Токсикологічні властивості дезінфекційних засобів на основі полігексаметиленгуанідину — "Фортісепт", "Чисто", "Полідез"

  • Автори: С.С. Світлий, В.М. Вороніна, Л.О. Рудая
  • УДК: 648.6 614.449
Завантажити прикріплення:

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», м. Київ, Україна

Резюме. Мета роботи: визначити токсичні властивості дезінфекційних засобів “Фортисепт”, “Чисто” і “Полідез” за різних шляхів надходження до організму, провести гігієнічну оцінку умов праці при проведенні дезінфекційних заходів щодо можливості використання їх за цільовим призначенням.
Методи досліджень: токсикологічні, гігієнічні, хімічні, статистичні.
Результати та їх обговорення. Визначено параметри токсичності дезінфекційних засобів “Фортисепт”, “Чисто” і “Полідез” за різних шляхів надходження до організму лабораторних тварин. Встановлено, що препаративна форма засобів менш токсична, ніж їх активні компоненти (солі полігексаметиленгуанідину). Визначено параметри токсичності засобів при надходженні до організму лабораторних тварин різними шляхами. Встановлено також, що препаративна форма засобів менш токсична, ніж їх активні компоненти. Дезінфекційні засоби відносяться до малонебезпечних речовин при одноразовому епідермальному впливові (4 клас небезпеки, ГОСТ 12.1.007-76), помірно небезпечні при надходженні до організму респіраторними шляхами та шлунково-кишковим каналом (3 клас небезпеки, ГОСТ 12.1.007-76). Подразнююча дія на слизові оболонки очей залежить від концентрації активного інгредієнту та допоміжних компонентів, що входять до складу рецептури. Дані засоби при багаторазовому епідермальному надходженні до організму не проявляють подразнюючої дії та несприятливого впливу на організм лабораторних тварин. Не виявлено видової чутливості лабораторних тварин до дезінфекційних засобів. Результати санітарно-хімічних досліджень показали, що при проведенні в різних режимах дезінфекції, активний інгредієнт цих засобів (ПГМГ-гідрохлорид) у повітряному середовищі приміщень як під час застосування, так і після нього, а також після провітрювання приміщень і на поверхнях предметів (після змивання теплою водою) не визначений.
Висновки
- Токсичні властивості більш виражені у засоба “Полідез-50”, з двома активними компонентами (ПГМГ-гідрохлорид та ПГМГ-фосфат), ніж у засобів з одним активним компонентом — ПГМГ-гідрохлорид (“Фортисепт” і “Чисто”).
- Дезінфекційні засоби малотоксичні при надходженні на шкіру — 4 клас небезпечності ( ГОСТ 12.1007- 76).
- Робочі розчини засобів “Фортисепт”, “Чисто” і “Полідез”, якими проводять дезінфекцію об'єктів, відносятся до малонебезпечих речовин.
- Гігієнічна оцінка використання засобу “Полідез-50” у різних режимах дезінфекції при рекомендованих нормах використання показала, що активна речовина в повітряному середовищі приміщення як до його обробки, так і після провітрювання, а також на оброблених поверхнях не визначалась.
- Враховуючи параметри токсичності засобів “Фортисепт”, “Чисто” і “Полідез” за різних шляхів надходження до організму, а також результати санітарно-хімічних досліджень їх використання можливе за цільовим призначенням в якості засобів, що проявляють бактерицидну, фунгіцидну, туберкулоцидну і вируліцидну активність та рекомендуються для дезінфекції приміщень, антисептичній обробці поверхонь (у тому числі підлоги, стін, посуду тощо), а також дезінсекції відкритих ділянок шкіри тіла.
Ключеві слова: токсичні властивості, дезінфекційні засоби, полігуанідини, “Фортисепт”, “Чисто”, “Полідез”.

Актуальность. На протяжении всей истории человечество сопровождали инфекционные болезни [1–6]. Нормализации ситуации, локализации эпидемиологически неблагополучного места, снижению риска распространения очагов инфекционных заболеваний, кроме ряда необходимых мероприятий, способствует применение действенных антисептиков — дезинфекционных средств. Ассортимент дезинфицирующих средств достаточно большой, в нем преобладают традиционные биоцидные препараты: хлорактивные, кислородсодержащие, четвертичные аммониевые соединения, а также соединения, содержащие соли тяжелых металлов (меди, олова и др.) [7–10]. Хлорактивные соединения, хотя и подавляют большинство микроорганизмов, однако недостаточно эффективны или совсем неэффективны относительно споровых форм (бацилл), вирусов, синегнойной палочки, цист простейших; а кислородсодержащие соединения характеризуются более низкой эффективностью. Большинство химических соединений этих классов весьма агрессивны и токсичны, поэтому использование их представляет определенную угрозу здоровью людей, небезопасно для окружающей среды, вызывает коррозию оборудования, повреждает и обесцвечивает материалы. Так, хлорсодержащие дезинфекционные препараты оказывают выраженное раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. Они наносят ущерб экологии, поскольку являются основными первоисточниками диоксинов. Соединения, содержащие тяжелые металлы, которые обычно используются в средствах для защиты древесины, необрастающих красках, весьма токсичны и экологически небезопасны: через пищевую цепь они легко попадают в организм человека и животных, вызывая серьезные последствия [7–10].

К числу наиболее перспективных дезинфекционных средств относятся высокомолекулярные биоцидные препараты на основе производного азотистого основания гуанидина — полиалкиленгуанидина (ПАГ) и его высокомолекулярных солей [11–14].

Эмпирическая формула ПАГ:

(–С7Н16N)n .

Огруктурная формула ПАГ

где n и х обычно равны 4–50, у =1–2.

Механизм действия ПАГ на бактерии основан на их способности изменять свойства клеточной мембраны микроорганизма. Высокомолекулярные соли ПАГ — твердые вещества, растворимые в воде, которые обладают свойствами катионного полиэлектролита и сильного органического основания. После диссоциации солей ПАГ, образовавшиеся катионы вступают в реакцию с оболочками бактерий, имеющими отрицательный заряд. При этом липофильные группы средства способствуют дезагрегации липопротеиновой мембраны бактерий, вследствие чего происходит нарушение осмотического равновесия, потеря калия и фосфора из клетки бактерии. Под действием средства происходит разрушение цитоплазматической мембраны бактерии и нарушение её осмотического равновесия, вследствие чего наступает гибель бактерии.

Дезинфекционные средства на основе ПАГ и его солей обладают широким спектром биоцидного действия: в равной степени действуют на аэробную и анаэробную микрофлору, эффективны в отношении синегнойной палочки, микобактерий туберкулеза, подавляют возбудителей некоторых особо опасных инфекций (легионеллез, сап, чума), обладают вирулицидным действием в отношении возбудителей полиомиелита, ВИЧ, гепатитов, герпеса, гриппа.

