ОРИГІНАЛЬНІ ФОСФОРОВМІСНІ СУКЦИНІМІДИ ТА ЇХ БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

  • Автори: О.В. Вельчинська, І.В. Ніженковська, А.С. Ягупова, Н.Є. Чумак
Завантажити прикріплення:

Вельчинська О.В., Ніженковська І.В., Ягупова А.С., *Чумак Н.Є.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ;
*Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, Київ

Робота присвячена синтезу та дослідженню токсичності і протисудомної активності біологічних властивостей нових потенційно біологічно активних сукцинімідів, які отримано на основі N-заміщених малеїнімідів та фосфорильованих амінотіадиазолів у якості фосфоровмісних синтонів.

Залежність і спрямованість фізіологічної дії речовини від будови введеного замісника в молекулу малеїніміду доведена та описана в численних наукових роботах. Похідні малеїніміду — це сполуки з анксіолітичним типом дії, психотропні агенти, протисудомні лікарські засоби, які застосовуються при лікуванні малих приступів епілепсії, при атипових загальних приступах при вторинній епілепсії, тяжких комплексних приступах. Відомими і найбільш перспективними сполуками з протисудомною активністю є похідні малеїнімідів.

З метою отримання нових біологічно активних сукцинімідів нами була досліджена реакційна здатність N-заміщених малеїнімідів вступати в реакції з фосфоровмісними синтонами, а саме, з фосфорильованим амінотіадиазолом. Шляхом взаємодії 5-(2-амінотіадиа-золіл)дифенілфосфіну з N-заміщеними малеїнімідами у молярному співвідношенні 1:1 синтезовано оригінальні фосфорильовані N-заміщені сукциніміди I-ІІІ. Реакції проводилися у системі розчинників (бензол-піридин) при температурі 60-80°С та перемішуванні реакційної суміші 4-7 годин з подальшою обробкою продуктів реакції розчином етилового спирту у воді (1:1) та безводним бензолом (схема).

Схема

де R = -o-ClPh (I), -p-ClPh (II), -o-BrPh (III)

Критерієм оцінки токсичності сполук I-ІІІ вважався відсоток загибелі лабораторних тварин (білі нелінійні миші-самці вагою 22,0±2,0 г). Експерименти показали, що сполуки I-ІІІ відносяться до малотоксичних сполук, значення ЛД50 для них становить 560 мг/кг, 628 мг/кг, 650 мг/кг, відповідно.

При дослідженні протисудомної активності сполук I-ІІІ критерієм оцінки вважався відсоток гальмування судомних ефектів у лабораторних тварин після введення коразолу. Виявлено, що сполуки I-ІІІ не проявляють протисудомної дії, але потенціюють судомну дію коразолу, викликаючи кровотечі у піддослідних тварин. Однак, синтезовані сполуки I-ІІІ можуть бути перспективними як потенційно біологічно активні для подальшого вивчення їх біологічних властивостей.