Експериментальне дослідження гепатопротекторної дії комплексу n-оксид-2,6-диметил піридину з бурштиновою кислотою (Потейтіну) на моделі токсичного гепатиту, спричиненого тетрахлорметаном

  • Автори: О.П. Васецька, В.С. Лісовська, М.Г. Проданчук, Т.М. Верис
  • УДК: 615.9 + 547.823 + 616.36-002.1
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2023-95-2-25-41

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової і хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

 

РЕЗЮМЕ. Регулятори росту рослин (РРР), зокрема метильні похідні N-оксид піридину, знижують гостру токсичність пестицидів, за тривалого впливу нівелюють гепатотоксичні ефекти хлорпірифосу та полегшують перебіг інтоксикації. Роль захисних систем організму за комбінованої дії РРР і пестицидів ще недостатньо з’ясовано. Дослідження захисної дії РРР Потейтіну за умов токсичного ураження печінки тетрахлорметаном (ТХМ) дозволить з’ясувати його механізми комбінованої дії. Результати роботи будуть використані для розробки профілактичних заходів інтоксикацій пестицидами.

Мета. Дослідити гепатопротекторні властивості комплексу N-оксид-2,6-диметил піридину з бурштиновою кислотою (Потейтіну) на моделі гострого гепатиту, спричиненого тетрахлорметаном.

Матеріали та методи. Моделювали гострий гепатит на щурах-самцях Wistar Han за підшкірного введення ТХМ (х.ч) у вазеліновій олії (0,8 мл/100 г маси тіла) протягом 2 діб. Потейтін вводили в дозах 23 і 0,23 мг/кг, референтну речовину Силібор 35 – у дозі 5 мг/кг. Інтактні щури отримували вазелінову олію в тому ж об’ємі. Потейтін та Силібор вводили в лікувально-профілактичному режимі, перорально за 1 годину до введення і через 2 години після введення ТХМ. У сироватці крові визначали активність ферментів цитолізу та холестазу, показники, що відображають функцію печінки, вміст продуктів переокислення ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантну активність. Робили гістологічні дослідження тканини печінки. Розраховували індекс ефективності захисної дії Потейтіну. Результати були статистично оброблені за допомогою параметричного однофакторного ANOVA з тестом Фішера LSD post-hoc.

Результати та обговорення. ТХМ спричиняв гостре ураження печінки, а саме: підвищення активності маркерів цитолізу та холестазу, зниження низки функціональних тестів, активності каталази, накопичення продуктів ПОЛ, жирову і балонну дистрофію гепатоцитів, лімфо-лейкоцитарну інфільтрацію. Потейтін на тлі ТХМ сприяв нормалізації активності маркерів цитолізу і холестазу, відновленню функціональних показників, знижував вміст продуктів ПОЛ, підвищував активність каталази, зменшував ураження печінки. За захисним ефектом Потейтін не поступався Силібору.

Висновки. 1. Тетрахлорметан за умов гострого гепатиту викликає помірне ураження печінки. 2. Потейтін у дозах 23 і 0,23 мг/кг має виражений гепатопротекторний ефект: нормалізує активність ферментів цитолізу та холестазу, функціональних показників – рівня глюкози, холестерину, загального протеїну та білірубіну, сечовини; знижує інтенсивність ПОЛ і активацію антиоксидантної системи. 3. За захисним ефектом Потейтін в обох досліджених дозах за показниками цитолізу та холестазу, функціональними тестами і морфоструктурними змінами в печінці співставний з референтним препаратом Силібором. Захисна дія Потейтіну, визначена за інтенсивністю ПОЛ, більша, ніж Силібору.

Ключові слова: гострий гепатит, тетрахлорметан, гепатопротекторна дія, комплекс N-оксид-2,6-диметил піридину з бурштиновою кислотою.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ/REFERENCES

 

1. DSouza UJA. Pesticide toxicity and oxidative stress: a review. Borneo Journal of Medical Sciences. 2017;11(2):3-13. DOI: 10.51200/bjms.v11i2.466.

2. Lushchak VI, Matviishyn NM, Husak VV, Storey JV, Storey KB. Pesticide toxicity: a mechanistic approach. EXCLI Journal. 2018;17:1101–36. DOI: 10.17179/excli2018- 1710.

3. Kocaman AY, Topaktas M. Genotoxic effects of a particular mixture of acetomiprid and alpha-cypermetrin on chromosome aberration, sister chromatid exchange, and micronucleus formation in human peripheral blood lymphocytes. Environmental Toxicology. 2010;25(2):157–68. DOI: https://doi.org/10.1002/tox.20485.

