Референс-центр ідентифікації та контролю хімічних речовин: роль і місце в національній системі хімічної безпеки

 • Автори: М.Г. Проданчук, О.П. Кравчук, Н.В. Курділь, В.А. Ракс, В.С. Міхайлов, П.В. Алейнов
 • УДК: 623.459.59+615.91+614.3
 • DOI: 10.33273/2663-4570-2020-89-2-14-19
Завантажити прикріплення:

М.Г. Проданчук1, О.П. Кравчук1, Н.В. Курділь1, В.А. Ракс2, В.С. Михайлов1, П.В. Алейнов1

1 ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ, Україна
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра аналітичної хімії, м. Київ, Україна

РЕЗЮМЕ. У 2014 році Україна прийняла пропозицію ОБСЄ розробити Комплексну програму хімічної безпеки та захищеності в Україні (ICSSP) у рамках співпраці між українськими партнерами, ОБСЄ і міжнародними партнерами для ефективних та скоординованих дій у сфері хімічної безпеки.

Основна мета програми ICSSР — покращити можливості України щодо запобігання, готовності та реагування на неналежне поводження з хімічними речовинами. Ефективна хімічна безпека сприятиме підвищенню рівня захищеності хімічних матеріалів, супутніх споруд та транспорту. ICSSP також мала забезпечити впровадження сучасних рішень та скоординованих підходів для посилення захисту критичної інфраструктури в Україні.

Комплексний огляд, проведений як перший крок реалізації ICSSP, показав, що програма має бути спрямована на впровадження національних заходів у сфері хімічної безпеки широким колом національних органів з акцентом на розробку законодавчих та адміністративних заходів щодо імплементації РБ ООН 1540 р. у хімічній галузі.

Реалізація цілей програми забезпечить:

— створення національного (регіонального) Референс-центру ідентифікації небезпечних хімічних речовин, здатного швидко та надійно робити експертні висновки щодо небезпечних хімічних речовин та прекурсорів;

— розширення співпраці для виявлення хімічних речовин, проведення токсикологічних досліджень, у тому числі з метою контролю експорту, криміналістичних розслідувань і можливості уточнення природи та особливостей «невідомих» хімічних речовин;

— поліпшення можливостей регіональної мережі хіміко-аналітичних лабораторій для виявлення токсичних хімічних речовин та проведення спільних досліджень, навчання персоналу лабораторії та обмін належними лабораторними практиками.

Національний Референс-центр може слугувати зразковою лабораторією та національним (регіональним) навчальним майданчиком для поширення знань та передового досвіду. Це допоможе розв’язати регіональні проблеми, адже сусідні країни — Молдова, Грузія, Азербайджан і навіть деякі країни ЄС також потребують подібної допомоги.

Ключові слова: хімічна безпека, референс-центр, превентивна токсикологія.

Вдосконалення можливостей у сфері ідентифікації небезпечних хімічних речовин є надзвичайно актуальним завданням для України, яка перебуває у стані військової агресії.

У 2014 році Україна прийняла пропозицію ОБСЄ (англ. OrganizationforSecurityandCo-operation inEurope̶ OSCE) розробити Комплексну програму хімічної безпеки та захищеності в Україні (англ. Integrated Chemical Safety and Security Program in Ukraine - ICSSP) [1, 2].

Ключове завдання програми ICSSР ̶ покращення можливостей України у сфері запобігання, готовності та реагування на хімічно небезпечні інциденти. Реалізація програми ICSSP має забезпечити впровадження сучасних рішень та скоординованих підходів для посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні.

Завдання програми ICSSP наступні:

- підтримка України і суб’єктів хімічної промисловості (виробників та споживачів хімічних речовин) щодо розширення знань та поліпшення засобів хімічної безпеки, захищеності шляхом просвітницької роботи, зокрема вивчення існуючих національних можливостей і надбань попереднього досвіду;

- впровадження передової практики та розширення співпраці між міжнародними та національними партнерами, суб’єктами сфери хімічній промисловості та науки.

Для вирішення зазначених завдань, були вивчені існуючі недоліки національної системи хімічної безпеки, виконано практичні заходи щодо їхнього усунення. Саме такий підхід обумовив комплексний огляд ОБСЄ стану хімічної безпеки та захищеності в Україні, який було здійснено у серпні - грудні 2015 року.

Комплексний огляд засвідчив, що програма ICSSР повинна спрямовуватись на впровадження національних заходів з хімічної безпеки широким колом національних органів, з акцентом на розробку законодавчих та адміністративних заходів з імплементації вимог РБ ООН 1540 р. у хімічній галузі [3].

