Александрова Людмила Георгіївна

Завантажити прикріплення:

27 грудня 2015 року пішла з життя Александрова Людмила Георгіївна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України».

Народилася Людмила Георгіївна 22 вересня 1937 року в м. Остров Псковської області (Росія). У Києві разом з рідними вона опинилася після звільнення столиці України у 1943 році. Отримавши вищу освіту у Київському технологічному інституті харчової промисловості, розпочала свою трудову діяльність у Київській облспоживспілці, де працювала старшим інженером 4 роки. Тяжіння до наукової праці привело її у 1964 р. до Київського науково-дослідного інституту гігієни праці та профзахворювань (нині Інститут медицини праці НАМН) в хіміко-аналітичну лабораторію, в якій працювала до останнього часу. Спочатку старшим інженером, потім — молодшим, старшим науковим співробітником, а останні понад 20 років — провідним науковим співробітником лабораторії аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин. Саме тут Людмила Георгіївна стала одним з провідних фахівців з аналітичної хімії пестицидів та інших потенційно небезпечних хімічних речовин.

Результатом її творчої роботи під керівництвом видатного вченого, доктора біологічних наук професора з аналітичної хімії Клисенко М.А. став захист у 1971 році кандидатської дисертації на тему «N-фенілкарбамати. Методи визначення у повітрі, біологічному матеріалі та ідентифікація продуктів їх метаболізму». Подальші різнобічні та глибокі наукові дослідження під керівництвом професора Клисенко М.А та академіка Кундієва Ю.І. у 1990 році завершилися докторською дисертацією «Токсикокінетика фосфорорганіних і тіокарбамінових пестицидів та її значимість у проявленні біологичної дії (до проблеми гігієнічної регламентації)».

Наукові розробки узагальнені майже у 300 публікаціях у вітчизняних та закордонних наукових виданнях, понад 100 методичних вказівках з визначення пестицидів та інших небезпечних хімічних речовин у повітрі робочої зони та атмосферному повітрі, інших об’єктах виробничого середовища та довкілля, сільськогосподарській сировині та харчових продуктах, біологічних середовищах. Ці надбання відіграли велику роль у спільних з гігієністами та токсикологами фундаментальних та прикладних дослідженнях з вивчення токсикокінетики пестицидів за їх надходження до організму експериментальних тварин, з оцінки умов праці в сільському господарстві та промисловості, регламентування безпечного для здоров’я працюючих та населення застосування пестицидів у сільському господарстві.

Александрова Л.Г. — співавтор довідкових видань «Определение остаточных количеств пестицидов» / под ред. академика Ю.И. Кундиева (Киев, 1983) та «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде» / под ред. д.б.н. Клисенко М.А. (Москва, 1983); навчальних посібників для вищої школи «Аналітична хімія залишкових кількостей пестицидів» (Київ, 1999) та «Гігієна праці (Методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд)» під ред. Шевченка А.М., Яворовсього О.П. (Вінниця, 2005). Брала участь у редакційній колегії понад 60 збірників «Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів у харчових продуктах, кормах та навколишньому середовищі» та «Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; 4-х інформаційних бюлетенів «Нові пестициди: токсиколого-гігієнічні характеристики, нормативи і регламенти, заходи безпеки» (Київ, 2001–2004).

Л.Г. Александрова завжди вирізнялась активною громадською діяльністю. Протягом тривалого часу була членом секції промислово-санітарної хімії Проблемної комісії «Научные основы гигиены и профпатологии» та групи експертів при ДЕРЖХІМКОМІС1Ї СРСР, керувала секцією «Гігієна праці» Лабораторної ради при МОЗ УРСР. У 1996–2012 роках очолювала Комісію з методів контролю небезпечних факторів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. До останнього часу постійно брала участь у роботі ще 4-х його комісій, а також групи експертів Міністерства екології та природних ресурсів України. З 2005 року була незмінним відповідальним секретарем «Українського журналу з проблем медицини праці», з 2001 р. — заступником головного редактора «Журналу хроматографічного товариства».

Александрова Л.Г. постійно виступала з лекціями на семінарах для лікарів-лаборантів ДСЕС, хіміків-аналітиків та фахівців з охорони праці промислових підприємств, передаючи свій багатий досвід та професійні знання.

В якості заступника голови організаційного комітету була організатором декількох конференцій з міжнародною участю «Методи хімічного аналізу», «Чистота довкілля в нашому місті» та ін.

Л.Г. Александрова була активним членом спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій при ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України» та ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України».

За плідну та самовіддану творчу працю та наукові досягнення нагороджена двома медалями та Знаком «Отличнику здравоохранения СССР», численними почесними грамотами МОЗ України, Національної академії медичних наук України та ін.

Принципова в науковій дискусії, добра та чуйна людина, Людмила Георгіївна завжди була готова поділитися своїм багатим професійним та життєвим досвідом, а в скрутну годину — підтримати та прийти на допомогу.

Світла пам’ять про Людмилу Георгіївну Александрову, талановитого вченого та чудового товариша назавжди залишиться в серцях друзів, колег, рідних.

Редакція журналу «Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки»