ОЦІНКА ВПЛИВУ МІГУ-5 НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН НА МОДЕЛІ СИНДРОМУ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

  • Автори: Т.Р. Лучишин
Завантажити прикріплення:

Лучишин Т.Р.
Державний заклад "Луганський державний медичний університет", кафедра фармакології, м. Луганськ, Україна

Фосфорилювання є початковою реакцією, обов'язковою для перетворень моносахаридів, при гліколізі яких утворюються кінцеві продукти метаболізму вуглеводів — лактат та піруват. Тож, порушення процесів окисного фосфорилювання, що мають місце за умов розповсюдженого перитоніту, є причиною дисбалансу у вуглеводному обміні.

Раніше в скринінгових дослідженнях на моделях ендотоксикозу різного ґенезу виявлена висока лікувально-профілактична ефективність оригінальної координаційної сполуки на основі германію, нікотинаміду та оксиетилідендифосфонової кислоти (МІГУ-5).

Мету роботи — визначити характер впливу МІГУ-5 на вуглеводний обмін у щурів за умов ендотоксемії, що розвивається на тлі перитоніту.

Встановлено, що при введенні МІГУ-5 у дослідній групі протягом всього експерименту спостерігається тенденція до збільшення вмісту піровиноградної кислоти в крові, із різницею відносно контрольної групи (ендотоксемія без лікування) у 90%, 68% та 70% на 24, 42 та 78 год, відповідно. В той же час, реєструється зниження лактату у середньому на 31% протягом всього експерименту. Крім того, під впливом МІГУ-5 рівень глюкози у крові вже після 42 год не має вірогідних відмінностей з тваринами інтактної та референтної груп.

Таким чином, отримані результати дозволяють стверджувати, що при застосуванні МІГУ-5 реалізується протигіпоксичний ефект цієї германійорганічної сполуки за умов синдрому ендогенної інтоксикації, що у підсумку сприяє переходу енергетичного метаболізму на більш енерговигідний шлях.