Токсиколого-гігієнічна оцінка та регламентація застосування гербіцидів на основі трибенурон-метилу для захисту зернових злакових культур, кукурудзи та соняшнику

  • Автори: І.В. Лепьошкін
  • УДК: 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
Завантажити прикріплення:

І.В. Лепьошкін

Резюме. Трибенурон-метил — післясходовий селективний гербіцид вибіркової дії. В Україні гербіцид застосовується проти дводольних бур Янів у посівах зернових злакових культур, кукурудзи, соняшнику. Хімічна назва трибенурон-метилу: метил2[-4-метокси-6-метил-1,3,5-тріазин-2-іл(метил)карбамоілсульфамоіл]бензоат]-N,N-диметил-3-піридинкарбоксамід (IUPAC).
Для вирішення питання щодо державної реєстрації в Україні протягом 2003–2013років в Інституті екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя проведені дослідження з токсиколого-гігієнічної оцінки трибенурон-метилу різних виробників та 21 препаративної форми на його основі, а також по розробці гігієнічних регламентів застосування препаратів у сільському господарстві на посівах зернових злакових культур, кукурудзи та соняшнику. Як свідчать результати наших досліджень, трибенурон-метил у відповідності до гігієнічної класифікації пестицидів за ступенем небезпеки за параметрами гострої пероральної та дермальної токсичності відноситься до пестицидів 4-го класу небезпеки, гострої інгаляційної токсичності — до пестицидів 3-го класу небезпеки, за подразнюючою дією на шкіру — до пестицидів 3–4-го класу небезпеки та на слизові оболонки ока — до пестицидів 3-го класу небезпеки, сенсибілізуючою дією — до пестицидів 3–4-го класу небезпеки. За лімітуючим показником токсичності нікосульфурон відноситься до пестицидів 3-го класу небезпеки.
Трибенурон-метил володіє політропною токсичною дією на організм, вражаючи в основному нирки, печінку, серце і тестикули. Не накопичується в тканинах. Канцерогенної, мутагенної та тератогенної дії у трибенурон-метилу не виявлено.
У хронічному експерименті встановлені недіючі рівні доз (NOEL) трибенурон-метилу для собак-самців 8,16 мг/кг та самиць 8,18 мг/кг, для щурів-самців — 0,95 мг/кг та самиць 1,3 мг/кг, для мишей-самців — 25 мг/кг та самиць 31 мг/кг.
На базі токсикологічної оцінки діючої речовини в Україні була рекомендована та затверджена допустима добова доза (ДДД) трибенурон-метилу. Польові дослідження з визначення залишків трибенурон-метилу були проведені в Україні в 2003–2013роках. За час проведення державних випробувань посіви пшениці, ячменю, кукурудзи та соняшнику були оброблені препаративними формами на основі трибенурон-метилу. Залишкові кількості в зерні хлібних злаків, кукурудзи та соняшнику були вивчені за допомогою високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Як показали результати досліджень, залишкові кількості трибенурон-метилу одразу після обробки рослин становили 0,01—1,8 мг/кг. Залишкові кількості швидко зменшувались. У період збирання врожаю залишкові кількості трибенурон-метилу в зерні хлібних злаків і кукурудзи, насінні соняшнику були відсутні. На базі проведених досліджень були запропоновані величини МДР. Застосування гербіцидів на основі трибенурон-метилу для захисту зернових злакових культур, кукурудзи та соняшнику не несе небезпеки для користувачів сільськогосподарської продукції.
Ключові слова: трибенурон-метил, оцінка, зернові злакові культури, кукурудза, соняшник, залишкові кількості.

