Токсикологічне обґрунтування гігієнічного нормативу дидецилдиметиламоній хлориду у повітрі робочої зони

  • Автори: П.Г. Жмінько, В.М. Вороніна, С.С. Світлий, Л.О. Рудая
  • УДК: 613.6.01
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2020-88-1-54-60
Завантажити прикріплення:

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України» м.Київ, Україна

РЕЗЮМЕ. Вступ. Дидецилдиметиламоній хлорид (DDAC) використовується в якості сировини в хімічній промисловості при виробництві деяких інсектицидних, фунгіцидних, aльдегідних препаратів і дезинфікуючих засобів як діюча речовина. Мета досліджень. На основі аналізу та узагальнення даних літературі щодо ступеня небезпечності DDAC науково обґрунтувати його орієнтовно-безпечний рівень впливу (ОБРВ) у повітрі робочої зони.

Матеріали і методи. Для обґрунтування гігієнічного нормативу DDAC у повітрі робочої зони аналізували його фізико-хімічні характеристики, ЛД50 за пероральної та дермальної дії, ЛК50 при інгаляційному надходженні до організму, подразнюючі та сенсибілізуючі властивості, встановлені NOAEL речовини в підгострому і субхронічному екпериментах за різних шляхів надходження до організму, віддалені ефекти.

Розрахунок величини ОБРВ DDAC у повітрі робочої зони проведено за рівняннями, які враховують параметри токсичності препарату за різних шляхів надходження до організму лабораторних тварин.

Результати. DDAC – імпортована продукція, використовується як діюча речовина при виробництві деяких пестицидних та дезинфікуючих засобів.

DDAC відноситься до нелетких речовин: тиск парів <1х10-2 Па при 20 °C, при 50оC - 2,3 x 10-4 Па (US ISC).

При введенні в шлунково-кишковий канал він класифікований як помірно небезпечний – 3 категорія (згідно з Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals /GHS/ United Nations, New York and Geneva, 2017), володіє слабови-раженою шкірно-резорбтивною дією (4 категорія, GHS ). Виявлено його несприятливий місцевий вплив на шкіру. ЛК50 речовини при інгаляційному шляху надходження до організму – 70 мг/м3 (2 категорія, GHS). DDAC проявляє виражену подразнюючу дію на шкіру і слизові оболонки очей кролів (1В категорія, GHS). На шкірі відмічали появу еритеми, струпи, набряк. Опіки, корозію, гострий кератокон’юнктивіт спостерігали при потраплянні на слизові оболонки очей. Не виявлено сенсибілізуючої дії препарату (не класифікується, GHS). Кумулятивні властивості речовини не виражені. Встановлені NOAEL у підгострому і субхронічному експериментах при пероральному, дермальному та інгаляційному шляхах надходження до організму. Найбільш уражені органи та системи – шкіра, очі, шлунково-кишковий тракт, печінка. Мутагенний, канцерогенний, ембріотоксичний, тератогенний ефекти та токсична дія на репродуктивну функцію не є лімітуючими критеріями шкідливості речовини.

Розрахунок величини ОБРВ DDAC у повітрі робочої зони проведено за рівняннями регресійної залежності, що враховують параметри гострої токсичності. Беручи до уваги ступінь його небезпеки, ризик розвитку патології загального генезу за дії речовини, рекомендована величина ОБРВ в повітрі робочої зони на рівні 0,2 мг/м3, агрегатний стан «а», з позначкою «потребує захисту очей і шкіри».

Ключові слова: дидецилдиметиламоній хлорид, DDAC, ОБРВ у повітрі робочої зони, інсектициди, дезінфікуючі засоби.

Вступ

Заходи по боротьбі з синантропними комахами та патогенною мікрофлорою спрямовані на забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення і є необхідними засобами для підтримки відповідних гігієнічних умов у сфері життєдіяльності людини. Тому дослідження, щодо визначення ступеня небезпеки дезінфекційних засобів, які використовуються згідно цільового призначення, мають велике значення.

