ПРОМИСЛОВА ТОКСИКОЛОГІЯ В УКРАЇНІ І МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ISO14000: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

  • Автори: Д.Д. Зербіно, І.В. Гущук
Завантажити прикріплення:

Зербіно Д.Д., 1Гущук І.В.
Інститут клінічної патології ЛНМУ, м.Львів, Україна
1Рівненська обласна СЕС, м.Рівне, Україна

Один з парадоксів України — заводи в центрі великих міст. Які превентивні міри можна застосувати, щоб зменшити їх негативний вплив на навколишнє середовища? Вихід один — сучасні системи управління великими промисловими підприємствами повинні базуватися на відповідних міжнародних стандартах, серед них одним з важливіших є стандарт ISO14000: система управління навколишнім середовищем (СУНС).

На сьогодні в серії стандартів ISO 14000, а їх налічується більше ніж два десятки, на нашу думку, враховуючи ключове поняття серії ISO 14000 як систему екологічного менеджменту (environmental management system, EMS) в організації, для господарюючих суб`єктів при впровадженні, функціонуванні і аудиту (СУНС) в першу чергу, доцільно використовувати наступні серії стандартів ISO 14000: ISО 14001:2004 — специфікація і настанови до використання СУНС; ISO 14004:2004 — принципи, які спрямовані на розробку і удосконалення СУНС; ISO 14031 — настанови по оцінюванню роботи СУНС.

ISO 14001 призначений для застосування будь-якою організацією, яка зацікавлена в тому, щоб:розробити, впровадити, підтримувати в робочому стані і покращувати систему екологічного менеджменту; упевнитися в своїй відповідності до заявленої екологічної політики; продемонструвати відповідність цьому стандарту. Всі вимоги даного стандарту застосовуються до будь-якої системи екологічного менеджменту. Ступінь їх застосування залежить від таких факторів як: екологічна політика організації, характер її діяльності, продукції і послуг, а також місце розташування та умови її функціонування, тобто відноситься до тих екологічних аспектів, які організація ідентифікувала як ті, якими вона може управляти і на які може впливати. Взагалі, в основі вимог стандарту лежить відкритий цикл "план — здійснення — перевірка — перегляд плану".

ISO 14004 слугує посібником зі створення, впровадження, підтримання в робочому стані та поліпшення системи менеджменту навколишнього середовища і її погодженням з іншими системами управління, включаючи при цьому в себе спеціальні потреби і запити підприємства.

ISO 14031: 1999 містить рекомендації з розробки та використання оцінки екологічних показників, а також на виявлення і відбір контрольних екологічних показників, для використання господарюючого суб`єкта, незалежно від типу, розміру, місця розташування і складності .

Стандарти ISO 14000 є добровільними. Вони не замінюють законодавчих вимог, а забезпечують систему визначення того, яким чином підприємство впливає на навколишнє середовище і як виконуються вимоги чинного законодавства. Організація може використовувати стандарти ISO 14000 для потреб: а) внутрішніх, наприклад, як модель СУНС або формат внутрішнього аудиту системи екологічного менеджменту. Передбачається, що створення такої системи дає організації ефективний інструмент, за допомогою якого вона може управляти всією сукупністю своїх впливів на навколишнє середовище і приводити свою діяльність у відповідність з різноманітними вимогами. б) зовнішніх — щоб продемонструвати клієнтам і громадськості відповідність системи екологічного менеджменту сучасним вимогам. Нарешті, організація може отримати формальну сертифікацію від третьої (незалежної) сторони. Як можна припускати по досвіду стандартів ISO 9000, саме прагнення отримати формальну реєстрацію, мабуть, буде рушійною силою впровадження систем екологічного менеджменту, відповідних стандартам. Оскільки вимоги ISO 14001 багато в чому перетинаються з ISO 9001:2000, можлива полегшена сертифікація підприємств, які вже мають ISO 9000.

Незважаючи на добровільність стандартів, експерти прогнозують, що через 10-15 років більше 90 відсотків великих компаній, включаючи транснаціональні, будуть сертифіковані відповідно до ISO 14001, тобто отримають свідоцтво "третьої сторони" про те, що ті чи інші аспекти їх діяльності відповідають цим стандартам. Підприємства можуть захотіти отримати сертифікацію по ISO 14001 в першу чергу тому, що така сертифікація (чи реєстрація за термінологією ISO) буде одним з неодмінних умов маркетингу продукції на міжнародних ринках (наприклад, нещодавно ЄЕС оголосило про свій намір допускати на ринок країн Співдружності тільки ISO-сертифіковані компанії). Разом з цим запровадження міжнародних стандартів ISO зменшує екологічне навантаження на довкілля через систему жорсткого виробничого контролю за викидами та скидами шкідливих речовин та максимальним рівнем по утилізації промислових відходів; забезпечує ефективний внутрівідомчий контроль за шкідливими умовами праці на виробництві, що є профілактикою захворювань серед працюючих; передбачає постійний контроль за якістю виробленої продукції в т.ч.за дотриманням вимог безпечності продукції для споживача через впровадження системи управління якістю, а це в свою чергу приведе до зменшення або усунення шкідливого впливу факторів середовища життєдіяльності, що створюють загрозу здоров'ю, життю, працездатності людини чи здоров'ю майбутніх поколінь;

Незважаючи на певні кроки в Україні по акредитації підприємств, установ і організацій до вимог міжнародних стандартів ця робота на даний час просувається надто повільно.