НОВІ СТІЙКІ ОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ДОВКІЛЛЯ. РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ДОВКІЛЛЯ

  • Автори: С.В. Сноз, Л.І. Повякель, Л.М. Смердова
Завантажити прикріплення:

Сноз С.В., Повякель Л.І., Смердова Л.М.
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя МОЗ України, м. Київ

Проблеми, пов'язані із хімічним забрудненням довкілля, знаходяться в центрі уваги вчених, державних органів та громадськості вже більше ніж півстоліття. Особливо гостро стоять питання пов'язані з групою хімічних речовин, відомих як "стійкі органічні забруднювачі" або "СОЗ". СОЗ породжують проблему особливого характеру, оскільки вони зберігаються в навколишньому середовищі протягом тривалого часу до свого повного розкладання; переносяться на великі відстані у всі частини земної кулі, причому навіть у райони, віддалені на тисячу кілометрів від найближчого джерела СОЗ; накопичуються в тканинах більшості живих організмів та проявляють токсичну дію самого широкого діапазону.

Під час підписання Стокольмської конвенції в 2001 році до переліку СОЗ було включено 12 сполук: ДДТ, альдрин, діельдрин, ендрин, хлордан, мірекс, токсафен, гептахлор, гексахлорбензол, поліхлоровані біфеніли, дібензо-п-діоксини та дібензофурани. В травні 2009 року в Женеві було прийняте рішення про включення в Конвенцію 9-ти нових СОЗ (зміни вступили в силу 26.08.2010 р.): хлордекону, гексабромдифенілу, альфа-гексахлорциклогексану, бета-гексахлор-циклогексану, ліндану (гамма-гексахлорцикло-гексану), пентахлорбензолу, тетрабромдифенілового та пентабромдифенілового ефірів, гексабромдифенілового та пентабромдифенілового ефірів, перфтороктанового сульфонату, кислоти, солей і перфтороктанового сульфонілфториду. На конференції сторін в 2011 році до переліку А Конвенції було включено ендосульфан (технічний та ізомери).

Хлордекон — пестицид, який використовувася проти бананового довгоносика, колорадського жука, виноградного кліща, домашніх мурах і в пастках проти тарганів. Пентахлорбензол використовувався як пестицид та антипірен, а також разом з ПХБ в діелектричних рідинах для трансформаторів та конденсаторів. Його використання припинено, але пентахлорбензол може утворюватись як побічний продукт в тих же процесах, які приводять до викидів діоксинів. Ліндан (гамма-гексахлорциклогексан) — інсектицид, який широко використовувався для обробки різних сільськогосподарських культур, грунтів, насіння, а також у твариництві. В зв'язку з високою токсичністю він заборонений в 52 країнах, і обмежено його використання в 33 країнах. Альфа-гексахлорциклогексан і бета-гексахлорциклогексан є ізомерами ліндану і утворюються в якості відходів при його виробництві.

Гексабромдифеніл, тетрабромдифеніловий та пентабромдифенілові ефіри, гексабром-дифеніловий та пентабромдифеніловий ефіри використовувались/використовуються в якості антипіренів для полімерних матеріалів різноманітного призначення (будівельні матеріали, автомобілебудування, офісна техніка, меблі та інш.).

Перфтороктановий сульфонат (ПФОС) використовувався/використовується при виробництві протипожежної піни, килимів, текстилю, паперу і картону, лакофарбової продукції, засобів побутової хімії та промислових чистячих засобів, пестицидів, у фотолітографії і виробництві напівпровідників, гідравлічних рідин та гальванічних покриттів.

Кандидатами на включення в Конвенцію на даний час також є: гексабромциклододекан, хлорованні парафіни з коротким ланцюгом, гексахлорбутадієн, пентахлорфенол та хлоровані нафталіни.

Внесення нових хімічних речовин, в першу чергу полібромованих антипіренів та ПФОС до переліку СОЗ потребує пильної уваги з боку регулюючих державних органів з метою заборони ввезення та використання на території України цих речовин та/або продукції і відходів, що містять дані хімічні речовини. З іншого боку, необхідно провести інвентаризацію тих матеріалів, що вже знаходяться на території України та оцінити ступінь ризику для здоров'я населення та довкілля. А в разі виявлення значних кількостей — провести оцінку можливостей безпечного знищення з дотриманням норм санітарно-епідеміологічного та природоохоронного законодавства.