ВМІСТ СВИНЦЮ В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ

  • Автори: В.Е. Маркевич, Н.В. Глущенко
Завантажити прикріплення:

Маркевич В.Е., Глущенко Н.В.
Сумський державний університет, медичний інститут, Суми, Україна

В умовах техногенного забруднення навколишнього середовища все більше приділяється уваги токсичним мікроелементам (МЕ), із яких найбільш небезпечний для дитячого організму є свинець (Pb). Відомо, що Pb накопичуються в еритроцитах та справляє негативну дію на гемопоез. В експерименті на щурах надмірні концентрації Pb інгібують гліколіз, пригнічують активність ензимів антиоксидантної системи (супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази). Наслідком зазначених змін є порушення кисень-транспортуючої функції еритроцитів, а також зменшення загальної кількості молодих форм та підвищення вмісту старих клітин (функціонально неповноцінних еритроцитів), зниження концентрації гемоглобіну та підвищення його спорідненості із киснем. Тому важливо проаналізувати саме еритроцитарну концентрацію даного МЕ у дітей хворих на цукровий діабет 1 типу (ЦД-1).

Метою дослідження було вивчити вміст Pb в еритроцитах крові дітей хворих на ЦД-1 залежно від рівня глікемічного контролю. Концентрацію Pb визначали у 64 хворих на ЦД-1 дітей. Стан компенсації ЦД-1 оцінювався згідно ISPAD (Consensus for the Management of Type 1 Diabetes Mellitus in Children end Adolescens 2000). Оптимальний рівень глікемічного контролю мали 10 дітей (група I), субоптимальний — 30 (група II), рівень глікемічного контролю із високим ризиком для життя був у 24 хворих (група III). Групу порівняння склали 30 практично здорових дітей. Для визначення вмісту МЕ використовували метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії на спектрофотометрі С-115М1, виробництва НВО "Selmi" (Україна).

Слід зауважити, що Pb реєструвався не у всіх обстежених. У здорових дітей він був виявлений лише у 10 (33,33%) випадках. Проте у пацієнтів I-ї групи він визначався у 7 (70%) хворих та був на 41,2% більшим відносно групи порівняння. В обстежених II-ї групи свинець був зафіксований у 12 (40%) випадках і на 59,2% перевищував показник здорових. У дітей III-ї групи еритроцитарна концентрація Pb була на 54,55% вищою відносно групи контролю та досліджувалась у 16 (66,67%) хворих. Слід зазначити, що хоча і було зареєстровано збільшення свинцевої концентрації, проте вона не виходила за межі маргінальних значень.

Отже, найвищий рівень свинцю в еритроцитах встановлений у дітей із субоптимальним рівнем глікемічного контролю та у разі показника глікемічного контролю із високим ступенем ризику, що може сприяти розвитку та прогресуванню хронічних діабетичних та токсичних ускладнень.