I. Lepeshkin

Summary. Tribenuron-methyl is a selective postemergence herbicide for the control of dicotyledonous wide range of weeds in agriculture. Tribenuron is the ISO common name for 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid (IUPAC). Tribenuron-methyl containing formulations are recommended and usedfor cereals, corn and sunflower protection.
Scope. For the purposes of state registration in Ukraine during 2003–2013 year in Institute of Ecohygiene and Toxicology by Medved L.I. the toxicology-hygienic assessment of tribenuron-methylfrom different sources and 21 tribenuron-methylformulation had been studied. Also substantiation of hygienic regulation for use of tribenuron-methylformulation in agriculture had been done.
Methods. We use toxicological, chemistry-analytical, hygienic, statistical methods.
Results. As shown our experiment tribenuron-methyl according to Hygienic Pesticide classification on the basis of indices of oral and dermal toxicities belongs to pesticide of 4 class of hazard, on the basis of acute inhalation toxicity belong to the pesticide of 3 class of hazard, on the basis of dermal irritation and sensitization properties belong to the 3–4 class of hazard, mucous membrane irritation to the 3 class of hazard. According to limiting toxicity indices tribenuron-methyl belongs to the pesticide of 3th class. Tribenuron-methyl has polytropic toxic effect. Tribenuron-methyl did not cumulate in tissues. Cancerogenic, mutagenic and teratogenic activities did not revealed for tribenuron-methyl. In chronic toxicological experiment no observed effect level (NOEL) for tribenuron-methyl had been established: for male dog — 8,16 mg/kg; forfemale dog — 8,18 mg/kg; for male rat — 0,95 mg/kg; forfemale rat — 1, 3 mg/kg; for male mouse 25 mg/kg, forfemale mouse 31 mg/kg.
On the basis of toxicological assessment of active substance, the ADI were recommended and approved in Ukraine. The field trials were conducted in Ukraine in 2003–2013 years. During the state trials cereals, corn and sunflower plants were treated by different tribenuron-methyl formulation. Residual quantities of tribenuron-methyl in cereals, corn and sunflower have been studied by HPLC. As a result of conducted experiment it was established that the tribenuron-methyl residues after treatment were 0,03–1,8 mg/kg. Residues quickly decreased. Tribenuron-methyl residues did not determine in grain cereals and corn, seed sunflower at the harvest time. On the basis of conducted experiment, an MRL has been recommended. Use of tribenuron-methyl herbicides for cereals, corn and sunflower protection will not result in a consumer exposure exceeding the toxicological reference value.
Key words: tribenuron-methyl, assessment, corn, residues.

Сульфонилмочевины широко применяются в сельском хозяйстве благодаря высокой гербицидной активности и незначительной стойкости в объектах окружающей среды. Они используются для уничтожения сорных растений в посевах зерновых культур, льна, хлопка арахиса, риса, сои, подсолнечника и других культур.

В нашей стране согласно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» [1] используется более 50 препаратов на основе представителя класса сульфонилмочевин — трибенурон-метила.

Трибенурон-метил — послевсходовый селективный гербицид. В Украине гербицид применяется против двудольных сорных растений в посевах зерновых злаковых культур, кукурузы, подсолнечника. Механизм действия трибенурон-метила на двудольные растения состоит в ингибировании ацетолактатсинтазы — ключевого фермента биосинтеза аминокислот с алкильными боковыми цепями. В результате клетки прекращают делиться, и растение погибает [2, 3]. У культурных растений, устойчивых к этому гербициду, происходит его метаболизация или конъюгация, приводящая к потери активности [4].

Эмпирическая формула: C15H17N5O6S.

Химическое название трибенурон-метила: метил 2[-4-метокси- 6-метил-1,3,5-триазин-2-ил(метил)карбамоилсульфамоил]бензоат] -N,N-диметил-3-пиридинкарбоксамид (IUPAC).

Структурная формула:

Относительная молекулярная масса — 395,39. Агрегатное состояние — твердое (кристаллический порошок). Температура плавления — 141°С. Давление паров при 25°С — менее 5,2х10-5 мПа. Растворимость в органических растворителях при 25°С (мг/л): ацетоне — 43,8; ацетонитриле — 54,2; четыреххлористом углероде — 3,12; этилацетате — 17,5; гексане — 0,028; метаноле — 3,39. Растворимость в воде — 280 мг/л (pH 6). Коэффициент распределения в системе н-октанол/вода : logP=1,17 (pH 5); — 0,44 (pH 7); — 2,52 (pH 9).

Для решения вопроса о государственной регистрации в Украине на протяжении 2003–2013 годов в Институте экогигиены и токсикологии имени Л.И. Медведя проведены исследования по токсиколого-гигиенической оценке трибенурон-метила различных производителей и гербицидов на его основе, а также по разработке гигиенических регламентов применения препаратов в сельском хозяйстве на посевах зерновых злаковых культур, кукурузы и подсолнечника.

