Авторам

Правила оформлення рукопису для публікації в "Українському журналі сучасних проблем токсикології"

Увага! На цій сторінці наведені технічні умови подання рукописів статей до Журналу. Але лише їх виконання недостатньо. Поряд з цим слід обов'язково ознайомитися з Етикою публікацій.

Редакція журналу «Сучасні проблем токсикології, харчової та хімічної безпеки» просить авторів при оформленні статей до друку дотримуватися наступних правил.

Редакційна колегія приймає роботи українською та/або англійською мовами, які раніше не публікувалися і не подавалися до інших видань, згідно з основними рубриками журналу:
— оглядові статті та лекції з сучасних концепцій експериментальної та клінічної токсикології, харчової та хімічної безпеки;
— оригінальні експериментальні, патоморфологічні та клінічні дослідження з різних аспектів токсикології пестицидів, полімерів та інших ксенобіотиків;
— нові оригінальні методики наукових досліджень;
— дискусійні аспекти експериментальної та клінічної токсикології;
— рецензії на монографії та підручники;
— інформація про наукові форуми, конгреси, симпозіуми і конференції.

Журнал не приймає перероблені опубліковані статті, які не містять нового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу. Опубліковані статті і розширені анотації англійською мовою відкриті для вільного доступу на WEB-сайті журналу; необхідно транслітерувати списки використаних джерел. Розширені анотації англійською мовою аналізуються міжнародними наукометричними і бібліографічними базами. Копії статей в PDF-форматі розміщуються на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Рукописи і супроводжуючі матеріали приймаються на паперовому носії та одночасно — в електронному варіанті (на компакт-диску або електронною поштою).

Формат рукопису — А4, шрифт Times new Roman — 14 пунктів, через півтора інтервали; ширина полів: лівого, верхнього і нижнього — по 2 см, правого — 1 см. На сторінці тексту не більше 30 рядків.

Структура оригінальних статей:
«Шапка» статті:
— індекс УДК;
— ініціали та прізвище автора (авторів);
— назва статті (не більше 150 символів), без використання абревіатур (крім загальноприйнятих, таких як ДНК, РНК, АТФ), двома мовами —
українською та англійською;
— ключові слова трьома мовами після відповідних резюме;
— повна назва установи, в якій виконано роботу, місто, країна (в разі, якщо автори з різних установ, прізвище автора і назву його установи позначаються цифрами 1, 2, 3);
— дві коротких анотації українською та англійською мовами, обсягом не менше 250–300 слів. Структура кожної анотації аналогічна структурі статті: мета, матеріали і методи, результати, висновки. Правильно написане резюме і підібрані ключові слова сприяють коректному відображенню ваших публікацій в міжнародних наукометричних системах. Правильно згенерувати ключові слова вам допоможуть у науковій бібліотеці за допомогою системи ІРБІС;
— вступ (сучасний стан і актуальність проблеми, її невирішені аспекти);
— мета роботи;
— матеріали і методи дослідження (принцип відбору і кількісна характеристика матеріалу для дослідження і розподіл об'єктів дослідження на групи; опис використаних методик експериментального, патоморфологічного, клінічного дослідження і методів статистичного аналізу кількісних результатів дослідження);
— результати та їх обговорення (результати не повинні повторювати раніше опубліковані дані, рекомендуються посилання на попередні публікації автора); медичні терміни наводяться згідно з анатомічною, гістологічною номенлатурою і МКБ Х перегляду, фізичні величини і одиниці — в системі SI, скорочення слів і словосполучень подаються відповідно до ДСТУ 3582-97 і ГОСТ 7.12-93; опис результатів супроводжується таблицями, діаграмами, графіками і мікрофотографіями; в обговоренні одержані результати порівнюються з аналогічними і відмінними результатами інших авторів, пояснюються можливі причини невідповідності результатів;
— висновки (подаються нумерованими пунктами, вони є наслідком результатів проведеного дослідження і відображають поставлену мету дослідження);
— перспективи подальших наукових досліджень бажано подавати в останньому абзаці статті;
— декларація про відсутність конфлікту інтересів;
— список літератури (два варіанти). Список літературних джерел повинен містити праці за останні 5 років і, як виняток, — більш ранні публікації. В оригінальних статтях цитують не більше 20 джерел, в оглядах — до 30–50. На кожну роботу в списку літератури має бути посилання в тексті рукопису. Література в списку розміщується згідно з порядком посилань на неї в тексті статті, їх подають у квадратних дужках або за алфавітом.