Экспериментально установлено, что ПАГ и его соли всасываются через неповрежденные кожные покровы, однако в силу низкой величины коэффициента распределения масло/вода скорость трансэпидермальной резорбции через неповрежденные кожные покровы для полимера гораздо ниже, чем для его аналога — хлоргексидин биглюконата. Высыхая на поверхности кожи, полимер образует пленку, которая препятствует дальнейшей резорбции антисептика, поэтому всасывание полимера при контакте с кожным покровом быстро прекращается. По-видимому, снижение токсичности ПАГов заключается в различной проницаемости кожных покровов для полимера, что оказывает влияние на его непроходимость через клеточные мембраны и малую подвижность больших молекул [12–14].

Установлено, что токсичность ПАГ в значительной степени зависит от химической природы аниона А. Так, с уменьшением электроотрицательности аниона А уменьшается и величина LD50. Влияние аниона обусловлено его донорноакцепторными свойствами: анионы акцепторы (например, С1, ОН) оттягивают на себя электроны, увеличивая положительный заряд на катионе гуанидиния. Перераспределение электронной плотности в гуанидиновой группировке создает напряжение во всей макромолекуле: она принимает вытянутую конформацию, в которой все гуанидиновые группы легко доступны и реализуют свою реакционную способность при взаимодействии с клеткой. Анионы фосфорной, глюконовой и других органических кислот, напротив, отдают электронную плотность на гуанидиновую группировку, уменьшая ее положительный заряд. Инициированное анионом перераспределение электронной плотности в гуанидиновой группировке распространяется вдоль полимерной цепи и усиливает внутримолекулярные взаимодействия удаленных по цепи функциональных групп. В результате макромолекула принимает конформацию спирали, которая стабилизируется водородными связями и вандерваальсовым взаимодействием гексаметиленовых фрагментов (анион определяет шаг внутримолекулярной спирали). При этом часть гуанидиновых группировок оказывается блокированной и теряет свою реакционную способность, кроме того, может быть нарушена комплементарность макромолекулы полигуанидина и рецепторов мембранных структур клетки.

Выявлено, более эффективными, чем ПАГ относительно многих бактерий и грибов, являются полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) и его соли.

Макромолекула ПГМГ представляет собой хорошо сбалансированную систему, в которой гуанидиновая группировка несет положительный заряд и обеспечивает бактерицидные свойства; анион А оказывает влияние на степень делокализации положительного заряда и тем самым влияет на токсичность; гексаметиленовая цепочка способствует перераспределению электронной плотности в макромолекуле и, кроме того, регулирует гидрофильногидрофобный баланс молекулы. Усиление эффективности биоцидного действия полимера по сравнению с низкомолекулярным аналогом (хлоргексидин биглюконата) обеспечивается кооперативным взаимодействием множества химически связанных гуанидиновых группировок с микробной клеткой, а снижение токсичности — возможностью делокализации электронной плотности вдоль полимерной цепи и ее конформационными превращениями.

Установлено, что с увеличением молекулярной массы ПГМГ его минимальная задерживающая концентрация уменьшается, достигая минимального значения при ММ=10000 а.е.м. [15–17]. Дальнейшее увеличение размеров макромолекулы ПГМГ не сопровождается существенным усилением его антимикробной активности; японские авторы отмечали ее рост до ММ~80000 а.е.м. [28]. Макромолекулярная природа ПГМГ обеспечивает пролонгированное антимикробное действие препарата: в отличие от низкомокулярных соединений, антимикробное действие которых сохраняется всего несколько часов (в лучшем случае несколько суток), полимер образует на поверхности биоцидную пленку, которая обеспечивает длительную (несколько месяцев) защиту обработанной поверхности от появления на ней микроорганизмов. Благодаря полимерной природе, ПГМГ и его соли обладают катионными поверхностно-активными свойствами.

ПГМГ, по данным литературы, относится к малоопасным веществам при нанесении на кожные покровы: ЛД50 >10000 мг/кг [17]. Низкая токсичность ПГМГ объясняется тем, что в организме теплокровных имеются ферментные системы, способные вызывать деградацию гуанидинсодержащих полимеров. Поэтому «фактор надежной безопасности» (CSF-фактор), показывающий во сколько раз данный препарат токсичнее для патогенной микрофлоры, чем для человека, для различных солей ПГМГ составляет более 3667.

Проведенный информационный поиск показал, что на основе ПГМГ получен целый ряд новых биоцидных препаратов (более 24 % от общего асортимента дезсредств) [18–26].

Из анализа данных литературы следует, что большинство дезинфекционных средств, активным компонентом которых являются соли ПГМГ, не вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек глаз. По пероральной токсичности они относятся к умеренно опасным соединениям: ЛД50 для мышей 450–500 мг/кг, крыс 815–3200 мг/кг, морских свинок 750–900 мг/кг. Они обладают умеренно выраженными кумулятивными свойствами: Kcum (коэффициент кумуляции) = 2,9–3,2.

Среднесмертельная доза при воздействии различных ПГМГ на организм через кожу составляет 10000–15000 мг/кг. Среднесмертельная концентрация веществ при поступлении через дыхательные пути для крыс от 4 до 20 мг/л.

При введении этих препаратов в организм лабораторных животных отмечается общетоксическое действие. Порог раздражающего и общетоксического действия этих средств находится на уровне от 190 мг/кг до 25 мг/кг [15–17]. Препараты могут оказывать слабо выраженное аллергенное действие [29–30].

Не обнаружено у этих дезинфекционных средств наличия мутагенных и канцерогенных свойств. При исследовании влияния ПГМГ на эмбриогенез белых крыс при пероральном воздействии наблюдалось увеличение доимпланта-ционной гибели, общей эмбриональной смертности, что связано с общетоксическим действием на беременную самку. Недействующая доза для материнского организма — 0,1 мг/кг, для плода — 1,0 мг/кг.

При метаболизме солей полигексамети-ленгуанидина (ПГМГ-фосфата, ПГМГ-гидрохлорида) в организме лабораторных животных происходит замена хлоридного или фосфатного аниона на анион глюко-ната; в дальнейшем протекает гидролиз гуанидиновых группировок с превращением их в мочевинные, а также деструкция полимерных цепей на отдельные фрагменты. Проведенный информационный поиск не выявил сведений об исследованиях по определению содержания солей ПГМГ в объектах окружающей среды при проведении санитарной обработки дезинфекционными средствами. Имеется информация о том, что соли ПГМГ могут оказывать неблагоприятное воздействие на организм человека [30].