На даний час в Україні використовується дидецилдиметиламонію хлорид (DDAC). Ця речовина володіє широким спектром дії та високою вибірковою біологічною активністю в боротьбі з синантропними комахами, фітопатогенними грибами, молюсками та вірулентними мікроорганізмами. DDAC в якості сировини в хімічній промисловості застосовується при виробництві інсектицидних, альгіцидних, бактеріоцидних, фунгіцидних препаратів. Його використовують для боротьби з синантропними комахами в побуті, для захисту деревини та виробів з неї від комах і мікроорганізмів, а також сільськогосподарських культур від грибних хвороб, а також для знищення водоростей та інших бур'янів у водоймах. DDAC застосовується також як речовина, що володіє бактерицидною, антивірусною дією. Тому в якості діючої речовини він міститься у ряді дезінфікуючих засобів (мікробіостатів, вірицидів, туберкулоцидів, антисептиків та дезодорантів) для обробки різних поверхонь у сфері жіттєдіяльністі людини: стін, підлоги, посуду, килимів, медичних виробів, басейнів тощо.

В Україні речовина не виробляється, гігієнічний норматив в повітрі робочої зони для неї не розроблений. Вимога розробки ОБРВ дидецилдиметиламонія хлориду в повітряному середовищі обумовлена необхідністю здійснення контролю за його безпечним вмістом у повітрі робочої зони при застосуванні пестицидних препаратів та дезінфекційних засобів на його основі.

Розрахунки з визначення гігієнічного нормативу цієї речовини у повітрі робочої зони проведені за даними токсикологічних властивостей DDAC, що отримані завдяки проведеному інформаційному пошуку наукових публікацій з використанням реферативної бази даних наукових бібліотек.

Мета роботи. Проаналізувати та узагальнити сучасні дані щодо ступеня небезпечності DDAC при його застосуванні згідно з цільовим призначенням, науково обґрунтувати його ОБРВ у повітрі робочої зони.

Матеріали та методи. Аналітичний огляд наукових публікацій виконаний з використанням реферативної бази даних наукових бібліотек та текстової бази даних методичних і біологічних публікацій PubMed. Проведений інформаційний пошук наукових публікацій дозволив отримати відомості про фізико-хімічні та токсикологічні властивості DDAC, на підставі яких зроблено розрахунки з визначення його гігієнічного нормативу у повітрі робочої зони [1-22].

Фізико-хімічні параметри. DDAC відноситься за своєю хімічною структурою до четвертинних амонієвих сполук [1, 2]. Хімічна назва - N - дидецил - N, N -диметиламоніум хлорид, емпірична формула C22H48Cl, структурна формула

Скорочена назва дидецилдиметиламонія хлориду – DDAC. Номер CAS RN 7173-51-5. Молекулярна маса 362,08 г/моль. DDAC 98,2% являє собою тверду речовину світло-жовтого кольору з ароматичним запахом. Відносна щільність D 420 _ 0,902. Поверхневий натяг _ 27,0 мН/м при 20 °C (випробуваний розчин 1 г/л водного розчину). Тиск пари <1х10-2 Па при 20° C, при 50 ºC _ 2,3 x 10-4 Па. Леткість: надзвичайно низька. Коефіцієнт розподілу октанол/ вода - log Kow = 0,41 при 20 о С. Розчинність у воді: pH 2,2 – 500 г/л при 20 °C; pH 9,2 – 500 г/л при 20 °C, в органічних розчинниках (при 20 ºC): ацетоні > 600 г/л; метанолі > 600 г/л; октанолі > 250 г/л.

Технічний DDAC (< 80 %) - рідка речовина світло жовтого кольору з характерним запахом; рН при 25 оС _ 6.8 - 6.9 (29.5% водний розчин). Щільність при 20 оС _ 0,95 г/см3. Розчинність у воді при 20 о С – 650 г/л. Тиск пара _ 1,24 10 -6 мм рт. ст. при 21,6 оС. Стабільний в органічних розчинниках впродовж 14 днів.

