Політика та процедура рецензування

Метою журналу є оприлюднення результатів наукових досліджень сучасних проблем превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки.

Дана мета визначає основні завдання:

  • сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими для вирішення сучасних проблем превентивної та клінічної токсикології;
  • поширення на сторінках видання прогресивних та оригінальних методик, наукових досліджень, дискусійних аспектів експериментальної та клінічної токсикології;
  • опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань за спеціальністю "біологія та медицина".

Автор надсилає до редакції статтю відповідно до вимог до наукових статей, що подаються в журнал.

Всі рукописи, що надходять в журнал, направляються за профілем наукового дослідження на рецензію доктору наук – одному з членів редакційної колегії або рецензенту, в окремих випадках – незалежному експерту за рекомендацією членів редакційної колегії. При оцінці статті рецензент враховує: відповідність тематиці журналу, наукову новизну і значущість представлених результатів, відповідність правилам підготовки статей; обґрунтованість результатів; правильність використання результатів інших авторів; правильність посилань; якість викладу та оформлення. Крім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам біоетики та етики публікацій і даються рекомендації щодо усунення в разі їх порушення.

У висновку рецензії обов'язково вказується одна з таких рекомендацій: можливість публікації в журналі (в представленому вигляді або після відповідного доопрацювання згідно зауваженням рецензента) або недоцільність публікації.

Термін рецензування рукопису статті складає не більше 1 місяця з моменту її отримання рецензентом.

Остаточне рішення про публікацію або відхилення статті, так само як і черговість розміщення в журналі, приймається редакційною колегією.

У разі, якщо думки редколегії і рецензента не збігаються, то стаття направляється на додаткове рецензування.

Стаття, надіслана авторам на доопрацювання, повинна бути повернена у виправленому вигляді (в 2 примірниках) разом з її початковим варіантом в максимально короткий термін з відповідним листом, що містить відповіді на всі зауваження і пояснюють всі зроблені в статті зміни.

Автор несе повну відповідальність за науковий зміст статті і точність даних, наведених у списку літератури.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації редактор інформує про це автора.

Редакція не бере на себе зобов'язання щодо термінів публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції протягом трьох років.

Редакція не вступає в дискусії з авторами з приводу відхилених робіт.