Політика та процедура рецензування

Автор надсилає до редакції статтю відповідно до вимог до наукових статей, що подаються в журнал.

Всі рукописи, що надходять в журнал, направляються за профілем наукового дослідження на рецензію доктору наук – одному з членів редакційної колегії або рецензента, в окремих випадках – незалежного експерта за рекомендацією членів редакційної колегії. При оцінці статті рецензент враховує: відповідність тематиці журналу, наукову новизну і значущість представлених результатів, відповідність правилам підготовки статей; обґрунтованість результатів; правильність використання результатів інших авторів; правильність посилань; якість викладу та оформлення. Крім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам біоетики та етики публікацій і даються рекомендації щодо усунення в разі їх порушення.

У висновку рецензії обов'язково вказується одна з наступних рекомендацій: можливість публікації в журналі (в представленому вигляді або після відповідного доопрацювання згідно зауваженням рецензента) або недоцільність публікації.

Термін рецензування рукопису статті складає не більше 1 місяця з моменту її отримання рецензентом.

Остаточне рішення про публікацію або відхилення статті, так само як і черговість розміщення в журналі, приймається редакційною колегією.

У разі, якщо думки редколегії і рецензента не збігаються, то стаття направляється на додаткове рецензування.

Редколегія надає авторам статті копію рецензії (без зазначення рецензента).

Стаття, надіслана авторам на доопрацювання, повинна бути повернена у виправленому вигляді (в 2 примірниках) разом з її початковим варіантом в максимально короткий термін з відповідним листом, що містить відповіді на всі зауваження і пояснюють всі зроблені в статті зміни.

Стаття, яка була затримана на термін більше 3 місяців або вимагає повторної переробки, розглядається як та, що вперше надійшла.

Автор несе повну відповідальність за науковий зміст статті і точність даних, наведених у списку літератури.

Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації редактор інформує про це автора.

Редакція не бере на себе зобов'язання щодо термінів публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції протягом п'яти років.

Редакція не вступає в дискусії з авторами з приводу відхилених робіт.