Материалы и методы исследования

Токсикологическую и гигиеническую оценку трибенурон-метила и гербицидов на его основе проводили в соответствии с общепринятыми подходами к токсиколого-гигиенической оценке пестицидов FAO OECD с использованием результатов исследований фирм-производителей и данных литературы [5–10].

Гигиенические исследования по изучению динамики содержания трибенурон-метила в зерновых злаковых культурах, кукурузе и подсолнечнике проводились в соответствии с основными принципами, изложенными в «Guidelines on pesticide residue trials to provide data for the registration of pesticides and the establishment of maximum residue» [11] и «Методическими указаниями по гигиенической оценке новых пестицидов» [5].

Отбор и доставка проб для исследований осуществлялись в соответствии с "Унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов" [12].

Аналитические исследования проб зерновых злаковых культур, кукурузы и почвы проводили в соответствии с методическими указаниями по определению остаточных количеств трибенурон-метила № 6079-91 от 29.07.91 г., № 353-2002 от 19.07.02 г, № 773-2007 от 20.02.2007 г. [13–15]. Пределы количественного определения трибенурон-метила определяли методом ВЭЖХ: зеленые растения — 0,05 мг/кг, зерно хлебных злаков — 0,02 мг/кг, зерно кукурузы — 0,05 мг/кг, семена и корзинки подсолнечника — 0,02 мг/кг почва — 0,01 мг/кг. Пределы обнаружения: зеленые растения — 0,02 мг/кг, зерно хлебных злаков — 0,006 мг/кг, зерно кукурузы — 0,02 мг/кг, семена подсолнечника — 0,01 мг/кг, почва — 0,003 мг/кг.

Результаты и их обсуждение

По результатам собственных исследований и данным литературы [6–10] трибенурон-метил в соответствии с «Гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности» [16] по параметрам острой пероральной и дермальной токсичности относится к пестицидам 4-го класса опасности, острой ингаляционной токсичности — к пестицидам 3-го класса опасности, по раздражающему действию на кожу — к пестицидам 3–4-го класса опасности и на слизистые оболочки глаз — к пестицидам 3-го класса опасности, сенсибилизирующему действию — к пестицидам 3–4-го класса опасности. По лимитирующему показателю токсичности трибенурон-метил относится к пестицидам 3-го класса опасности.

Трибенурон-метил оказывает политропное токсическое действие на организм, поражая в основном почки, печень, сердце и тестикулы.

По разным литературным источникам NOEL трибенурон-метила при подостром пероральном воздействии для крыс — 5000 ppm; в субхроническом эксперименте NOEL для крыс — 5–8 мг/кг, для мышей — 70 мг/кг (самцы) и 80 мг/кг (самки), в других исследованиях — 12,2 мг/кг (самцы) и 16,3 мг/кг (самки); для собак — 15 мг/кг и более 62,5 мг/кг. Лимитирующая NOEL в хроническом опыте для собак — 0,625 мг/кг, крыс — 0,95 мг/кг для самок и 1,2 мг/кг для самцов. В хроническом опыте установлены недействующие уровни доз (NOEL) трибенурон-метила для крыс — 25 ppm (для самцов — 0,95 мг/кг и для самок — 1,3 мг/кг), для собак — 250 ppm (8,16 мг/кг для самцов и 8,18 мг/кг для самок), мышей — 200 ppm (для самцов — 25 мг/кг и для самок — 31 мг/кг) [6–10].

Период полувыведения трибенурон-метила в зависимости от дозы и пола животных составляет 26–96 часов. Основной путь выведения с мочой. Биоконцентрации вещества в тканях животных не отмечено. Для трибенурон-метила характерны два основных пути метаболизма — деметилирование карбамоил-метильной группы и гидролиз карбаматной части молекулы с образованием малотоксичных метаболитов.

Мутагенная и тератогенная активность у трибенурон-метила не выявлены. NOEL по эмбриотоксическому эффекту для крыс и кроликов — 20 мг/кг, по репродуктивной токсичности — 25 ppm. Канцерогенная активность трибенурон-метила не является лимитирующим показателем при оценке его опасности (3-й класс опасности — ДСанПіН 8.8.1.002-98). Утвержденная в Украине допустимая суточная доза (ДСД) трибенурон-метила для человека — 0,005 мг/кг, в Европе — 0,01 мг/кг.