Вдосконалення можливостей для здійснення ідентифікації небезпечних хімічних речовин було визначено, за результатами Комплексного огляду, одним із першочергових заходів. У 2017 році в Україні було розпочато проект ОБСЄ зі створення національного референс-центру ідентифікації та контролю хімічних речовин. Сьогодні аналіз хімічних речовин є основою для розробки стандартів безпечного та захищеного поводження з хімічними речовинами, створення та функціонування відповідної системи ліцензування, у тому числі для експортного контролю товарів подвійного використання (англ. Duos material), а також для розробки відповідних технологій виробництва та використання протягом усього життєвого циклу. Сучасні аналітичні прилади в поєднанні з відповідними методами дозволяють фахівцям точно визначати рівень токсичності хімічних речовин і сумішей та їх небезпечні властивості.

Національна мережа хіміко-аналітичних і токсикологічних лабораторій має необхідне обладнання та кваліфікований персонал для виявлення та ідентифікації хімічних речовин та визначення рівня їхньої небезпечності (токсичності). Але більшість лабораторій використовують застаріле обладнання та методи аналізу, обумовлені старими стандартами (радянські «ГОСТ»). Для поліпшення ситуації необхідно модернізувати обладнання та підготувати персонал для використання нових аналітичних приладів та методів, які відповідають сучасним стандартам.

Угода про асоціацію між ЄС та Україною передбачає запровадження європейських стандартів щодо відповідності хімічних речовин та сумішей. Отже, необхідно вжити заходів щодо акредитації випробувальних лабораторій для оцінки відповідності хімічних продуктів до міжнародних стандартів. У цьому контексті необхідне навчання персоналу лабораторій відповідно до технічних регламентів ЄС щодо конкретних хімічних продуктів. Крім того, в Україні до недавнього часу не було визначеної та належним чином обладнаної контрольної лабораторії (Референс-центру), яка б змогла запропонувати швидкий та надійний експертний висновок щодо ідентифікації та дослідження природи та характеристик «невідомих» речовин або «невстановлених» хімічних речовин, виявлених під час надзвичайних ситуацій [4, 5]. Надзвичайні ситуації, що виникли нещодавно, і постійні терористичні загрози, пов’язані із загальною ситуацією у сфері безпеки в країні, виправдовують терміновість створення ідентифікаційного (референтного) центру. Він може допомогти усім державним органам, відповідальним за хімічну безпеку та захищеність, та задовольнити нагальну потребу правоохоронних органів у судових розслідуваннях, пов’язаних із токсичними хімічними речовинами.

Створення національного ідентифікаційного центру ̶ важливий крок у посиленні контролю за обігом матеріалів подвійного використання відповідно до пункту 3 Резолюції РБ ООН 1540 та готовності країни до протидії хімічним загрозам [6]. Було враховано, що однією із найсучасніших хіміко-аналітичних установ в Україні є ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» (далі ̶ Науковий центр), що підтверджується наступним:

- Науковий центр сертифікований уповноваженим Європейським агентством як профілактична токсикологічна лабораторія відповідно до вимог Належної лабораторної практики (англ. Good Laboratory Practice, GLP) [7];

- Науковий центр здатний визначати токсичні властивості пестицидів та сільськогосподарських хімікатів відповідно до міжнародних стандартів, а його результати визнаються наглядовими органами ЄС;

- у Науковому центрі наявні лабораторія аналітичної хімії, лабораторія токсичних відходів та сертифікований Центр діоксину.

Враховуючи вищенаведене та висновки Комплексного огляду хімічної безпеки та захищеності в Україні (англ. Comprehensive Review of chemical safety and security in Ukraine), схваленого Міністерством охорони здоров'я, було прийнято рішення про створення «Референс-центру ідентифікації і контролю хімічних речовин» (Референс-центру) на базі Наукового центру.

 

Фото 1. Директор Наукового центру професор Микола Проданчук демонструє новий прилад у лабораторії Референс-центру.

 

Однак, у 2017 році лабораторіям Наукового центру не вистачало відповідної нормативно-правової бази, стандартних операційних процедур (СОП) для надання послуг зацікавленим органам та приватному сектору, а також деяких специфічних хіміко-аналітичних інструментів високої роздільної здатності для точного, швидкого та надійного виявлення та ідентифікації небезпечних хімічних речовин, таких як прекурсори, які могли б використовувати для виробництва високо токсичних хімічних речовин. Зазначені технічні невідповідності були усунені протягом 2018 року.

Сьогодні Науковий центр має сучасну систему, що поєднує газовий хроматограф із масовим спектрометром високої роздільної здатності з часовим польотом (TOF) з такими характеристиками:

- роздільна здатність 20 000 - 50 000 FWHM;

- масова точність ̶ менше 1 проміле;

- коефіцієнт спектрального захоплення ̶ 200 спектрів/секунду.

Нове обладнання дасть можливість лабораторії Референс-центру: отримати структурну інформацію про високотоксичні сполуки засобів хімічної зброї та їхніх прекурсорів; здійснювати аналіз, який дозволив би шукати «невідомі речовини» і значно підвищити швидкість аналізу, отже, продуктивність лабораторії.

 

Фото 2. Церемонія вручення сертифікату про відкриття Референс-центру ідентифікації та контролю хімічних речовин (міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, директор Наукового центру  професор Микола Проданчук, посол Генрік Вілладсен, координатор проектів ОБСЄ в Україні).