Токсикологічні властивості. DDAC при введенні в шлунково-кишковий канал відноситься до помірно небезпечних речовин – 3 категорія (згідно з Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals /GHS/ United Nations, New York and Geneva, 2017). ЛД50 при пероральному введенні становить для щурів – 84 мг/кг, за одними даними, за іншими – 238 мг/кг; для мишей – 268 мг/кг [3, 2] . Симптоми інтоксикації у щурів і мишей були аналогічні та проявлялися від значного зниження спонтанної рухової активності до повної нерухомості. При макроскопічних дослідженнях спостерегалося подразнення слизової оболонки кишківника. Видова чутливість не виражена.

DDAC (65%) володіє шкірно-резорбтивною дією. ЛД50 при епікутанному нанесенні для кролів становить 3342 мг/кг (4 категорія згідно з GHS). Мав місце його несприятливий місцевий вплив на шкіру [2]. При надходженні дидецилдиметиламонія хлориду до організму ЛК 50 становить 70 мг/м3 (2 категорія згідно з GHS).

Проведений інформаційний пошук показав, що речовина не летка, тиск парів <1 х 10 -2 Па при 20 ° C, при 50º C _ 2,3 x 10-4 па (US ISC), має високу поверхневу активність, розбризкується тільки великими краплями розміром з MMAD > 40 мкм [2, 3]. DDAC (80%) проявляє сильно виражену подразнюючу дію на шкіру та слизову оболонку очей кролів (1 категорія згідно з GHS), викликаючи опіки (корозію) [1-10]. Не виявлено сенсибілізуючої дії сполуки методом Магнуссона nf Клігмана на морських свинках при постановці шкірних тестів (не класифікується згідно з GHS) [1-10]. Кумулятивні властивості речовини невиражені [2-10]. Встановлені недіючі дози DDAC у підгострому експерименті при пероральному, дермальному та інгаляційному шляхах надходження до організму [2-16]. При введенні речовини впродовж 28 днів до шлунково-кишкового тракту щурів NOАEL _ 2,5 мг/кг. При 90-денному дослідженні пероральної токсичності встановлено NOAEL на щурах – 46 мг/кг маси тіла на день. Прийом з кормом DDAC технічного (80,8%) у дозах 0, 30, 60 и 90 мг/кг впродовж 21 дня викликав у собак Beagle порушення функції шлунково-кишкового тракту, зменшення маси тіла. NOEL для собак _ 60 мг/кг. При субхронічному впливові речовини величина NOEL була дещо меншою. Встановлено, що при 90-денному прийомі DDAC тваринами з кормом, NOEL для собак – 15 мг/кг. У мишей лінії CD -1 при прийомі з кормом DDAC у дозах 100, 300, 600 1000 і 3000 ppm щодня впродовж 90 днів відзначалося зниження маси тіла, загибель тварин. NOEL для мишей встановлений – 600 ppm.

Технічний препарат (80,8%), що вводили внутрішньошлунково зондом собакам Beagle впродовж 8 тижнів (дози 7,5; 15; 30 і 60 мг/кг), викликав у тварин за дії високих доз летальні випадки, симптоми інтоксикації, порушення дефекації. Кал виділявся з великою кількістю слизу. NOAEL – 7,5 мг / кг. При нанесенні на шкіру 0,6% водного розчину DDAC впродовж 5 днів NOАEС становила 2,5 мг / кг. Така ж величина NOАEС була при аплікації з'єднання у вигляді 0,3% водного розчину на шкіру впродовж 2 тижнів. Набряк, еритему, епідерміт, дерматит, точкові крововиливи, вакулярну дегенерацію і виразки на шкірі спостерігали у щурів Sprague Dawley, яким наносили на шкірну поверхню впродовж 13 тижнів (експозиція 6 годин, 5 разів на тиждень) водний розчин DDAC у кількості 2, 6 і 12 мг/кг. При 90-денній аплікації препарату на шкіру NOAEL зі системної токсичності становив 12 мг/кг/сут, а за місцевим ефектом NOAEL – 2 мг/кг/добу.