Вещество в почве подвергается довольно быстрой деградации с образованием конечного продукта СО2. В аэробных условиях основной механизм распада трибенурон-метила — химический гидролиз, в анаэробных условиях действующее вещество активно подвергается микробной деградации. Фотодеградация не играет существенной роли в процессе распада вещества. На скорость разложения трибенурон-метила оказывает влияние рН почвенного раствора — снижение величины этого показателя ускоряет процесс гидролиза. В результате исследований, проведенных в полевых и лабораторных условиях на различных по своему физико-химическому составу почвах (рН — 4,3–7,5), установлено, что величина периода полураспада (Т50) трибенурон-метила в почве по данным лабораторных исследований составляет 5–20 дней, в полевых — 10 дней [10, 17].

В условиях Украины величина Т50 составляет на дерново-сильноподзолистой супесчаной почве (рН 4,5) — 3,5 дня, светло-серой оподзолённой, легкосуглинистой почве (рН 5,2) — 4,95 дня, черноземе типичном мало-гумусном среднесуглинистом (рН 6,6) — 10,36 дня [19]. Эти данные позволяют ориентировочно отнести вещество к 3–4-му классу опасности по критерию «стойкость в почве» (ДСанПіН 8.8.1.002-98).

Изучение адсорбции вещества показало, что трибенурон-метил относится к мобильным веществам (Кос — 8,3–91 мг/л). О чем также свидетельствует величина индекса выщелачивания GUS — 2,88 [10]. Адсорбция вещества зависит от рН почвенного раствора и возрастает в кислых почвах (при рН < 7, Кос — 9.8–15 мл/г; Koc — 12,5 мл/г). При применении гербицида в условиях щелочных почв (рН> 7) возможна миграция вещества в грунтовые воды, что было продемонстрировано при оценке риска попадания в грунтовые воды с использованием FOCUS [18].

В лизиметрических исследованиях, проведенных в Германии на протяжении 1,5 года не обнаружено превышение трибенурон-метила в инфильтрационных водах более 0,1 мкг/л.

Учитывая незначительные нормы внесения препаратов и скорость распада трибенурон-метила в почве, а также значения величин рН типичных почв Украины (4–7) его миграция по почвенному профилю и в грунтовые воды в условиях Украины не прогнозируется. Трибенурон-метил не оказывает отрицательного влияния на жизнедеятельность почвенных микроорганизмов.

При изучении процессов гидролиза в стерильных буферных растворах при 25°С трибенурон-метил быстро гидролизуется при рН более 12 и менее 7. Период полураспада трибенурон-метила при рН 5 составляет менее 24 часов; при рН 7 — 3–16 дней; при рН 9 — более 30 дней. В водных растворах под воздействием ультрафиолетового излучения скорость гидролиза вещества увеличивается. Установлено, что основным метаболитом трибенурон-метила в кислой среде является сульфонамид-ная кислота, в щелочной среде — сахарин. В естественных водоемах и их осадочном веществе большую роль, помимо гидролиза, играет также микробиологический путь деградации. В зависимости от рН водного раствора период полураспада трибенурон-метила в натурных условиях составляет — 3–6 суток. Эти данные позволяют отнести трибенурон-метил ко 2-му классу опасности по показателю «стабильность в воде» (ДСанПіН 8.8.1.002-98).

Трибенурон-метил поглощается корнями и листьями, легко перемещается в растениях. Гербицид быстро метаболизируется в растениях. Величина Т50 в зерновых злаковых культурах составляет 6,9–9,9 дня [20, 21]. В результате N-деметилирования трибенурон-метила образуется метсульфурон-метил, который в последующем (посредством гидроксилирования фенольного кольца) образует конъюгаты с глюкозой. В зарубежных странах остаточные количества трибенурон-метила в период сбора урожая в зерновых злаковых культурах и подсолнечнике не обнаруживаются [17]. Величина МДУ в США в зерне ячменя и пшеницы установлена на уровне 0,05 мг/кг. По критерию «стойкость в вегетирующих сельскохозяйственных культурах и сельскохозяйственном сырье» (ДСанПіН 8.8.1.002-98) трибенурон-метил может быть отнесен к 3-му классу опасности.