 

Очевидним є те, що сьогодні жодна інша лабораторія в Україні не має таких можливостей.

Створення Референс-центру надає нові можливості по таких напрямках:

- поліпшення хімічної безпеки та захищеності шляхом розробки та впровадження положень програми ICSSP у сфері ідентифікації небезпечних хімічних речовин;

- підвищення національної (регіональної) аналітичної спроможності щодо виявлення токсичних хімічних речовин або прекурсорів;

- вдосконалення можливості проведення токсикологічних досліджень для національних органів державної влади, суб'єктів хімічного сектору та міжнародних партнерів.

Основними завданнями Референс-центру визначено наступне:

- ідентифікація токсичних хімічних речовин відповідно до національного законодавства та Контрольного списку товарів подвійного використання, процедур та правил державного експортного контролю України відповідно до норм та стандартів ЄС;

- допомога центральним органам виконавчої влади у виконанні покладених на них завдань щодо поводження з токсичними речовинами та підтримання хімічної безпеки та захищеності в Україні відповідно до РНБО 1540 (2004);

- розробка, тестування та впровадження в практику сучасних методів дослідження, ідентифікації токсичних хімічних речовин;

- впровадження організаційно-методичної допомоги в організації відомчих науково-дослідних лабораторій, які підпорядковуються центральним органам виконавчої влади;

- проведення арбітражних досліджень;

- надання консультативної та методичної допомоги закладам охорони здоров’я України щодо методів токсикологічної діагностики та ідентифікації хімічних речовин.

Ключові суб’єкти взаємодії Референс-центру ідентифікації і контролю хімічних речовин:

 • Міністерство оборони України
 • Служба безпеки України
 • Міністерство внутрішніх справ України:
 • Національна поліція України
 • Державна прикордонна служба України
 • Державна міграційна служба України
 • Державна служба з надзвичайних ситуацій України
 • Національна гвардія України
 • Міністерство екології та природних ресурсів України
 • Державна екологічна інспекція України
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Державна служба експортного контролю України
 • Міністерство охорони здоров’я України
 • Інші суб'єкти спеціалізованої взаємодії та міжнародні партнери.

За результатами міжнародної співпраці в Україні створений Референс-центр ідентифікації небезпечних хімічних речовин, здатний швидко та надійно робити експертні висновки щодо небезпечних хімічних речовин та прекурсорів. У стислі терміни здійснено модернізацію обладнання лабораторій Наукового центру, придбано нові хімічні аналітичні прилади високої роздільної здатності, вони встановлені та випробувані. Суттєво збільшена здатність до виявлення хімічних речовин, проведення токсикологічних досліджень, у тому числі з метою контролю експорту та криміналістичних розслідувань, були підвищені можливості уточнення природи та особливостей «невідомих» хімікатів. Підвищена спроможність регіональної мережі хіміко-аналітичних лабораторій у сфері виявлення токсичних хімічних речовин та можливості проведення спільних досліджень, навчання персоналу лабораторій та обміну належними лабораторними практиками.

Референс-центр може слугувати зразковою лабораторією та національним (регіональним) навчальним майданчиком для поширення знань та передового досвіду, що сприятиме реалізації регіональних потреб, беручи до уваги те, що сусідні країни, Молдова, Грузія, Азербайджан та навіть деякі країни ЄС не мають таких можливостей.

Референс-центр ідентифікації та контролю хімічних речовин оголошено відкритим.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Organization for Security and Co-operationin Europe(OSCE). [Веб-сайт]. URL: https://www.osce.org/ (дата звернення:25.01.2020).

2. IntegratedChemicalSafetyandSecurityPrograminUkraine (ICSSP).[Веб-сайт]. URL: https://www.iccss.eu/our-programmes/chemical-security-in-ukraine . (дата звернення:25.01.2020).

3. Резолюція 1540 (2004), ухвалена Радою Безпеки на її 4956-му засіданні, 28 квітня 2004 року. Документ№995_k77від28.04.2004 /Верховної Ради України. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_k77 . (дата звернення:25.01.2020).

4. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). [Веб-сайт]. URL: https://www.dsns.gov.ua/. (дата звернення:25.01.2020).

5. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік. Український науково-дослідний інститут цивільного захисту. Київ – 2018. URL: https://undicz.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v-Ukrayini.html . (дата звернення 25.01.2020).

6. Регламент № 428/2009 Ради Європейського Союзу, що встановлює режим контролю за експортом, переміщенням, продажем та транзитом продукції подвійного призначення на території співтовариства. URL: http://base.garant.ru/70198110 . (дата звернення:25.01.2020).

7. Правила надлежащей лабораторной практики Евразийского Экономического Союза. Good Laboratory Practice (GLP). URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/konsultComitet/Documents/GLP.203.pdf . (дата звернення:25.01.2020).

 

Received 06/03/2020

Схожі матеріали (за тегом)