4. Илюшина НА, Ревазова ЮA. Генотоксическая активность смесей пестицидов. Токсикологический весник. 2020;(3):9–13. [Iljushina NA, Revazova JuA. Genotoxic activity of the pesticide mixtures. Toxicological Review. 2020;(3):9–13]. https://doi.org/10.36946/0869-7922-2020-3-9-13.

5. Karami-Mohajeri S, Ahmadipour A, Rahimi HR, Abdollahi M. Adverse effects of organophosphorus pesticides on the liver: a brief summary of four decades of research. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 2017;68(4):261–75. DOI: 10.1515/aiht-2017-68-2989

6. Туйчиева Д, Мирхамидова П, Бабаханова Д, Парпиева М, Алимова Р. Влияние пестицидов на активность некоторых ферментов печени крыс и пути их коррекции. Norwegian Journal of Development of the International Science. 2020;45(2):8–14. [Tujchieva D, Mirhamidova P, Babahanova D, Parpieva M, Alimova R. Influence of pesticides on the activity of some enzymes of rat liver and ways of its correction. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020; 45(2): 8–14].

7. Korolova D, Gryshchenko V, Chernyshenko T, Platonov O, Hornytska O, Chernyshenko V, et al. Blood coagulation factors and platelet response to drug-induced hepatitis and hepatosis in rats. Animal Model Exp Med. 2023;6(1):66–73. doi: 10.1002/ame2.12301. Epub 2022 Dec 27. PMID: 36574273; PMCID: PMC9986226.

8. Грищенко ВА, Томчук ВА, Литвиненко ОМ, Чернишенко ВО, Грищук ВІ, Платонова ТМ. Оцінка протеїнсинтезуючої функції печінки за експериментального гепатиту. Укр. біохім. журн., 2011;83(1),63–7. [Hryshchenko VA, Tomchuk VA, Lytvynenko OM, Chernyshenko VO, Hryshchuk VI, Platonova TM. Assessment of the protein synthesizing function of the liver in experimental hepatitis. Ukraine biochem. Journal, 2011;83(1),63–7.]

9. Palkhade R, Yadav S, Mishra S, Muhamed J. Acute oral toxicity of pesticide combination (acephate 50 % and imidacloprid 1.8 % as active ingredients) in Sprague-Dawley rats. Veterinary World. 2018;11(9):1291–7. DOI: 10.14202/vetworld.2018.1291-1297.

10. Rizzati V, Briand O, Guillou H, Gamet-Payrastre L. Effects of pesticide mixtures in human and animal models: An update of the recent literature. Chemico-biological interactions. 2016;254:231–46. DOI: 10.1016/j.cbi.2016.06.003V.

11. Пельо ІМ, Бардов ВГ, Омельчук СТ, Сасінович ЛМ. Кумулятивні властивості та характер токсикодинаміки сумішей пестицидів, що застосовуються в овочівництві. Современные проблемы токсикологии (Український журнал сучасних проблем токсикології). 2010;4:19–28. [Pelo IM., Bardov VH, Omelchuk ST, Sasinovych LM. Cumulative properties and toxicodynamics of pesticide mixtures used in vegetable growing. Modern problems of toxicology. 2010;4:19–28].

12. Kolesnyk SD, Ryabukha OS, Bubalo NM, Zhminko PG, Prodanchuk MG. Acute toxicity estimation of multicomponent plant protection products using calculations, in Silico and in vivo methods, perspectives for updating approaches to classification and risk assessment. Bulletin of problems biology and medicine. 2020;4(158):54–60. DOI: 10.29254/2077-4214-2020-4-158–54-60.

13. Васецька ОП. Комбінована дія регуляторів росту рослин на основі похідних N-оксид піридину та деяких пестицидів різних хімічних груп. Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки (Український журнал сучасних проблем токсикології). 2017;3:26–33. [Vasetska OP. Combined effect of plant growth regulators based on pyridine n-oxide derivatives and some pesticides of different chemical groups. Modern problems of toxicology, food and chemical safety (Ukrainian journal of modern problems of toxicology). 2017;3:26–33.]

14. Васецька ОП, Жмінько ПГ. Біологічна активність і токсикологічні властивості регуляторів росту рослин – метильних похідних піридин-N-оксиду. Монографія Синтез і біоактивність функціональних азотвмісних гетероциклів. За ред. АІ Вовка. Київ: Інтерсервіс, 2021. С. 288–324. [Vasetska OP, Zhminko PH. Biological activity and toxicological properties of plant growth regulators – methyl derivatives of N-oxidepyridine. Book: Synthesis and bioactivity of functional izednitrogen-containing heterocycles, Eds. AI Vovk. Kyiv: Interservice, 2021. p. 288–324].