В соответствии с ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-0002001 [22] и постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины №4 от 1 марта 2011 г., №3 от 31 января 2012 г., №40 от 15 декабря 2010 г. обоснованы следующие гигиенические нормативы трибенурон-метила: МДУ, мг/кг: зерно хлебных злаков — 0,02 (предел количественного определения методом ВЭЖХ — 0,02); кукуруза (зерно) — 0,05 (предел количественного определения методом ВЭЖХ — 0,05); кукуруза масло — не требуется; подсолнечник (семена) — 0,02 (предел количественного определения методом ВЭЖХ — 0,02); подсолнечник масло — не требуется:
— ОБУВ в воздухе рабочей зоны, мг/м3: 1,0
— ОБУВ в атмосферном воздухе, мг/м3: 0,003
— ;ПДК в воде водоемов, мг/дм3: 0,06 (обще-сан.)
— ОДК в почве, мг/кг: 0,01.

В соответствии с Гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (ДСанПіН 8.8.1.002-98) изученные нами препаративные формы на основе трибенурон-метила по параметрам острой пероральной и дермальной токсичности относятся к пестицидам 4 класса опасности, острой ингаляционной токсичности — к пестицидам 3-го класса опасности, по раздражающему действию на кожу — к пестицидам 4-го класса опасности и на слизистые оболочки глаз — к пестицидам 3-го класса опасности, по аллергенному действию — к пестицидам 3–4-го класса опасности. По лимитирующим показателям токсичности указанные гербициды относятся к пестицидам 3-го класса опасности.

Учитывая показатели потенциальной и реальной опасности гербицидов, содержащих в качестве действующего вещества трибенурон-метил, а также рекомендованную сферу их применения, с целью оценки безопасности сельскохозяйственной продукции нами проводилось изучение динамики содержания остаточных количеств трибенурон-метила в пшенице и ячмене. Гербициды применялись однократно на посевах пшеницы озимой и яровой и ячменя с нормой расхода по действующему веществу от 15 г/га до 20 г/га, кукурузы — 10 г/га, подсолнечника — от 0,625 г/га до 45 г/га. Исследования по изучению динамики содержания трибенурон-метила на пшенице и ячмене для каждого гербицида проводились в двух почвенно-климатических зонах Украины (Полесье и Лесостепь) на кукурузе и подсолнечнике в зоне Лесостепи. Гербициды вносились на разных стадиях развития: зерновые злаковые культуры — кущения, выхода в трубку, образования флагового листа и колошения, кукуруза — 6–8 листьев, подсолнечник — 3–4 пары настоящих листьев, цветение. В 2003–2010 гг. схема исследований включала отбор проб зерновых злаковых культур, кукурузы и подсолнечника, начиная со дня обработки сельхозкультуры гербицидом, до дня сбора урожая. Для каждого гербицида было предусмотрено от 4 до 6 сроков (периодов) отбора сельхозкультуры после обработки. В 2012–2013 гг. отбирался только урожай семян подсолнечника, обработанного гербицидом.

После применения гербицидов в день обработки (0 сутки) в зеленых растениях пшеницы озимой трибенурон-метил обнаруживался в количествах от 0,1 мг/кг до 0,6 мг/кг, в зеленых растениях пшеницы яровой от менее 0,01 мг/кг до 0,8 мг/кг, в зеленой массе ячменя ярового от 0,07 мг/кг до 1,8 мг/кг. В случае обработки сельскохозяйственных растений в фазу колошения трибенурон-метил обнаруживался также и в зерне: пшеница озимая — менее 0,05 (0,037) мг/кг, пшеница яровая — 0,13 мг/кг, ячмень яровой — 1,3 мг/кг. Для пшеницы озимой и ячменя ярового в одном случае остаточные количества действующего вещества обнаруживались в зеленых растениях на 3-и сутки после обработки в количествах менее 0,05 мг/кг.

С 7-х–21-х суток после обработки действующее вещество не обнаруживалось в зеленых растениях и колосе зерновых злаковых культур. В зерне урожая пшеницы ярой и озимой, ячменя ярового, обработанных гербицидами, при всех исследованиях трибенурон-метил также не обнаруживался (предел обнаружения методом ВЭЖХ — 0,005 мг/кг).

