Особливості формування та динаміки професійної захворюваності від впливу пилових, фізичних та хімічних факторів в Україні у 2011–2021 роках

  • Автори: М.Г. Проданчук, А.В. Басанець, О.П. Кравчук, Г.М. Балан, А.М. Нагорна
  • УДК: 613-614.2:330.131.5(477)
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2023-95-2-7-24

М.Г. Проданчук1, А.В. Басанець1, О.П. Кравчук1, Г.М. Балан1, А.М. Нагорна2

1Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

2Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

 

РЕЗЮМЕ. Мета. На підставі літературних даних, аналізу статистичних даних Державної служби праці України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань проаналізувати стан професійної захворюваності в Україні за період 2011–2021 р.р., визначивши тенденції її динаміки, особливості формування в залежності від регіонального розподілення, галузей економіки, впливу етіологічних чинників виробництва.

Матеріали та методи. Аналітичний огляд, наукових публікацій виконаний з використанням реферативних баз наукових бібліотек Pub Med, Medline і текстових баз даних наукових видавництв Pub Med, Central, BMJ group та інших VIP-баз даних. Проаналізовано статистичні дані Державної служби праці України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Використано методи системного, порівняльного та контент аналізу.

Результати та висновки. У результаті аналізу стану професійної захворюваності в Україні за період 2011–2021 р.р. визначено тенденції її динаміки, особливості формування залежно від регіонального розподілення, галузей економіки, впливу етіологічних чинників виробництва та порівняно з міжнародними даними. Встановлено зменшення кількості постраждалих внаслідок професійних захворювань за 10 років з 8112 до 2904 (понад 3,5 раза). Показник професійної захворюваності на 100 тис працюючого населення в Україні (4,5) майже в 7 разів нижчий, ніж в середньому по Європі (30,1). Визначено, що в структурі професійної захворюваності перше місце належить хворобам пилової етіології, друге – захворюванням опорно-рухового апарату, третє – вібраційній хворобі, четверте – сенсоневральній приглухуватості. Найвищий ризик розвитку професійної патології відзначається у видобувній промисловості, що пов'язано зі впливом комплексу несприятливих виробничих факторів при підземному видобуванні корисних копалин. Особливо катастрофічне становище стосовно виявлення професійних захворювань спостерігається в сільському господарстві, отруєння хімічними речовинами протягом останнього десятиріччя майже не реєструються. Статистичні дані щодо стану професійної захворюваності в Україні суперечать світовому досвіду виявлення цієї патології, що пов’язано з відсутністю належного моніторингу стану здоров’я працюючих, а також важелів управління щодо створення та дотримання належних умов праці.

Ключові слова: умови праці, виробничий фактор, професійні захворювання.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ/REFERENCES

 

1. Кундієв ЮІ, Нагорна АМ. Професійне здоров’я в Україні. Київ, 2006. 315 с. [Kundiyev YuI, Nagorna AM. Occupational health in Ukraine. Kyiv, 2006. 315 p].

2. Передбачати, готуватися та реагувати на кризи: інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР // Міжнародне бюро праці – Женева, МОП, 2021 URL:http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/ILO-SafeDay-COVID-Booklet-April14Clean-RUS-1.pdf. [Anticipate, prepare and respond to crises: let's invest now in sustainable OSH systems // International Labor Office – Geneva, ILO, 2021 URL:http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/ILO -SafeDay-COVID-Booklet-April14Clean-RUS-1.pdf.]

3. Нагорна АМ, Соколова МП, Вітте ПМ, Кононова ІГ, П’ятниця-Горпинченко НК. Стан професійної захворюваності в період законодавчих змін в Україні. Український журнал з проблем медицини праці. 2016; 1:3–17. [Nagorna AM, Sokolova MP, Witte PM, Kononova IG, Pyaatnytsia-Gorpinchenko NK. The state of occupational morbidity during the period of legislative changes in Ukraine. Ukrainian journal on problems of occupational medicine. 2016;1:3–17].

4. Праця України у 2019 році: Статистичнийзбірник. – Київ ТОВ “Август Трейд”, 2020 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/08/zb_Pracia2019.pdf. [Labor of Ukraine in 2019: Statistical compendium. – Kyiv "August Trade" LLC, 2020 URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/08/zb_Pracia2019.pdf].