В соответствии с законом Украины № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» от 24.02.1994, ассортимент дезинфекционных средств постоянно расширяется. Необходимость разработки новых дезинфицирующих средств связана с тем, что сам микробный фон постоянно изменяется, адаптируясь к традиционным дезинфектантам. Поэтому исследования по изучению токсиколого-гигиенической оценке новых эффективных дезсредств актуальны.

Для регистрации в Украине в качестве дезинфицирующих средств предлагаются отечественные препараты «Фортисепт», «Чисто» и «Полидез». Активным веществом этих средств являются соли ПГМГ (ПГМГ-гидрохлорид, ПГМГ-фосфат).

Эмпирическая формула ПГМГ-гидрохлорида (–C7H16N3Cl)n.

Структурная

Эмпирическая формула ПГМГ-фосфата (–С7Н16N3PO4)n

Структурная

М.м. солей < 6000

Дезинфекционные средства «Фортисепт», «Чисто» и «Полидез» оказывают бактерицидное (против Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli, MRSA 1, Bacillus subtilis), фунгицидное (Cаndida albicans Trichophyton mentagrophytes Aspergillus niger), туберкулоцидное и вирулицидное (против вирусов гриппа А, птичьего гриппа) действие.

Средства «Фортисепт» и «Чисто» рекомендуются применять для антисептичной обработки и дезинфекции кожной поверхности человека. Их предлагается использовать для профилактики инфекций при поверхностных повреждениях кожи, в том числе при ссадинах, царапинах, трещинах, для оброботки кожи рук персонала оздоровительных и спортивных учреждений разного профиля, сотрудникам детских учреждений, социальной защиты, аптек, предприятий пищевой, косметической, фармацевтической, микробиологической промышленности, транспорта, коммунальных объектов и других объектов, деяльность в которых требует соблюдения гигиенических норм и правил. Также их можно применять для антисептической обработки рук перед хирургическими процедурами, забором крови, инъекциями, пункциями, прививками, посля проведения косметических процедур (пирсинг, тату и т.д.).

Средство «Полидез» используется с целью дезинфекции воздушной среды помещений при эпидемиологическом неблагополучии (очаги капельно-воздушной или кишечной инфекции), дезинфекции поверхностей помещения, предметов обстановки, изделий медицинского назначения одноразового и многоразового использования, медицинских приборов, аппаратов, предметов ухода за больными.

Приведенный краткий обзор данных литературы свидетельствует о необходимости изучения токсикологических свойств дезинфекционных средств на основе солей ПГМГ, т.к. информация о параметрах их токсичности и степени опасности отсутствовала.

Активным ингредиентом средства «Фортисепт» является ПГМГ-хлорид, который в препарате «Чисто» содержится в меньшем количестве (в 4 раза). Средство «Полидез» выпускается в виде 4-х марок: «Полидез-2», «Полидез-20», «Полидез-30» и «Полидез-50. Активным веществом средства является смесь солей ПГМГ: ПГМГ-гидрохлорида и ПГМГ-фосфата в различном соотношении. В состав средства также входят вспомогательные компоненты: пантенол, спирт этиловий, глицерин, гидроксиэтилцелюлоза и вода очищенная. В соответствии с требованиями законодательства новые вещества, которые имеют перспективу применения в народном хозяйстве, должны проходить исследования по определению параметров токсичности и степени их опасности.

Целью настоящей работы было проведение исследований по изучению токсических свойств средств «Фортисепт», «Чисто» и «Полидез» при разных путях поступления в организм, гигиенической оценки труда при проведении c ними дезинфекционных работ для решения вопроса о возможности их применения по целевому назначению.

Объекты и методы исследования. Объектами исследований являлись белые крысы Wistar Han, мыши, кроли породы Шиншилла, морские свинки; дезинфекционные средства «Фортисепт», «Чисто», «Полидез». Изучение проводилось в соответствии с требованиями системы контроля качества Государственного предприятия «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства Здравоохранения Украины», в которой учтены требования ISO/ES 17025 (аттестат аккредитации № 2H375 от 22.05.2015 г.). Токсикологические исследования выполняли в соответствии с Методическими указаниями «Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств», Методическими рекомендациями «Оценка токсичности и опасности препаратов дезинсекции» и требованиями, изложенными в «Токсикометрии токсичных веществ, загрязняющих окружающую среду» [32–33]. Изучение кожно-резорбтивного действия препарата в условиях субхронического эксперимента проводили в соответствии с Методическими указаниями «Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи» [35]. Критерием влияния дезинфекционных средств при разных путях поступления в организм служило появление у животных симптомов интоксикации и их летальность. В динамике определяли интегральные показатели токсического действия: поведение, потребление корма и воды, массу тела, гематологические показатели периферической крови крыс. После окончания исследований проводили макроскопическое обследование внутренних органов. Определяли среднесмертельную дозу (ЛД50) средств при пероральном и дермальном воздействии, среднесмертельную концентрацию (ЛК50) при поступлении в организм через дыхательные пути, местнораздражающие свойства при аппликации на кожу и слизистые оболочки глаз [36]. Сенсибилизирующие свойства средств изучали на морских свинках по методу Алексеевой О.Г. и Петкевич А.И., определяли иммунологические показатели: реакцию дегрануляции тучных клеток по Шварцу и реакцию специфического лизиса лейкоцитов [36, 37]. Исследовали кумулятивные свойства дезсредств при пероральном введении их на протяжении 2 месяцев белым крысам. Содержание, уход и все манипуляции с лабораторными животными проводили в соответствии с положением «Общих этических принципов экспериментов на животных» и ДСТУ IS0 10994-2:2004 [40]. Исследования по оценке условий труда при использовании дезинфекционных средств осуществляли на основании определения содержания активного ингредиента (ПГМГ-гидрохлорида) в воздушной среде помещения, а также в смывах с обработанных поверхностей. Количественное определение ПГМГ-гидрохлорида проводили в соответствие с Методическими указаниями «Виконання вимірюваня масової концентрації солей полігексаметиленгуанідину у повітрі робочої зони спектрофотометричним методом». Метод основан на измерении раствора соединения (при оптичной плотности 540 нм), который образуется при взаимодействии солей ПГМГ с п-нитрофенилдиазонием в щелочной среде. Нижняя граница измерения в воздухе — 0,5 мг/м3. Воздух аспирировали на фильтр АФА-ВП-10 со скоростью 5–10 л/мин. Для исследований отбирали 50 л воздуха.

Полученные результаты обрабатывались статистически с помощью микроЭВМ, с определением критерия Стьюдента и показателей вероятности [41].