В зеленых растениях кукурузы содержание трибенурон-метила в день обработки было на уровне 0,07 мг/кг. В последующие сроки исследования в зеленых растениях (12 сутки), початках (35 сутки) и зерне кукурузы (урожай — 62 сутки) действующее вещество не обнаруживалось (предел обнаружения методом ВЭЖХ — 0,02 мг/кг).

В зеленых растениях подсолнечника в день обработки количество вещества составляло 0,3 мг/кг, на 3 сутки после внесения — 0,1 мг/кг. На 10, 28 сутки после обработки в зеленых растениях на 55 сутки в корзинках и 83 сутки (урожай) в семенах подсолнечника трибенурон-метил не обнаруживается (предел обнаружения методом ВЭЖХ — 0,01 мг/кг).

В почве обработанных участков в период сбора урожая кукурузы действующее вещество не обнаруживалось на уровне предела обнаружения методом ВЭЖХ — 0,006 мг/кг.

На основании токсиколого-гигиенической оценки свойств гербицидов и действующего вещества, полученных результатов исследований по определению содержания трибенурон-метила в пшенице, ячмене, кукурузе и подсолнечнике, а также руководствуясь общепринятыми в практике гигиенического нормирования подходами, рекомендованы следующие величины МДУ трибенурон-метила: зерно хлебных злаков — 0,02 мг/кг (предел количественного определения методом ВЭЖХ — 0,02 мг/кг), кукуруза (зерно) — 0,05 (предел количественного определения методом ВЭЖХ — 0,05); кукуруза масло — не требуется; подсолнечник (семена) — 0,02 (предел количественного определения методом ВЭЖХ — 0,02); подсолнечник масло — не требуется.

Рекомендация о нецелесообразности нормирования и контроля содержания остаточных количеств трибенурон-метила в масле кукурузы и подсолнечника составлена, исходя из токсиколого-гигиенической характеристики действующего вещества (3 класс опасности по токсичности, Т50 в растениях — 6,9–9,9 суток, низкой липофильности, отсутствие остаточных количеств действующего вещества в урожае) и длительного вегетационного периода для озимых культур, кукурузы и подсолнечника.

Учитывая технологию применения гербицидов на основе трибенурон-метила, срок ожидания до сбора урожая зерновых злаковых культур устанавливать не требуется.

Расчеты возможного суточного поступления трибенурон-метила, проведенные в соответствии с «Методическими указаниями по гигиенической оценке новых пестицидов» (Киев, 1988), показали, что при соблюдении гигиенических нормативов трибенурон-метила и регламентов применения гербицида на изучаемых культурах максимально возможное суточное поступление трибенурон-метила в организм человека с пищевыми продуктами может составить не более 5,6 % от допустимой суточной величины.

Выводы
1. По лимитирующему показателю токсичности трибенурон-метил относится к пестицидам 3-го класса опасности.
2. По показателям «стабильность в почве», «стабильность в воде», «стойкость в вегетирующих сельскохозяйственных культурах» трибенурон-метил относится соответственно к пестицидам 3–4-го класса опасности, 2-го класса опасности и 3-го класса опасности.
3. По лимитирующим показателям токсичности изученные гербициды, содержащие в качестве действующего вещества трибенурон-метил, относятся к пестицидам 3 класса опасности.
4. Максимально допустимый уровень содержания остаточных количеств трибенурон-метила в зерне хлебных злаков — 0,02 мг/кг (предел количественного определения методом ВЭЖХ — 0,02 мг/кг), зерне кукурузы — 0,05 (предел количественного определения методом ВЭЖХ — 0,05); кукурузном масле — не требуется; семенах подсолнечника — 0,02 (предел количественного определения методом ВЭЖХ — 0,02); подсолнечном масле — не требуется.
5. Срок ожидания до сбора урожая зерновых злаковых культур, кукурузы и подсолнечника устанавливать не требуется.
6. Применение гербицидов на основе трибенурон-метила в сельском хозяйстве Украины на зерновых злаковых культурах, кукурузе и подсолнечнике при соблюдении гигиенических нормативов и регламентов не является опасным с позиций возможности загрязнения остаточными количествами трибенурон-метила зерна урожая хлебных злаков, кукурузы, семян подсолнечника, кукурузного и подсолнечного масел.