Проведені дослідження по визначенню токсичності DDAC при надходженні аерозолю через респіраторні шляхи до організму щурів Sprague -Dawley у концентраціях 0,15±0,15 мг/м3,0,58±0,40 мг/м 3, 3,63±1,56 мг/м3 впродовж 2 тижнів. Середньозважений аеродинамічний діаметр аерозолів речовини становив 1,86 мкм, а геометричне стандартне відхилення – 2,75 мкм. У групах, що зазнавали впливу високих концентрацій, спостерігалося зниження маси тіла на 2,6 г, тоді як у контрольній групі – збільшення на 25,8 г після перших 3 днів. Не було відзначено змін гематологічних та біохімічних показниках крові. Спостерігалися незначні зміни у кількості диференціювання бронхоальвеолярних клітин і пошкодження клітин у рідині бронхо-альвеолярного вмісту в групах тварин, які знаходилися під впливом препарату у високих та середніх концентраціях. Хоча інфільтрація запальних клітин інтерстиціальної пневмонії спостерігалася частково, фіброз у легенях не виявлено за дії середньої і високої концентрацій. NOAEL DDAC для щурів був визначений на рівні 0,15 мг/м 3 [11, 12].

Інгаляційну токсичність аерозолю DDAC досліджували на щурах Sprague - Dawley у камерах впродовж 13 тижнів у концентраціях 0,11, 0,36 та 1,41 мг/м3. Мас-медіанні аеродинамічні діаметри аерозолю становили 0,63 мкм, 0,81 мкм і 1,65 мкм, а геометричні стандартні відхилення – 1,62, 1,65 та 1,65 в групах відповідно з низькою (0,11 ± 0,06 мг/м3), середньою (0,36 ± 0,20 мг/м3) і високою (1,41 ± 0,71 мг/м3) концентрацій впливу. Середня маса тіла у самців була на 35%, а у самок на 15% нижче концентрації 1,41 ± 0,71 мг/м3 в порівнянні з контрольною групою. При аналізі рідини бронхо-альвеолярного вмісту встановлено, що кількість альбуміну і лактатдегідрогенази були в межах норми. Інфільтрація запальних клітин і інтерстиціальна пневмонія, збільшення маси легень спостерігалися за дії DDAC у середній і високій концентрації. Однак серйозних гістопатологічних порушень у легенях, включаючи протеїноз і/або фіброз, виявлено не було. На підставі результатів змін маси тіла і легень встановлено NOAEL для щурів на рівні 0,11 мг/м 3 [1 3].

Вивчення токсичних властивостей DDAC у хронічному експерименті проведено на трьох видах тварин: щурах, мишах і собаках [2 _ 10,15]. Технічній препарат (80,8%) з кормом одержували щури Sprague-Dawley CD упродовж 104 тижнів у дозах 300, 750 і 1500 ppm. Зниження маси тіла, прийому корму, патологія мезентеріальних лімфатичних вузлів (гемосидероз та гістіоцитоз, кров у синусах) відзначалися при надходженні до організму DDAC у дозі 1500 ppm. NOEL DDAC для щурів за загально токсичними показниками ­_ 750 ppm (27 мг/кг).

Миші лінії CD-1 з кормом отримували технічний DDAC (80,8%) упродовж 18 місяців у кількості 100, 500 и 1000 ppm. Зменшення маси тіла і прийому корму спостерігалося у тварин при 1000 ppm. Встановлено NOEL для самців і самок мишей з системної токсичності – 500 ppm.

Клінічні симптоми інтоксикації (рясне слиновиділення, блювання, аномальні фекальні маси), зниження маси тіла, періодичне зменшення в сироватці крові альбуміну, загального білка, холестерину, а в периферичній крові кількості еритроцитів, гемоглобіну і гематокриту – спостерігалося у собак Beagle, яким за допомогою зонда вводили DDAC у кількості 3, 10 або 30 мг/кг на день упродовж 1 року. Визначено NOАEL DDAC для собак за системною токсичністю на рівні 10 мг/кг, за місцевою реакцією – 3 мг / кг.

