ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ НЕБЕЗПЕКИ ВІДХОДІВ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

  • Автори: Л.І. Повякель, О.О. Бобильова, В.І. Пасічник
Завантажити прикріплення:

Повякель Л.І., Бобильова О.О., Пасічник В.І.
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ

В даний час зберігання, розміщення, утилізація, видалення і перевезення відходів, а також економічні аспекти при поводженні з ними регулюються з урахуванням класифікації відходів по ступеню їх небезпеки. Розбіжності у трактовці способів і критеріїв оцінки небезпеки відходів у різних країнах істотно розрізняються, що свідчить про незавершеність формування наукових критеріїв екотоксикологічної небезпеки.

На сьогодні категорія небезпеки відходів встановлюється з урахуванням токсикологічних, фізико-хімічних параметрів складових інгредієнтів у визначеній масі відходів (ДержСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення").

Але ж, при цьому не враховуються такі фактори як: час знаходження відходу у навколишньому середовищі, вплив температури, вологи, інсоляції, екологічний стан навколишнього природного середовища і т.д. Не закладені в методику показники потенційної небезпеки для об'єктів навколишнього середовища, наприклад, мігруючі з відходів у контактуючі середовища продукти перетворення і деструкції.

Проведена робота по визначенню класу небезпеки кількох видів відходів (зношені шини, суміші пестицид них препаратів, суміші відходів з вмістом нафтопродуктів та залишки стічних вод). Їх віднесення до певних класифікаційних категорій по небезпечності проводили з урахуванням вимог нормативної документації в Україні, можливих продуктів трасформації, а також результатів біотестування, що не закладено в методику визначення класу небезпеки відходів.

Одержані дані свідчать, що методика визначення класу небезпеки, яка використовується сьогодні по токсикологічним критеріям (ЛД50, ГДК в грунті), фізико-хімічним параметрам (летючість і розчинність), не враховує ряд факторів потенційної небезпеки відходів. Застосування даної методики не дає можливість для повної оцінки екологічного ризику.. Вдосконалення методології по класифікації відходів та повної оцінки ризиків при поводженні з ними залишається проблемою, що потребує вирішення.

В методологію оцінки небезпеки відходів повинні бути закладені наступні принципи:
- комплексність оцінки відходу як єдиного небезпечного агенту з урахуванням динаміки, форм його перетворення в об'єктах навколишнього середовища та специфіки дії в середовищі життєдіяльності людини;
- використання наборів біотестів, які представляють собою різні групи організмів;
- оцінка сумарної небезпеки відходів та довгостроковість дії на декілька поколінь людини з урахуванням латентних ефектів.