Литература

1. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні: Каталог / [упоряд. Ящук В.У., Корецький А.П., Ващенко В.М. та ін.]. — Київ: ТОВ «Юнівест Медіа», 2014 . — 832 с.

2. Influence of pH and irradiation wavelength on the photochemical degradation of sulfonylureas / E. Vulliet [et al.] // J. of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. — 2004. — V. 163. — P. 69–75.

3. Action mechanisms of acetolactate synthase-inhibiting herbicides / Q. Zhou Vulliet [et al.] // Pesticide Biochem and Physiol. — 2007. — Vol. 89. — P. 89–96.

4. Мельников Н.Н. Пестициды. Химия, технология, применение / Н.Н. Мельников — М.: Химия, 1987 — 712 с.

5. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: утв. МЗ СССР 13.03.87. — № 4263-87. — Киев: Минздрав СССР, 1988. — 210 с.

6. FAO Specification and Evaluations for Plant Protection Products (Tribenuron-methyl), 2002.

7. A World compendium the Pesticide Manual Fifteenth Edition Editor: CDS Tomlin. Tribenuron-methyl. — BCPS. — 2009. — P. 1156–1158.

8. Metabolic Pathways of Agrochemicals, Part two. The Royal Society of Chemistry. — 1999.

9. Tribenuron-methyl. Decision Document E 95-04. Pest Management Regulatory Agency. Canada. — 1995.

10. The Pesticide Properties Database (PPDB) developed by the Agriculture&Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, funded by UK national sources and the EU-funded FOOTPRINT project (FP6-SSP-022704) [WWW dokument] URL, 2009: http://sistem.herts. ac.uk/aeru/footprint/en/ index.htm.

11. Guidelines on pesticide residue trials to provide data for the registration of pesticides and the establishment of maximum residue. FAO, UN. ROME, 1986. — Р. 48.

12. Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов: утв. Минздрава СССР 21.08.1979 №2051-79. — Москва: Минздрав СССР, 1980. — 40 с.

13. Кошарновская Т.А. Временные методические указания по определению остаточных количеств трибенурон-метила в воде, почве, зерне и зеленой массе зерновых культур хроматографическими методами №6076-91 от 29.07.91 / ТА. Кошаровская, Л.Е. Морару, Д.Б. Гиренко // Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. — Сборник №24. — Киев: Укргосхимкомиссия, 1998. — С. 55–59.

14. Гринько А.П. Методичні вказівки з визначення трибенурон-метилу в атмосферному повітрі методом високоефективної рідинної хроматографії №353-2002 от 19.07.02 / А.П. Гринько, О.М. Кузнецова, Н.П. Оверченко // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі. — Збірник №40. — Київ: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2004. — С. 171–180.

15. Макарчук Я.В. Методичні вказівки з визначення трибенурон-метилу в соняшниковій олії та насінні соняшнику методом високоефективної рідинної хроматографії №7732007 від 20.02.07 / Я.В. Макарчук, В.Ф. Демченко // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в харчових продуктах, кормах та навколишньому середовищі. — Збірник №69. — Київ: Міністерство екології та природного середовища України, 2011. — С. 53–66.

16. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.2.002-98 затв. МОЗ України 28.09.98 №2. — Київ, 1998. — 20 с.

17. REASONED OPINION Reasoned opinion on the review ofthe existing maximum residue levels (MRLs) for tribenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. — European Food Safety Authority (EFSA). — Parma, Italy . — EFSA — 2013. — 11(11):3457. — 32 р.

18. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tribenuron/EFSA Scientific Report, 2004. — 52.

19. Татарінова В.І. Динаміка та напрямки деструкції гербіцидів з класу сульфонілсечовин в рослинах та грунті: авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук: спец.03.00.16 — «Екологія» / В.І. Татарінова — Київ, 2002. — 19 с.

20. Піскунова Л.Е. Екотоксикологічне обгрунтування застосування пестицидів при вирощуванні зернових культур за різними технологіями в умовах лісостепу України: авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук: спец. 03.00.16 — «Екологія» / Л.Е. Піскунова — Київ, 2002. — 17 с.

21. Карпенко В.В. Гігієнічна оцінка гербіцидів — похідних сульфонілсечовини та наукове обґрунтування регламентів їх безпечного застосування на зернових культурах: авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» / В.В. Карпенко — Київ, 2009. — 22 с.