Канцерогенні властивості DDAC були досліджені на 3-х видах тварин: щурах, мишах і собаках. Щури лініі Sprague-Dawley CD упродовж 104 тижнів з кормом одержували речовину в дозах 300, 750 і 1500 ppm. Мишам лінії CD-1 надавали з кормом препарат упродовж 18 місяців у кількості 100, 500 і 1000 ppm. Собакам Beagle за допомогою зонда вводили речовину у кількості 3, 10 або 30 мг/кг на день упродовж 1 року. Канцерогенний ефект не виявлений: NOAEL після хронічного впливу DDAC становив для щурів 32-41 мг/кг на добу, для мишей 76 - 93 мг/кг/добу, для собак – 10 мг/кг/добу.

Мутагенний ефект DDAC не був виявлений в тестах як in vitro, так і in vivo (тест Еймса, з або без мікросомальної активації /фракція S-9/ на Salmonella typhimurium; в клітинах яєчника китайського хом'яка, в гепатоцитах щурів позапланового синтезу ДНК, індукція хромосомних аберацій у клітинах кісткового мозку мишей та індукція мікроядер в клітинах кісткового мозку мишей).

Не виявлено негативного впливу DDAC (80,8%) на репродуктивну функцію щурів Sprague - Dawley (CD) у тесті двох поколінь. Тварини отримували речовину з кормом у дозі 10, 30 і 52 мг/кг. У максимальній дозі у самок покоління Fo відзначалася кортикальна гіпертрофія надниркових залоз. Зниження маси тіла і збільшення маси селезінки спостерігалося у покоління F1. Змін показників репродуктивної функції не реєструвалося. Визначений NOEL DDAC за системною токсичністю на рівні 32 мг/ кг [15].

DDAC (80,8%, розчинник – деіонізована вода Milliporе), що вводили зондом в організм щурів CDBR Sprague Dawley з 6 по 15 день вагітності (дози 1, 12,5 25, 37,5 та 50 мг/кг), при надходженні у вищих дозах викликав порушення дихання (часте, задишка), зменшення прийому корму. Відзначалося збільшення постімплантаційній смертності, зниження маси тіла плода за впливу дози 50 мг/кг. NOАEL для материнського організму щурів становив 12,5 мг / кг, для плода – 37,5 мг/кг. За даними інших авторів, NOАEL для самок із системної токсичності становив 1,0 мг/кг [2]. При надходженні препарату до організму кролів з 6 по 15 день вагітності у високих дозах (12 і 32 мг/кг) відзначалися симптоми інтоксикації і аборти. NOАEL для вагітних самок кролів становив 4 мг/кг, для плодів – 12 мг/кг [2, 3].

DDAC високоіонна сполука. У дослідженнях на щурах встановлено, що з організму препарат упродовж 24 годин на 85 – 90% виділяється через шлунково-кишковий канал та сечову систему 2,6 – 3%. У тканинах тварин визначається менше 1% речовини. Метаболізм DDAC, що здійснюється мікрофлорою кишківника, призводить до утворення продуктів гідроксилювання алкільного ланцюга і включає окислення 2-х децильних бічних ланцюжків у вигляді похідних гідрокси- і гідроксикетосполук. В організмі самок метаболізм речовини проходить швидше, ніж у самців.

Близько 0,1% від дози водного розчину DDAC проникає в шкіру при проведенні досліджень упродовж 24 годин на культурі клітин людини (in vitro). Кількість радіоактивної речовини в дермі та епідермісі становила 9,41 % від дози нанесеної на шкіру.

Таким чином, аналіз даних літератури щодо вивчення токсичних властивостей показав, що DDAC має сильно виражену подразнюючу дію на шкіру і слизові оболонки ока. Речовина відноситься до помірно токсичних препаратів при внутрішньошлунковій дії та малотоксичних при дермальному впливові. Не володіє сенсибілізуючими і кумулятивними властивостями. Мутагенний, канцерогенний, ембріотоксичний, тератогенний ефекти і токсична дія на репродуктивну функцію не є лімітуючими критеріями шкідливості речовини.

Розрахунок величини ОБРВ DDAC у повітрі робочої зони проведено за рівняннями, що враховують параметри токсичності препарату за різних шляхів надходження до організму лабораторних тварин, відповідно до "Методических указаний по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны” (№ 4000-85 от 04.Х1.1985 г) і формулами, наведеними в розділі «Обоснование ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) пестицидов в воздухе рабочей зоны при их применении в сельском хозяйстве» (Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов, Киев, 1988 г) [2, 3].