Результаты и их обсуждение. При пероральном поступлении средства «Фортисепт» в организм белых крыс отмечалось снижение моторной активности, учащенное поверхностное дыхание. У подопытных животных в течение эксперимента (14 суток) регистрировали существенное замедление прироста массы тела по сравнению с контрольными. Так, через неделю после введения масса тела подопытных самцов увеличилась только на 1,5 %, в контроле — прирост тела в 4 раза больше, а через две недели в 1,5 раза больше. У подопытных самок прирост массы тела через неделю после воздействия средства не наблюдался. По сравнению с первоначальной масса тела у них снизилась на 0,4 %, контрольные самки за этот период увеличили массу тела на 3,5 %. Через две недели прирост массы тела подопытной группы крыс самок был в 6 раз меньше, чем контрольной. Результаты исследований показали, что крысы самки оказались более чувствительны к воздействию средства. ЛД50 для крыс самок — 2920 мг/кг, для крыс самцов — 4700 мг/кг. После внутрижелудочного введения средства «Чисто» симптомы интоксикации у самцов и самок крыс были отнотипны и проявлялись нарушением нервной системы. Самки за период наблюдения не прибавляли в массе тела. Прирост массы тела у крыс самцов был на уровне контроля. ЛД50 средства «Чисто» для крыс (самцов и самок) — 5000 мг/кг. При однократном поступлении в организм средства «Полидез-50» через желудочно-кишечный канал у крыс (самцов и самок) и мышей (самцов и самок) отмечалась более выраженная картина интоксикации, чем при воздействии средств «Фортисепт» и «Чисто». Она проявлялась в угнетении двигательной активности, нарушении координации движений, учащенном поверхностном дыхании, слабой реакции на тактильные и болевые раздражители, вакуализации. В терминальной стадии — клонико-тонические судороги. На протяжении 3 суток отмечалась гибель животных, снижение прибавления массы тела по сравнению с первоначальной массой тела. Так, через неделю после введения средства, масса тела подопытных самок снизилась по сравнению с первоначальной на 6,3–6,9 %. Через две недели они немного прибавили в массе тела, но все равно она была ниже первоначальной на 4,9–5,5 %, за это время в контрольной группе прирост массы тела самок вырос на 3,5 % и 7,2 % соответственно. При макроскопическом исследовании отмечалось полнокровие печени, уплотнение селезенки, вздутие желудка и кишечника. ЛД50 препарата «Полидез-50» для белых крыс (самцы и самки) — 1300 мг/кг и для мишей (самцы и самки) — 1025 мг/кг. Не установлено особенности чувствительности животных к действию дезинфекционных средств в зависимости от вида и пола животных. Кожно-резорбтивное действие средств «Фортисепт» и «Чисто» наблюдалось при воздействии на кожу крыс-самок. Отмечалось достоверное снижение массы тела подопытных животных после однократной аппликации «Фортисепта» на 10,9 %, а после аппликации «Чисто» — на 5,3 %. Проведенные в конце эксперимента макроскопические исследования крыс показали, что состояние их внутренних органов не отличались от контроля. ЛД50 средств «Фортисепт» и «Чисто» для белых крыс — 4000 мг/кг.

При однократном нанесении на кожные покровы дезинфицирующего средства «Полидез-50» в дозе 4000 мг/кг у лабораторых животных проявлялись симптомы интоксикации, аналогичные тем, что наблюдались при пероральном воздействии. У кролей фиксировали летальные исходы (33,3 %). Прирост массы тела у крыс и кролей был снижен.

Токсическое влияние на лабораторных животных отмечалось при ингаляционном воздействии средств «Фортисепт», «Чисто» и «Полидез». У крыс самцов и самок, которые однократно через органы дыхания получали насыщенные пары средства в концентрации 20000 мг/м3 (экспозиция 1 час) наблюдались однотипные симптомы интоксикации: учащенное и поверхностное дыхание, сукровичные выделения из носовых пазух, нарушение координации движения, снижение двигательной активности. Состояние животных нормализовалось через 4–5 часов после воздействия. Летальных исходов у крыс не регистрировалось. После ингаляционного воздействия подопытные самки несколько меньше прибавляли в массе тела по сравнению с контрольными животными. При воздействии «Полидеза-50» через неделю в подопытной группе самки увеличили массу тела на 1,5 % (контрольная — 3,9 %), через две недели — на 3,4 %, в контроле — на 5,6 %. У самцов подопытной группы прирост массы тела на протяжении всего эксперимента был в 2–2,5 раза меньше контроля. При поступлении в организм через дыхательные пути средств «Фортисепт» и «Чисто» интоксикация была менее выражена, увеличение массы тела в подопытной и контрольной группах животных (самцы и самки) было на одном уровне. На основании полученных данных можно сделать заключение о том, что ЛК50 средств «Полидез», «Фортисепт» и «Чисто» для крыс-самцов и самок более 20000 мг/м3.

Средства «Фортисепт», «Чисто» и «Полидез-20» при аппликации на кожу в количестве 20 мг/см2 не вызывают изменения кожного покрова у лабораторных животных. Прибавление массы тела в подопытной группе было на уровне контроля. При нанесении средства «Полидез-50» в количестве 20 мг/см2 на кожу кролей и крыс наблюдалось раздражение кожи: эритема, шелушение кожи, шерстный покров на краю оброботанного участка имел бледно-желтое окрашивание. Суммарный индекс раздражения — 2 балла. После внесения в конъюнктивальный мешок глаза кроликов средств «Фортисепт» и «Чисто» в нативном виде наблюдалась слабо выраженная лакримация. Через 3–4 часа после воздействия глаз был закрыт. Через сутки появилась гиперемия конъюнктивы (2 балла), небольшое количество серозногнойных выделений (2–1 балла). За весь период наблюдения не отмечалось отека век и изменения тактильной чувствительности. Раздражающее действие на слизистые оболочки у средства «Полидез-20» проявлялось диффузной гиперемией и незначительной отечностью конъюнктивы, серозно-гнойными выделениями (сумарное раздражающее действие на уровне 5 баллов). Эти явления проходили через 7 суток после воздействия. Более выраженные изменения отмечались при воздействии «Полидеза-50». Отмеченные изменения у данного соединения проходили к 14 суткам после воздействия.

Не наблюдалось проявления раздражения слизистых оболочек глаз после воздействия 1,0–2,0 % рабочих растворов дезинфекционных средств, которые рекомендуются при проведении дезинфекционных обработок объектов.

Таким образом, проведенные исследования показали, что степень выраженности раздражающих свойств зависит от величины концентрации активного вещества. Раздражающее действие этих средств связано с более высоким количеством активных ингредиентов, которые содержатся в рецептуре, и наличием разных вспомогальных компонентов.