Необхідно подавати два варіанти списку використаних джерел. Один варіант оформляється звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006, що використовується в дисертаційних роботах.

Інший варіант необхідний для аналізу статті в міжнародних наукометричних базах даних, він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати всіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 цього не передбачає), не можна використовувати передбачені ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 знаки поділу: // і -. Назва статті, джерела (журнал, конференція, книга) подаються англійською мовою та завжди виділяються курсивом.

Для статей. Прізвища авторів та назва журналу подаються у транслітерації латиницею, назва статті та джерела — англійською мовою.

Author A.A., Author B.B., & Author C.C. (2009). Title of article. Title of Journal, (англ. мовою) 8 (3), 22–26.

Для матеріалів конференцій. Прізвища авторів подаються в транслітерації, назва праці англійською, назва конференції і подається в транслітерації і мовою оригіналу (в дужках наводиться назва конференції англійською мовою, або наводиться в транслітерації, якщо переклад на англійську неможливий). Англійською мовою наводиться місце проведення конференції, місце видання матеріалів, рік, сторінки.

Для монографій та інших книг. Прізвища авторів подаються в транслітерації, назва книги — курсивом в транслітерації з перекладом на англійську в квадратних дужках. Місце видання, рік видання, загальна кількість сторінок — англійською, назва видавництва — в транслітерації.

Транслітерацію виконувати згідно з Постановою № 55 Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Офіційна паспортна транслітерація, затверджена Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 рЗверніть увагу!

Підготувати правильний список літератури за вимогами АРА Вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після введення метаданих у запропоновану форму, система сама згенерує Вам правильно оформлене посилання для Вашого списку використаних джерел, яку необхідно скопіювати і вставити в свою статтю.

Дані про авторів і адреса для листування. В кінці статті українською та англійською мовами (у паперовому варіанті — на окремій сторінці) подаються дані про авторів: прізвище, ім'я та по батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, адреса електронної пошти (публікуються в журналі), адреса для листування та номер телефону.

ВИМОГИ ДО ІЛЮСТРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ
Весь ілюстративний матеріал описується та інтерпретується в тексті роботи.
Приймаються напівтонові мікрофотографії у відтінках сірого 300 dpi Gray Scale (256 градацій сірого). Мікрофотографії, надіслані тільки в паперовому варіанті, редакція не приймає. Підписи до мікрофотографій подаються в форматі .doc окремим файлом і на окремій сторінці.
Графічний штриховий матеріал (малюнки) подається окремими файлами форматів XLS, TIFF, WMF або CDR розділової здатності 300 dpi B&W.
Графіки повинні мати назви осей із зазначенням одиниць виміру, легенди, довірчі інтервали, позначення рівня статистичної достовірності та відмінностей між групами.
Таблиці (не більше трьох) повинні мати короткий заголовок без абревіатур. У короткий зміст колонок і рядків, де це необхідно, вказується метод і одиниці вимірювання.
Всі примітки і пояснювальні написи слід поміщати не в заголовках, а в підписах під таблицями та графіками. Для позначення достовірності відмінностей під таблицями та графіками необхідно використовувати символи * # ^ , пояснюючи їх значення в підпису.

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ
Для публікації статті, лекції та інших матеріалів до редакції журналу надсилаються:
— супровідний лист керівника на бланку установи або лист керівника, завірений круглою печаткою установи;
— експертний висновок, що дозволяє відкриту публікацію;
— друкований варіант статті з грифом «до друку» на титульній сторінці, підписаний усіма авторами. Своїми підписами автори гарантують, що експериментальні та клінічні дослідження виконані відповідно до міжнародних етичних норм, а також передають редакції право на публікацію статті в журналі, розміщення на сайті журналу і в інших реферативних джерелах. Якщо в статті використані матеріали, які є інтелектуальною власністю кількох організацій і раніше не публікувалися, автор зобов'язаний отримати дозвіл на їх публікацію від кожної організації та надіслати разом зі статтею;
— компакт-диск з електронним варіантом статті, резюме, ілюстраціями в окремих файлах. У назвах файлів використовуються виключно латинські символи та цифри без пробілів, крапок, ком і дужок.
1. Файл з текстом статті (author_art.doc, де author — прізвище автора для листування).
2. Окремі файли з кожним малюнком (author_figl.jpeg або author_figl.tiff).

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Політика та процедура рецензування наведена за окремим посиланням.

Нагадуємо, що за рішенням редакційної колегії журналу від 01.09.2022 р. російськомовні матеріали не приймаються до друку.

Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на журнал.

Статті надсилати на адресу: 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6; електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.