Формули, за якими проведений розрахунок ОБРВ DDAC у повітрі робочої зони наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

Формули, за якими проведений розрахунок ОБРВ DDAC

 

Де: ЛД50 per os = 238 мг/кг

ЛД 50 derm = 3342 мг/кг

Ккум >5

Розрахунок ОБРВ DDAC у повітрі робочої зони також проведений за формулою для органічних речовин, що володіють загально-токсичною дією:

10. ОБРВ = розрахунковий Limch / Кзап.коефіцієнт запасу).

Наведені в формулі показники розраховували згідно з такими даними: Limch визначали за рівнянням: lg Limch (мг/м 3) = 0,62 х lgCL 50(мг/м3) - 1,08.

Величини показників LimchтаКзап знаходили згідно з наступними рівнянями: lg Limch =0,62 х lg70 - 1,08 = 0,07 Limch = 1,17 мг/м3

Кзап. – це відношення між CL50/Limch і КВЧ (коефіцієнт видової чутливості) відповідно до МУ № 1599-77,

Де CL50 дорівнює 70 мг/м3

CL50/Limch = 59,83 – відповідає 3 балам,

КВЧ = 1,0 – відповідає 2 балам

Кзап.= 3 х 2 = 6

Згідно з проведеними розрахунками величина ОБРВ знаходиться на рівні 0,195 мг/м3.

Як видно з наведених даних, величина ОБРВ DDAC у повітрі робочої зони розрахована за різними формулами і коливається від 0,195 до 0,47 мг/м 3. Середнє арифметичне з представлених величин ОБРВ дорівнює 0,276 мг/м3. середнє геометричне значення ОБРВ – 0,246 мг/м 3. Рекомендується ОБРВ DDAC у повітрі робочої зони на рівні 0,2 мг/м3,агрегатний стан «а», з позначкою «потребує захисту очей і шкіри». Масову концентрацію DDAC у повітрі робочої зони визначають фотометричним методом (діапазон кількісного визначення концентрацій від 0,1 мг/м3 до 1,0 мг/м 3).

Висновки

1. DDAC, виходячи з параметрів токсичності за різних шляхів надходження до організму лабораторних тварин, належить до речовин 1В категорії згідно з GHS.

2. Лімітуючими критеріями шкідливості DDAC є його виражена подразнююча дія на шкіру і слизові оболонки очей, гостра інгаляційна дія.

3. Рекомендується величина ОБРВ DDAC у повітрі робочої зони на рівні 0,2 мг/м3,агрегатний стан «а», з позначкою «потребує захисту очей і шкіри».

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Registered Data Dossier.– Helsinki, Finland: European Chemicals Agency. Available from, as of Nov 17, 2014. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://echa.europa.eu/search-chemicals .

2. Directive 98/8/ EC concerning the placing biocidal products on the market Inclusion of active substances in Annex I to Directive 98/8/EC. – Italy, June 2015. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://disseminationecha.europa.eu/biocides/activesubstances/0067-08/0067-08_assessment_report.pdf didecyldimethylammonium chloride/

3. Didecyldimethylammonium chloride. Europa EU.– Електронний ресурс. – Режим доступу: http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0067-08/0067-08_Assessment_Report.pdf.

4. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.regulations.gov/

5. U.S. National of Medicine National Center for Biotechnology Infirmation Compound summary. Didecyl dimethyl ammonium chloride. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/didecyl_dimethyl_ammonium_chloride#section=Top.

6. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/didecyl_dimethyl_ammonium_chloride#section=acute-Effects.

7. The toxicity data was from the legacy RTECS data set in ChemIDplus. Електронний ресурс.– Режим доступу: https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/sid/0007173515.

8. Biocide Didecyldimethyl Ammonium Chloride, DDAC. Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride SDS MSDS Sheet. Електронний ресурс.– Режим доступу: http://finoric.com/msdssheet/ddacbiocidedidecyldimethylammoniumchloride.htm.

9. Didecyldimethylammoniumchloride California Environmental Protection Agency. Електронний ресурс.–Режим доступу: http://www.cdpr.ca.gov/docs/risk/toxsums/toxsumlist.htm.