Дезинфекционные средства «Фортисепт», «Чисто» и «Полидез-20» не вызывают специфической сенсибилизации. Во время проведения накожных аппликаций данными средствами в нативном виде 50 и 25 % водного раствора на протяжении всего опыта у морских свинок кожа была чистой, обычного цвета. Реакция кожи на воздействие средств составляла 0 баллов у всех подопытных животных. В качестве сенсибилизирующей концентрации был использован 50 % водный раствор средств, в качестве тестирующей — нативный препарат. Исследование сенсибилизирующих свойств средств показало, что после внутрикожного введения в ухо морских свинок препаратов «Полидез-20», «Фортисепт» или «Чисто» (200 мкг) местной реакции кожи не наблюдалось. Аппликация средств в сенсибилизирующей концентрации на протяжении 7 дней также не вызывала раздражающего эффекта. На протяжении всего опыта кожа животных была чистой, обычного цвета. Через 1, 3, 6, 24 и 48 часов после первого и второго тестирования у подопытных и контрольных морских свинок реакция кожи на воздействие антигена составляла 0 баллов. Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что эти средства относятся к веществам, которые не обладают сенсибилизирующими свойствами. В то же время, слабо выраженные аллергенные свойства наблюдались у дезсредства «Полидез-50». Отмечалось наличие гиперемии, изменение иммунологических показателей (реакция дегрануляции тучных клеток по Шварцу и реакция специфического лизиса лейкоцитов).

При пероральном введении дезинфекционных средств «Фортисепт», «Чисто» и «Полидез-20» на протяжении 2 месяцев не наблюдалось у крыс симптомов интоксикации, летальных исходов. Прирост массы тела у животных подопытной группы был на уровне контроля. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эти средства не обладают кумулятивными свойствами. К.кум.> 5.

Влияние дезсредств «Фортисепт» и «Чисто» на кожные покровы проведено также в условиях субхронического эксперимента на крысах самках — наиболее чувствительным поле животных к воздействию препаратов. Аппликацию средств проводили в течение месяца ежедневно 5 раз в неделю в дозе 200 мг/кг, что составляло 1/20 от эпидермального ЛД50. У животных симптомов интоксикации, случаев летальных исходов не наблюдалось. Не отмечалось появления каких-либо симптомов раздражения кожного покрова: появления эритемы, отека, шелушения и инфильтрации кожи. При пальпации не выявлено болезненности обработанного участка, увеличения толщины кожной складки или других клинических признаков повреждающего действия. Тактильная чувствительность была обычной. В дальнейшем обработанные участки кожи, как и в контрольной группе, равномерно покрывались шерстным покровом. Поведение, поедание корма животными подопытной группы были на уровне контроля. Прирост массы тела подопытных и контрольных животных на протяжении всего эксперимента был на одном уровне. Несколько больше прибавление массы тела самок отмечено при поступлении средства «Чисто». Макроскопические исследования показали, что внешний вид подопытных самок (шерсть имела опрятный вид, кожа без лущения, слизистые оболочки глаз и носа без раздражений и выделений) и состояние их внутренних органов не отличались от контроля: в головном мозге расширения и наполнения кровью сосудов оболочек, кровоизлияния и любых других отклонений не наблюдалось. Легкие имели розовый цвет, наполнены воздухом, эластичные. Постороннего содержания в грудной полости не выявлено. Без изменений тимус и сердце. Пищевод и трахея с щитовидной железой без особенностей. В брюшной полости постороннего содержания не обнаружено, спайки отсутствуют. Поверхность печени, почек, селезенки гладкая и блестящая. На разрезе ткань печени и селезенки однородна по цвету и консистенции. Почки и надпочечные железы обычного размера и формы, без кровоизлияния. Поджелудочная железа имеет характерный цвет, однородной консистенции, без некрозов. Внешняя и внутренняя слизистая поверхности желудка и кишечника без особенностей. Матка и яичники без особенностей. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что средства «Фортисепт» и «Чисто» при многократной аппликации на кожные покровы крыс самок не оказывают неблагоприятного воздействия на организм животных.

В процессе проведения дезинфекционных мероприятий возможно ингаляционное поступление активного вещества (ПГМГ-гидрохлорида) дезинфицирующего средства в организм человека. Принимая во внимание возможность ингаляционного поступления ПГМГ-гидрохлорида при орошении дезсредством была проведена серия экспериментов по изучению динамики содержания его в воздушной среде помещения. Для этого проводили дезинфекцию поверхности площадью 11,6 м2 (пол, потолок, стены, двери, мебель) в помещении, которое моделирует жилищные условия (площадь 18 м2; высота 2,7 м, температура воздуха — 18°С) 5 %-ным раствором средства «Полидез-50» разными способами:
— орошения с нормой расхода 200 мл/м2, экспозиция 90 мин. Пробы воздуха отбирали в зоне дыхания на высоте 1 м и 0,5 м от обработанной поверхности;
— протирания поверхости с нормой расхода 150 мл/м2, экспозиция 90 мин. Исследовали пробы воздуха помещения в зоне дыхания на высоте 1 м и 0,5 м от обработанной поверхности и после 15 минутного проветривания;
— замачивания изделий медицинского назначения в эксикаторе емкостью 3,0 л, d=18 см. По окончании экспозиции (90 минут) отбирали пробы воздуха на расстоянии 15 см, 2,0 м, 3,0 м от места расположения эксикатора с изделиями медицинского назначения. После проветривания помещения (30 минут) и промывания предметов медицинского назначения, обработанных средством «Полидез-50» теплой водой на протяжении 3 минут, отбирали пробы воздуха на расстоянии 15 см, 2 м и 3 м от места расположения эксикатора;
— замачивания посуды с остатками пищи (условно загрязненной парантеральны-ми вирусными инфекциями) в эксикаторе емкостью 3,0 л, d=18 см согласно рекомендаций, изложенных в «Методических указаних». По окончанию экспозиции (90 минут) отбирали пробы воздуха на расстоянии 15 см, 2,0 м, 3,0 м от места размещения эксикатора и через 30 минут после проветривания помещения и мойки продезинфицированной посуды теплой водой на протяжении 3 минут.

Результаты проведенных исследований показали, что ни в одной из исследованных проб содержание ПГМГ-гидрохлорида в воздушной среде помещения и на поверхностях (после промывки теплой водой) при использовании дезинфекционного средства «Полидез-50» не превышало гигиенических нормативов: ПДК в воздухе рабочей зоны — 2,0 мг/м3, ПДК в воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования — 0,1 мг/л.

Таким образом, результаты санитарнохимических исследований свидетельствуют, что при проведении дезинфекции в режимах орошения, протирания, погружения ПГМГ-гидрохлорид в воздушной среде помещений во время обработки и после нее, а также после проветривания помещения и на поверхностях (после смыва теплой водой) не обнаруживался (на уровне чувствительности аналитического метода определения).

