Відгук-обговорення проекту паспорта спеціальності 14.03.06 — токсикологія (біологічні науки)

Завантажити прикріплення:

14.03.06 — токсикологія (біологічні науки), надрукованого в журналі "Современные проблемы токсикологии" №1, 2010 р.

Проект паспорта спеціальності 14.03.06 — токсикологія (біологічні науки) є оновленим, більш обґрунтованим варіантом нині діючого паспорта спеціальності та викладає основні положення напрямків токсикологічних досліджень у загальнобіологічному аспекті. Проте, на нашу думку, доцільно було б внести деякі доповнення.

Формулювання визначення спеціальності: "Токсикологія — галузь науки про загальнобіологічні реакції біологічних об'єктів різного рівня розвитку та організації на дію токсичних речовин і біологічно активних сполук, особливості викликаних ними ушкоджень, потенційну небезпеку для індивідуумів і їх популяцій", доцільно доповнити таким чином: "Токсикологія — галузь науки про загальнобіологічні реакції біологічних об'єктів різного рівня розвитку та організації на дію токсичних речовин і біологічно активних сполук, особливості викликаних ними ушкоджень, механізми їхньої дії, потенційну небезпеку для організмів різних видів і їхніх популяцій".

До напрямків досліджень слід включити:
1. Дослідження ефектів біологічно активних сполук природного та синтетичного походження та викликаних ними ушкоджень структури і функції живих організмів на різних рівнях їх організації (молекулярному, субклітинному, клітинному, тканинному, органному, організменному, популяційному).
2. Дослідження ефектів та механізмів біологічної активності існуючих та потенційних лікарських засобів, їх токсичності та методів її корекції. В цілому паспорт спеціальності 14.03.06 — токсикологія (біологічні науки) висвітлює широке коло питань токсикології у загальнобіологічному аспекті та спрямовує зусилля здобувачів наукових ступенів на вирішення нагальних потреб держави з питань екологічної безпеки.

В.К. Рибальченко, д.біол.н., професор,
завідувач НДС "Мембранології і цитології" ННЦ "Інститут біології"
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
заслужений діяч науки і техніки України

Надійшла до редакції 15.03.2011