5. https://dsp.gov.ua/operativna-informacia.

6. Аналіз виробничого травматизму та профілактичної роботи за І півріччя 2021 року // Фонд соціального страхування України. 2021.URL:http://www.fssu.gov.ua/fse/control/chniv/uk/publish/article/. [Analysis of industrial injuries and preventive work for the first half of 2021 // Social Insurance Fund of Ukraine. 2021. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/chniv/uk/publish/article/].

7. Европейское бюро ВОЗ. Европейская база данных статистической информации «Здоровье для всех». – Женева, 2012. URдбL:http. [WHO European Office. European database of statistical information "Health for all". – Geneva, 2012. URdbl: http].

8. Rushton L. The Global Burden of Occupational Disease Curr Environ Health Rep. 2017;4(3):340–8. doi: 10.1007/s40572-017-0151-2 PMCID: PMC5591369.

9. Basanets AV. Work-related diseases: problems and solutions. Svet rada. 2017;14(4):524–9.

10. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) Data Resources / GHDx (healthdata.org).

11. Basanets AV, Lashko OM, Hvozdetskyy VA, Kornilevskiy IE, Mslovanovic A, Raslic Z. Criteria for diagnosis and prevention of chronic occupational low back pain in coal miners. Svet rada. 2022;19(1):83–90.

12. Zanatelli MM, Guimarães AV, Storte GR, Velloso N, Emidio MV, Peruzzetto MC, et al. Prevalence of low back pain in Port of Santos workers. Rev Bras Med Trab. 2021;19(2):173–80.

13. Нагорна АМ. Трудовий потенціал в Україні: медико-соціальні і демографічні характеристики (огляд літератури та власних досліджень. Журнал НАМН України. 2016;22:(1):70–9. [Nagorna AM. Labor potential in Ukraine: medical, social and demographic characteristics (review of the literature and own research. Journal of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2016;22:(1):70–9].

14. Басанець АВ, Шидловська ТВ., Шидловська ТА., Гвоздецький ВА. Порушення за даними отоакустичної емісії у робітників різних професійних груп вугільної промисловості. Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2015;5:192–3. [Basanets AV, Shidlovska TV, Shidlovska TA, Gvozdetskyi VA. Violations according to the data of otoacoustic emission in workers of various professional groups of the coal industry. Journal of ear, nose and throat diseases. 2015;5:192–3.

15. Mirza R, Kirchner DB, Dobie RA, Crawford J. ACOEM Task Force on Occupational Hearing Loss. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018;60(9): 498–501].

16. Johnson A, Baccaglini L, Haynatzki GR, Achutan C, Loomis D, Rautiainen RH. Agricultural injuries among farmers and ranchers in the Central United States during 2011–2015. J Agromedicine. 2021;26:62–72.

17. New-Aaron M, Semin J, Duysen EG, Madsen M, Musil K, Rautiainen RH. Comparison of agricultural injuries reported in the media and census of fatal occupational injuries. J Agromedicine. 2019;24:279–287.

18. Ehlers JJ. Hearing loss and protection use among midwestern farmers. [Dissertation]. University of Nebraska Medical Center; 2018. Available at: https://digitalcommons. unmc.edu/etd/334/. Accessed November 1, 2021.

19. Masterson EA, Christa LT, Geoffrey MC. Prevalence of hearing loss among noise-exposed workers within the agriculture, forestry, fishing, and hunting sector, 2003-2012. Am J Ind Med. 2018;61(1):42–50.

20. Farfalla AA, Beseler C, Achutan C, Rautiainen R. Coexposure to Solvents and Noise as a Risk Factor for Hearing Loss in Agricultural Workers. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2022;64(9): 754–60.

21. Балан ГМ, Харченко ОА, Бубало НМ. Причини, структура та синдроми гострих отруєнь пестицидами у працівників сільського господарства в умовах його реформування. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. 2013;4:19–23. [Balan HM, Kharchenko OA, Bubalo NM. Causes, structure and syndromes of acute pesticide poisoning among agricultural workers in the conditions of its reformation. Modern problems of toxicology, food and chemical safety. 2013;4:19–23].

 

Стаття надійшла до редакції 17.11.2022

The article received by the editors on 11.17.2022