15. Vasetska OP. Toxicodynamics of Chlorpyrifos and «Ivin» combined action under prolonged admission. Ukrainian journal of modern problems of toxicology. 2020:2(89):5–13. DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-5-13

16. Доклінічні дослідженння лікарських засобів (методичні рекомендації), за редакцією член-кор. АМН України О.В. Стефанова. К.:Авіцена, 2001.528 с. [Stefanov OV. Preclinical studies of medicinal products: methodical recommendations. Kyiv: Avicena, 2001. 528 p.]

17. Макаренко ТМ, Радченко ОМ. Співвідношення біохімічних показників крові в медичній практиці: клініко-діагностичне значення. Практикуючий лікар. 2017;6(2):49–53. [Makarenko TM, Radchenko OM. Correlation of blood biochemical parameters in medical practice: clinical-diagnostic importance. The Praktitioner. 2017;6(2):49–53].

18. Королюк МА, Иванова ЛИ, Майорова ИГ, Токарев ВЕ. Метод определения активности каталазы. Лаб. дело. 1988:1;16–9. [Koroljuk MA, Ivanova LI, Majorova IG, Tokarev VE. The method for determining the activity of catalase. Laboratornoye delo. 1988;(1):16–19.

19. Стальная ИД, Гаришвили ТГ. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты. Современные методы в биохимии. М.: Медицина, 1977. С. 66–8. [Stal'naja ID, Garishvili TG. The method for determining of malondialdehyde level using thiobarbituric acid. In: Modern Methods in Biochemistry. M.: Medicine, 1977. p.66–8.

20. Волчегорский ИА, Налимов АГ, Яровинский БГ, Лифшиц РИ. Сопоставление различных подходов к определению продуктов перекисного окисления липидов в гептан-изопропанольных экстрактах крови. Вопросы медицинской химии. 1989;35(1):127–31. [Volchegorskij IA, Nalimov AG, Jarovinskij BG, Lifshic RI. Comparison of different approaches to measurement of lipidperoxidation products in heptane-isopropanol blood extracts. Questions of Medical Chemistry. 1989;35(1):127–31].

21. Горальський ЛП, Хомич ВГ, Кононський ОІ. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології. Житомир: Полісся, 2015. 286 с. [Horalskyi LP, Khomych VH, Kononskyi OI. Foundations of histological technique and morphofunctional research methods in normal and pathological conditions. Zhytomyr: Polissya, 2015. 286 p].

22. Мышкин ВА, Бакиров АБ, Репина ЭФ, Тимашева ГВ, Хуснутдинова НЮ, Смолянкин ДА. Изучение эффективности оксиметилурацила в качестве гепатозащитного средства. Медицина труда и экология человека. 2015;2:55–60. [Myshkin VA, Bakirov AB, Repina JeF, Timasheva GV, Husnutdinova NJu, Smoljankin DA. Study of the efficacy of oxymethyluracil as a hepatoprotective agent. Occupational medicine and human ecology. 2015;2:55–60].

23. Галенова ТІ, Ракша НГ, Савчук ОМ. Зміна біохімічного профілю організму за умов тетрахлорметан-індукованого ураження печінки у щурів. ScienceRise. Biological science. 2016;2:47–54. [Halenova TI, Raksha NH, Savchuk OM. Changes in the biochemical profile under tetrachloromethane-induced liver damage in rats. Science Rise. Biological science. 2016;2:47–54].

24. Скакун НП, Писько ГТ, Мосейчук ИП. Поражение печени четыреххлористым углеродом. М.: НИИТЭХИМ, 1989. 107 с. [Skakun NP, Pis'ko GT. Mosejchuk IP. Hepatic damage caused by carbontetrachloride. M.: NIITEKHIM, 1989. 107 p].

25. Летняк НЯ, Корда ММ. Нанотрубки посилюють викликаний тетрахлорметаном оксидативний та нітрооксидантний стрес. Вісник проблем біології і медицини. 2018;1(1):140–14. [Letniak NIa, Korda MM. Nanotubs exaggerate oxidative and nitrooxidative stress induced by tetrachloromethane. Bulletin of problems biology and medicine. 2018;1(1):140–4]. DOI: 10.29254/2077-4214-2018-1-1-142-140-144.

26. Геруш ІВ. Стан пероксидного окислення ліпідів і активність ферментів антиоксидантної системи печінки за умов гострого токсичного гепатиту та дії настоянки ехінацеї пурпурової. Клінічна фармація. 2001;15(4):49–52. [Herush IV. The state of lipid peroxidation and the activity of enzymes of the antioxidant system of the liver under the conditions of acute toxic hepatitis and the effect of Echinaceapurple tincture. Clinical pharmacy. 2001;15(4):49–52].

 

Стаття надійшла до редакції 03.05.2023

The article received by the editors 05.03.2023