КОНЦЕНТРАЦІЯ ОСНОВНИХ КАТІОНІВ У ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ — ЯК ОСНОВА ВИБОРУ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ ЛІЧИЛЬНОГО ЗРАЗКА ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ Сs-137 ТА Sr-90 У ПИТНІЙ ВОДІ

  • Автори: В.Г. Сінченко, Г.П. Тарасенко, Ю.В. Караван, Г.О. Тураш
Завантажити прикріплення:

Сінченко В.Г., Тарасенко Г.П., Караван Ю.В, Тураш Г.О.
ДП "Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя" МОЗ України, відділ медико-екологічних проблем Чернівці, Україна

Відомі механізми шкідливої дії на організм людини радіонуклідів Сs-137 та Sr-90 (далі РН) зумовлюють необхідність їх контролю в продуктах харчування та питній воді. Це знайшло відображення в діючих нормативних документах, зокрема НБРУ-97 ГН6.6.1.1.130-206, ДСанПіН 2.2.4-171-10. Зручний для контролю за вмістом РН, зокрема в питній воді, є метод адсорбції катіонів з кінцевим вимірюванням активності РН бета-спектрометром. Підвищення чутливості методу та точності таких вимірювань є актуальною задачею для цілей радіаційної гігієни та токсикології, наприклад, коли РН створює додаткове радіаційне навантаження, на фоні якого досліджується дія інших токсичних факторів.

Дана робота присвячена аналізу фізико-хімічних показників вод поверхневих водоносних горизонтів Чернівецької області, зокрема їх катіонного та аніонного складу з позицій вимог до лічильного зразка при бета-спектрометричному визначенні у питній воді вмісту РН. Об'єктом дослідження та аналізу була вода з джерел водопостачання — шахтних колодязів та свердловин, яка використовується як питна населенням та знаходить застосування у виробництві. Проаналізовано результати визначених фізико-хімічних показників, одержаних при дослідженнях 186 проб води в 2010 та 2011 роках.

Результати досліджень підтверджують, що води з поверхневих водоносних горизонтів відносяться в значній мірі до типу гідрокарбонатних та гідрокарбонатно-сульфатних. У таблиці, наведено значення концентрацій "від-до" основних катіонів для джерел, які розташовані в м. Чернівці та в басейнах основних річок Чернівецької області. Там же подано значення варіацій інтегрального показника — сухого залишку (С3) дослідних проб води.

Наведені результати показують наявність у досліджуваних пробах води значної кількості катіонів Ca2+ та Mg2+. Оцінено можливість поглинання цих катіонів іонообмінною колонкою за методикою виконання вимірювань (МВВ). Показано, що при наявних концентраціях для значної кількості проб води, об'єм води, за умов повної адсорбції катіонів Ca2+ та Mg2+, у середньому в 2-26 рази менший за мінімально рекомендований МВВ. Для цього випадку підготовку лічильного зразка необхідно проводити за методикою випарювання до СЗ.

Розглянуто випадок підготовки лічильного зразка для вимірювань, коли у виділений з води СЗ додається неактивний наповнювач. Встановлено співвідношення між масою СЗ, масою наповнювача та величної вимірюваної у воді питомої активності РН. Наведено формули для розрахунку питомої активності РН. Розглянуто обмеження, на чутливість методу вимірювання, які визначаються метрологічними характеристиками бета-спектрометра.

Проведені дослідження дозволили зробити практичні висновки:
1. У воді джерел водопостачання, які живляться з поверхневих водоносних горизонтах міста Чернівці та Чернівецької області наявні значні концентрації катіонів солей жорсткості — Ca2+ та Mg2+, що призводить до обмежень в застосуванні класичної МВВ на основі адсорбції катіонів. Інформація про склад катіонів у досліджуваних пробах води сприяє підвищенню точності визначення активності РН.
2. Експрес-метод встановлення для води інтегрального показника — СЗ надає можливість оцінки об'єму проби води, необхідного для підготовки лічильного зразка за методикою випарювання до СЗ. Застосування при цьому нейтрального наповнювача дозволяє корегувати як густину лічильного зразка так і зменшувати масу СЗ, а рівно і необхідний для досліджень об'єм води.