Выводы

— Проведенные исследования показали, что у дезинфекционного средства «Полидез-50», содержащего два активных компонента (ПГМГ-гидрохлорид и ПГМГ-фосфат), токсические свойства более выражены, чем у средств с одним активным компонентом — ПГМГ-гидрохлорид («Фортисепт» и «Чисто»).

— Токсичность изученных дезинфекционных средств зависит от количества активного вещества. Наименее опасны средства «Полидез-20», в составе которого ПГМГ-гидрохлорида и ПГМГ-фосфата в 2,5 раза меньше, чем в «Полидез-50», и «Чисто», содержащий ПГМГ-гидрохлорида в 2,5 раза меньше, чем «Фортисепт».

— При поступлении дезсредств на кожные покровы они относятся к малотоксичным веществам — 4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1007-76 [41].

— Рабочие растворы дезинфекционных средств «Полидез», «Фортисепт», «Чисто», которыми проводят дезинфицирующие мероприятия, относятся к малоопасным веществам.

— Гигиеническая оценка использования дезинфекционного средства «Полидез-50» в различных режимах дезинфекции (протирания, орошения, погружения) при рекомендованных нормах расхода показала, что активное вещество (ПГМГ-гидрохлорид) в воздушной среде помещений во время обработки и после проветривания, а также на обработанных поверхностях (после промывания их теплой водой в течение 3 минут) не обнаруживался.

— Учитывая параметры токсичности средств «Фортисепт», «Чисто» и «Полидез» при разных путях поступления в организм, а также результаты санитарнохимических исследований, возможно использование их по целевому назначению в качестве препаратов, оказывающих бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное и вирулицидное действие для дезинфекции помещений и поверхностей (в том числе пол, стены, посуда и т.д.), а также антисептической обработки открытых участков кожи тела.

Результаты исследований были использованы при решении вопроса о регистрации «Фортисепт», «Чисто», «Полидез» в Украине для применения в качестве дезинфицирующих средств по целевому назначению.

 

Литература

1. Пріоритетні напрямки розвитку гігієнічної науки в Україні / Ю.І. Кундієв, Є.Г. Гончарук, Ю.С. Каган [и др.] // Пріоритетні проблеми гігієнічної науки, медичної екології, саніторної практики та охорони здоров’я. —К: МОЗ України, 1995. —Ч. 1. —С. 13–17.

2. Сурмашева О.В. Інфекційна захворюваність в Україні / О.В. Сурмашева, Е.П. Бернасавська, М.О. Росада // Довкілля та здоров’я. —Вересень. —2003. —С. 49–52.

3. Онищенко Г.Г. О состоянии надзора по неспецифической профилактике инфекционных болезней и задачах по его совершенствованию / Г.Г. Онищенко // Гигиена и санитария. —2007. —№ 1. —С. 4–11.

4. Захворюваність на інфекційні хвороби та зв’язок її з забрудненням навколишнього середовища / Р.А. Сажок // Пріоритетні проблеми гігієнічної науки, медичної екології, санітарної практики та охорони здоров’я. —К: МОЗ України, 1995. —Ч. 1. —С. 120–21.

5. Шкарин В.В. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация / В.В. Шкарин. —Нижний Новгород: НГМА, 2006. —С. 213–260.

6. Епідеміологія: учебник [под. ред. К.М. Синяка]. —Здоров’я. —Київ. —1993. —460 с.

7. Современный подход к выбору дезинфицирующих средств в системе профилактики внутрибольничных инфекций (ВБИ) / И.Ф. Веткина, Л.В. Комаринская [и др.] // ФАРМиндекс Практик. —2005. —Вып. 7. —С. 13–20.

8. Шандала М.Г. Актуальные вопросы общей дезинфектологии / М.Г. Шандала. —Избранные лекции. —М.: Медицина, 2009. —111 с.

9. Украинцев АДСравнительный анализ средств, применяемых для дезинфекции опасных микроорганизмов / А.Д. Украинцев, И.Г. Власов, Т.К. Крашенинникова [и др.] // Химическая и биологическая безопасность. —2005. —№ 6. —С. 3–25.

10. Современные средства дезинфекции и дезинсекции. Характеристика, назначение, перспективы / [Л.С. Федорова, Л.И. Арефьева, Л.С. Путинцева, Веромкович Н.А.] —М.: НПО "Союзмединформ". —1991. —38 c.

11. Polyhexamethylene guanidine hydrochloride-based disinfectant: a novel tool to fight meticillin-resistant Staphylococcus aureus and nosocomial infections / Mathias K. Oule, Richard Azinwi, Anne-Marie Bernier [et al.] // Journal of Medical Microbiology. —2008. —V. 57. —P. 1523–1528.

12. Assessment of the antifungal activities of polyhexamethylene-guanidine hydrochloride (PHMGH)-based disinfectant against fungi isolated from papaya (Carica papaya L.) fruit / Rose Koffi-Nevry, Ama Lethicia Manizan, Kablan Tano [et al.] // African Journal of Microbiology Research. —2011. —V. 5(24). —P. 4162–4169.

13. Literature review — efficacy of various disinfectants against Legionella in water systems / B.R. Kim, J.E. Anderson, S.A. Mueller [et al.] // Water Research. —2002. —V. 36. —Р. 4433–4444.

14. Evaluation of Antimicrobial Activity of Surface Disinfectants by Quantitative Suspension Method / K. Prasanthi, D.S. Murty, Nirmal Kumar Saxena // International Journal of Research in Biological Sciences. —2012. —V. 2(3). —Р. 124–127.

15. http://blog.pgmg.ru/post_1230297793.html / И.И. Воинцева, Н.А. Поликарпов. Полиалкиленгуанидины — биоцидные свойства и токсичность.

16. http://blog.pgmg.ru/post_1230265539.html / К.М. Ефимов. Полигуанидины — экологически безопасные биоциды.

17. Ефимов К.М. Полигуанидины — класс малотоксичных дєзсрєдств пролонгированного действия / К.М. Ефимов, П.А. Гембицкий, А.Г. Снежко // Дезинфекционное дело. —2000. —№ 4. —С. 28–32.

18. Марієвський В.Ф. Полігексаметиленгуанідину гідрохлорид: перспективний біоцидний засіб / В.Ф. Марієвський, С.П. Воронін, І.С. Чекман, А.І. Гребельник // Фармакологія та лікарська токсикологія. —2014. —№ 1 (37). —С. 17–21.

18. http://blog.pgmg.ru/post_1230297793.htm / С.С. Козак, А.И. Дитюк, Ю.В. Раткевич. Полигуанидины как перспективные средства для дезинфекции и получения безопасных продуктов птицеводства.

19. Антимикробная активность, дезинфицирующие свойства и токсичность алкіл (С12-С14) диметил-бензиламмоний хлорида / Л.С. Федорова, Л.И. Арефьева, Г.П. Панкратова [и др.] // Современные методы и средства дезинфекции и стерилизации. —М., 1989. —С. 17.

