6,1, циодріну — 12,8, МСДК-12,8.

За даними Е.Н. Любліної Кк за ТСТ сприяє виявленню адаптивних властивостей організму і для кожної конкретної речовини буде більшим ніж за методом Ю.С.Кагана і В.В.Станкевича, що в нашому випадку було підтверджено результатами паралельного визначення Кк на пороговому рівні обома методами.

Виникла потреба в шкалі оцінок проявів кумулятивності за ТСТ. Оцінювали кумулятивність тих же семи речовин за схемою Ю.С. Кагана і В.В.Станкевича і Б.М.Штабського.

Виходячи із отриманих результатів, афос характеризувався дуже сильною кумуляцією, солі кадмію і свинцю — сильною, ДМФ і ЩК — середньою, циодрін і МСДК — слабою. Таким чином, за ТСТ для всіх речовин, що були в досліді, загально прийняті 4 градації кумуляції є відповідними. Отже, за ТСТ при реєстрації летального ефекту дуже сильній, сильній, середній і слабій кумуляції відповідає середній час загибелі тварин в межах до 8, 8-20, 21-28 і більше 28 діб. Відповідні Кк будуть менше 1, 1-5,3, 5,3-12,8 і більше 12,8. Виходячи з цього, слід вважати, що ТСТ може використовуватись для характеристики кумулятивних властивостей речовин за летальним ефектом при умові стандартизації коефіцієнта кумуляції.