10. Toxicol Research – 2017. Jan 33(1):7-14. doi: 10.5487/TR.2017.33.1.007. Epub 2017 Jan 15. Електронний ресурс.– Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.Nih.gov/pubmed/28133508

11. Kim Y.S. Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) is used in many types of biocidal products including tableware, carpets, humidifiers, and swimming pools, etc. In spite of increased chances of DDAC exposure through inhalation, studies on the inhalation toxicity of DDAC / Y.S.Kim, S.B. Lee, C.H. Lim. // Toxicol Research – 2017. – V. 33. – №1. – P. 7-14. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25343015

12. Ohnuma A. Didecyldimethylammonium chloride induces pulmonary inflammation and fibrosis in mice / A. Ohnuma, T. Yoshida, H Tajima [et al.] // Exp. Toxicol Pathol. – 2010. – V.62. – №6. – P. 643-51.

13. Kim Y.S. Effects of Didecyldimethylammonium Chloride (DDAC) on Sprague-Dawley Rats after 13 Weeks of Inhalation Exposure / Y.S. Kim, S.B. Lee , C.H. Lim // Toxicol Research – 2017. – V.33. – №1. – P.7-14. Електронний ресурс.– Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28133508. doi:10.5487/TR.2017.33.1.007.

14. Didecyldimethylammonium chloride induces oxidative stress and inhibits cell growth in lung epithelial cells / Jung-Taek Kwon1, Hyun-Mi Kim1, Pilje Kim1&Kyunghee // Choi Mol Cell Toxicol. – 2014. – V.10. – №1. – P.41-45. Електронний ресурс.– Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s13273-014-0005-z.

15. Didecyldimethyl - ammoniumchloride. Електронний ресурс.– Режим доступу: http://www.cdpr.ca.gov/docs/risk/toxsums/toxsumlist.htm

16. Дезинфицирующие средства без хлора . – Дюльбак ДТБЛ.

17. Инструкция № 002/1 по применению средства дезинфицирующего с моющим эффектом “ТЕЙЯ-2“ на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. – М. –2018. – 13 с.

18. Stepan S. Safety Data Sheet. BTC 1010 - 80 %. Eлектронний ресурс.– Режим доступу: http://echa.europa.eu/search-chemicals .

19. Паспорт безопасности. Дезинфицирующее средство Wetrok SintoClean HN . Eлектронний ресурс.– Режим доступу: http://echa.europa.eu/search-chemicals.

20. Safety Data Sheet. Parhem. Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride.

Eлектронний ресурс.– Режим доступу: http://echa.europa.eu/search-chemicals .

21. Паспорт безопасности. Дезинфицирующее средство DSC Fopte Desifoam AQ/ DR.SCHNELL GMBHF&Co.KGaA. Eлектронний ресурс.– Режим доступу: http://echa.europa.eu/search-chemicals .

22. Маклаков А.С. Препарат на основе четвертичных аммониевых соединений для дезинфекции объектов ветеринарного надзора – Автореферат диссертации 16.00.06. Ветеринарная санитария, зоогигиена, экология и ветеринарносанитарная экспертиза /Маклаков Алексей Сергеевич– M., 2009.Eлектронний ресурс. – Режим доступу: http://medical-diss.com/ veterinariya/preparat-na-osnove-hetver-tichnyh-ammonievyh-soedineniy-dlya-dezinfektsii-obektov-veterinarnogo- adzora#ixzz5oAzbQy87 .

23. Попов Н.И., Маклаков А.С. Токсикологическая характеристика препарата «Смейк®» – Ветеринария – М., №4 – 2008 стр.50 - 54. Eлектронний ресурс.– Режим доступу: http://medical-diss.com/ veterinariya/ preparat-na-osnove-hetver-tichnyh-ammonievyh-soedineniy-dlya-dezinfektsii-obektov-veterinarnogo- adzora#ixzz5oAzbQy87

24. Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – М., 1985. – 19 с.

25. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов / ВНИИГИНТОКС. – Киев, 1988. – C.36–39.

 

Received 02/27/2020