20. Rutela W.A. Дезинфекция, стерилизация и удаление отходов / W.A. Rutela / Внутрибольничные инфекции / пер. с англ., ред. Р.П. Венцел. —М., Медицина. —2000. —144 c.

21. Соколова Н.Ф. Актуальные проблемы неспецифической профилактики сибирской язвы / Н.Ф. Соколова // Теоретические и практические аспекты современной эпидемиологии / Материала научно-практической конференции, посвященной 75-й годовщине со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации, академика РАМН Беньямина Лазаревича Черкасского. —М.: 2009. —С. 59–68.

22. Пути создания эффективных и безопасных антимикробных жидких средств и эволюция общественного восприятия дезинфекционных мероприятий / В.М. Бахир, Б.И. Леонов, С.А. Паничева [и др.] // Дезинфекционное дело. —2004. —№ 3. —С. 44–49.

23. Новые полигуанидины-инновационные дезсредства пролонгированного антимикробного действия / К.М.фимов, А.И.итюк, Г.П.анкратова [и др.] // Дезинфекционное дело. —2015. —№ 3. —С. 13–19.

24. Гембицкий П.А. Полимерный биоцидный препарат полигексаметилeнгуанидин / П.А. Гембицкий, И.И. Воинцева // Запорожье: Полиграф, 1998. —С. 43.

25. И.М. Абрамова Спороцидная активность глутарового альдегида в зависимости от рН и температуры растворов И.М. Абрамова, А.Н. Сукиасян, А.И. Копылова // Вопросы дезинфекции и стерилизации. Сборник научных трудов. —М., 1986. —С. 58–61.

26. Richads J. Withdrawal of Disinfektant Hit by Safety Fears / J. Richads // BBC News on Line: Health. —January 22. —2002. —Р. 7–9.

27. Бехало В.А. Иммунобиологические особенности бактериальных клеток медицинских биоплёнок / В.А. Бехало, В.М. Бондаренко, Е.В. Сысолятина, Е.В. Нагурская // Микробиология. —2010. —№ 4 (97). —С. 105.

28. The In Vitro Efficacy Testing Of Skin Disinfectants Against Nosocomial Pathogens / S. Jayakumar, M. Kanagavalli, A.S. Shameem Banu [et al.] // Journal of Clinical and Diagnostic Research. —2011. —V. 5(2). —Р. 231–235.

29. http://www.antibiotic.ru/cmac/pdf/cmac.2013.t15.n4.p279.pdf

30. http://www.piluli.kharkov.ua/drugs/drug/chlorhexidine-bigluconate/#pobochnie-deistviya

31. http://polyguanidines.ru/sdez/guanidin.htm

32. Методические указания “Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств”. —М. —2002. —35 с.

33. Методические рекомендации “Оценка токсичности и опасности препаратов дезинсекции”. —М. —1990. —26 с.

34. Токсикометрии токсичных веществ загрязняющих окружающую среду. Центр междунарожных проектов ГКНТ. —М. —1986. —426 с.

35. Методические указания. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи. —М. —1989. —25 с.

36. Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих веществ в воздухе рабочей зоны. —М. —1989. —С. 17.

37. Промышленные аллергены / [Л.А. Дуева, В.Ю. Коган, С.В. Суворов, Р.Я. Штеренгарц]. —М.: Центр международных проектов Госкомприроды СССР, 1989. —С. 37–53.

38. Методические указания “Постановка исследований по гигиеническому нормированию промышленных аллергенов в воздухе рабочей зоны”. —1988. —26 с.

39. ДСТУ IS0 10994-2:2004 “Біологічне оцінювання медичних виробів”. Частина 2. Вимоги щодо утримання тварин. —К.: Держспоживстандарт України, 2006. —160 с.

40. Иванов Ю.И. Статистическая обработка результатов медико-биологических исследований на микрокалькуляторах по программам / Ю.И. Иванов, О.Н. Погорелюк. — М.: Медицина. —1990. —217 с.

41. ГОСТ 12.1.007-76 “Вредные вещщества. Классификация и общие требования”.

 

REFERENCES

1. Priority directions of hygiene science development in Ukraine / Yu. I. Kundiiev, Ie. H. Honcharuk, Yu. S. Kahan [et al.] // Priority problems of hygienic science, medical ecology, sanitary practice and health care. – K.: MoH of Ukraine, 1995.– P.1. – P. 13-17.

2. Surmasheva O. V. Infectious Disease Incidence in Ukraine / O. V. Surmasheva, E. P. Bernasavska, M. O. Rosada // Dovkillia ta zdorovia. – September. – 2003. – P. 49–52.

3. Onyshchenko G. G. On the state of surveillance for non-specific prevention of infectious diseases and tasks for its improvement / G. G. Onyshchenko // Hihiiena i sanitariia. – 2007. – No. 1. – P.4–11.

4. The incidence of infectious diseases and its connection with environmental pollution / R. A. Sazhok // Priority problems of hygienic science, medical ecology, sanitary practice and health care. – K.: MoH of Ukraine, 1995.– P.1. – P. 120-21.

5. Shkarin V. V. Disinfection. Disinfectation. Deratization / V. V. Shkarin – Nizhny Novgorod: NSMA, 2006. – P.213–260.

6. Epidemiology: textbook [eds. K. M. Syniak]. – Zdorovia. – Kyiv. – 1993. – 460 p.

7. Vietkina I. F. A modern approach to the selection of disinfectants in the system of prevention of hospital-acquired infection (HAI) / I. F. Vietkina, L. V. Komarinskaia [et al.] // FARMindeks Praktik. – 2005. – Ed. 7. – P.13–20.

8. Shandala M. G. Actual issues of general disinfectology / M. G. Shandala – Selected lectures. – M.: Meditsina, 2009 – 111 p.

9. Ukraintsev A. D. A comparative analysis of agents used for the disinfection of dangerous microorganisms / A. D. Ukraintsev, I. G. Vlasov, T. K. Krashennikova [et al.] // Khimicheskaia i biolohicheskia bezopasnost. – 2005. – No. 6. – P. 3-25.

10. Modern means of disinfection and disinfectation. Characteristics, purpose, prospects / [L. S. Fedorova, L. I. Arefieva, L. S. Putintseva, N. A. Veromkovych] – M.: NPO Soiuzmedinform. – 1991. – 38 p.

11. Polyhexamethylene guanidine hydrochloride-based disinfectant: a novel tool to fight meticillin-resistant Staphylococcus aureus and nosocomial infections / Mathias K. Oule, Richard Azinwi, Anne-Marie Bernier [et al.] // Journal of Medical Microbiology. – 2008. – V. 57. – P.1523 – 1528.

12. Assessment of the antifungal activities of polyhexamethylene-guanidine hydrochloride (PHMGH)-based disinfectant against fungi isolated from papaya (Carica papaya L.) fruit / Rose Koffi-Nevry, Ama Lethicia Manizan, Kablan Tano [et al.] // African Journal of Microbiology Research. – 2011.– V. No. 5(24). – P. 4162 –4169.

13. Literature review - efficacy of various disinfectants against Legionella in water systems / B.R.Kim, J.E. Anderson, S.A.Mueller [et al.] // Water Research. – 2002. – V. No. 36. – Р. 4433 – 4444.

14. Evaluation of Antimicrobial Activity of Surface Disinfectants by Quantitative Suspension Method / K. Prasanthi, D.S.Murty, Nirmal Kumar Saxena // International Journal of Research in Biological Sciences. – 2012. – V. No. 2(3). – Р. 124 –127.

15. http://blog.pgmg.ru/post_1230297793.html / I. I. Vointseva, N. A. Polikarpov. Polyalkylene guanidines – biocidal properties and toxicity.

16. http://blog.pgmg.ru/post_1230265539.html /    K.M. Iefymov. Polyguanidines – ecologically safe biocides.

17. Iefymov K. M. Polyguanidines – a class of low-toxic, long-acting disinfectants / K. M. Iefymov, P. A. Gembytskii, A. G. Snezhko // Dezinfektsionnoe delo. – 2000. – No. 4. – P. 28     – 32.

18. Mariievskyi V. F. Polyhexamethylene guanidine hydrochloride: promising biocide agent / V. F. Mariievskyi, S. P. Voronin, I. S. Chekman, A. I. Hrebelnyk // Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia. – 2014. – No. 1 (37). – P.17 – 21.

18. http://blog.pgmg.ru/post_1230297793.htm / S. S. Kozak, A. I. Dytiuk, Y. V. Ratkevych. Polyguanidines as promising means for disinfecting and obtaining safe poultry products.

19. Antimicrobial activity, disinfecting properties and toxicity of alkylene (C12-C14) dimethyl benzyl ammonium chloride / L. S. Fedorova, L. I. Arefieva, G. P. Pankratova [et al.] // Sovremennye metody i sredstva dezinfektsii i sterilizatsii. – М., 1989. – P.17.

20. Rutela W. A. Disinfection, sterilization and waste disposal / W. A. Rutela / Hospital-acquired infections / translated from English, eds. R. P. Ventsel. – М., Meditsina. – 2000. – 144 p.

21. Sokolova N. F. Actual problems of non-specific prevention of anthrax / N. F. Sokolova // Theoretical and practical aspects of modern epidemiology / Material of the scientific and practical conference dedicated to the 75th anniversary of the birth of the honoured worker of science of the Russian Federation, academician of the Russian Academy of Medical Sciences Benyamin Lazarevich Cherkassky. – M.: 2009. – P. 59 – 68.

22. Ways to create effective and safe antimicrobial liquid agents and the evolution of public perception of disinfection measures / V. M. Bakhir, B. I. Leonov, S. A. Panycheva [et al.] // Dezinfektsionnoe delo. – 2004. – No. 3. – P. 44 – 49. 

23. New polyguanidines – innovative disinfectants of prolonged antimicrobial action / K. М.Iefymov, A. I. Dytiuk, G. P.Pankratova [et al.] //  Dezinfektsionnoe delo. – 2015. – No. 3. – P. 13–19.

24. Gembytskyi P. A. Polymer biocidal preparation polyhexamethylene guanidine / P. A. Gembytskyi, I. I. Vointseva // Zaporizhzhia: Polihraf, 1998. – P. 43.

25. Abramova I. M., Sukiasian A. N., Kopylova A. I. Sporocidal activity of glutaric aldehyde depending on pH and temperature of solutions // Disinfection and sterilization issues. Collection of scientific papers. – М., 1986. – P. 58–61.

26. Richads J. Withdrawal of Disinfektant Hit by Safety Fears / J.Richads // BBC News on Line: Health. – January 22. – 2002. – Р. 7–9.

27. Bekhalo V. A. Immunobiological features of bacterial cells of medical biofilms/ V. A. Bekhalo, V. M. Bondarenko, Ie. V. Sysoliatina, Ie. V. Nahurskaia// Microbiolohiia. – 2010. – No. 4 (97) – P. 105.

28. The In Vitro Efficacy Testing Of Skin Disinfectants Against Nosocomial Pathogens / S.Jayakumar, M.Kanagavalli, A.S. Shameem Banu [et al.] // Journal of Clinical and Diagnostic Research. – 2011. – V. No. 5(2). – Р. 231 – 235.

29. http://www.antibiotic.ru/cmac/pdf/cmac.2013.t15.n4.p279.pdf

30. http://www.piluli.kharkov.ua/drugs/drug/chlorhexidine-bigluconate/#pobochnie-deistviya

31. http://polyguanidines.ru/sdez/guanidin.htm

32. Assessment of Toxicity and Hazards of Disinfectants Methodology Guidelines. – M. – 2002. – 35 p.

33. Assessment of Toxicity and Danger of Disinfectants Methodology Recommendations.– M. – 1990. – 26 p.

34. Toxicometry of Toxic Substances that Contaminate the Environment. Centre for International Projects of the State Committee for Science and Technology. – M. – 1986. – 426 p.

35. Assessment of the Effect of Hazardous Chemical Compounds on the Skin and Substantiation of the Maximum Permissible Levels of Skin Contamination Methodology Guidelines. – M. – 1989. – 25 p.

36. Methodology guidelines regarding formulation of studies on the irritant properties and the substantiation of the maximum permissible concentrations of selective substances in the working zone air. – M. – 1989. – P.17.

37. Industrial allergens / [L. A. Duieva, V. Iu. Kohan, S. V. Suvorov, R. Ia. Shterenharts] – M.: Centre for International Projects of the State Committee for Nature Protection of the USSR, 1989. – P. 37–53.

38. Study on the Hygienic Regulation of Industrial Allergens in the Working Zone Air Methodology Guidelines. – 1988. – 26 p.

39. DSTU IS0 10994-2:2004 Biological Assessment of Medicinal Products. Part 2. Requirements regarding animal care. – K.: State Committee for Technical Regulation and Consumer Policy of Ukraine, 2006. – 160 P.

40. Ivanov Iu. I. Statistical processing of the results of medical and biological studies using microcalculators according to the programs / Iu. I. Ivanov, O. N. Pohoreliuk – M.: Meditsina. – 1990. – 217 P.

41. GOST 12.1.007-76 Harmful substances. Classification and general requirements.

 

Надійшла до редакції 4.12.17