22. Допустимі дози, концентрації, кількості на рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм, грунті: ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001. затв. МОЗ України 20.09.01 №137. — Київ, 2001. — 244 с.

 

REFERENCES

1. Perelik pestycydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukraini: Kataloh / [uporyad. Yaschuk V.U., Korec'kyj A.P., Vaschenko V.M. ta in.]. — Kyiv: TOV «Yunivest Media», 2014 . — 832 s.

2. Influence of pH and irradiation wavelength on the photochemical degradation of sulfonylureas / E. Vulliet [et al.] // J. of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. — 2004. — V. 163. — P. 69–75.

3. Action mechanisms of acetolactate synthase-inhibiting herbicides / Q. Zhou Vulliet [et al.] // Pesticide Biochem and Physiol. — 2007. — Vol. 89. — P. 89–96.

4. Mel'nikov N.N. Pesticidy. Khimiya, tekhnologiya, primenenie / N.N. Mel'nikov — M.: Khimiya, 1987 — 712 s.

5. Metodicheskie ukazaniya po gigienicheskoj ocenke novykh pesticidov: utv. MZ SSSR 13.03.87. — № 4263-87. — Kiev: Minzdrav SSSR, 1988. — 210 s.

6. FAO Specification and Evaluations for Plant Protection Products (Tribenuron-methyl), 2002.

7. A World compendium the Pesticide Manual Fifteenth Edition Editor: CDS Tomlin. Tribenuron-methyl. — BCPS. — 2009. — P. 1156–1158.

8. Metabolic Pathways of Agrochemicals, Part two. The Royal Society of Chemistry. — 1999.

9. Tribenuron-methyl. Decision Document E 95-04. Pest Management Regulatory Agency. Canada. — 1995.

10. The Pesticide Properties Database (PPDB) developed by the Agriculture&Environment Research Unit (AERU), University of Hertfordshire, funded by UK national sources and the EU-funded FOOTPRINT project (FP6-SSP-022704) [WWW dokument] URL, 2009: http://sistem.herts. ac.uk/aeru/footprint/en/ index.htm.

11. Guidelines on pesticide residue trials to provide data for the registration of pesticides and the establishment of maximum residue. FAO, UN. ROME, 1986. — Р. 48.

12. Unificirovannye pravila otbora prob sel'skokhozyajstvennoj produkcii, produktov pitaniya i ob'ektov okruzhayuschej sredy dlya opredeleniya mikrokolichestv pesticidov: utv. Minzdrava SSSR 21.08.1979 №2051-79. — Moskva: Minzdrav SSSR, 1980. — 40 s.

13. Kosharnovskaya T.A. Vremennye metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu ostatochnykh kolichestv tribenuron-metila v vode, pochve, zerne i zelenoj masse zernovykh kul'tur khromatograficheskimi metodami №6076-91 ot 29.07.91 / TA. Kosharovskaya, L.E. Moraru, D.B. Girenko // Metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu mikrokolichestv pesticidov v produktakh pitaniya, kormakh i vneshnej srede. — Sbornik №24. — Kiev: Ukrgoskhimkomissiya, 1998. — S. 55–59.

14. Hryn'ko A.P. Metodychni vkazivky z vyznachennya trybenuron-metylu v atmosfernomu povitri metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii №353-2002 ot 19.07.02 / A.P. Hryn'ko, O.M. Kuznecova, N.P. Overchenko // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikrokil'kostej pestycydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navkolyshn'omu seredovyschi. — Zbirnyk №40. — Kyiv: Ministerstvo okhorony navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha Ukrainy, 2004. — S. 171–180.

15. Makarchuk Ya.V. Metodychni vkazivky z vyznachennya trybenuron-metylu v sonyashnykovij olii ta nasinni sonyashnyku metodom vysokoefektyvnoi ridynnoi khromatohrafii №7732007 vid 20.02.07 / Ya.V. Makarchuk, V.F. Demchenko // Metodychni vkazivky z vyznachennya mikrokil'kostej pestycydiv v kharchovykh produktakh, kormakh ta navkolyshn'omu seredovyschi. — Zbirnyk №69. — Kyiv: Ministerstvo ekolohii ta pryrodnoho seredovyscha Ukrainy, 2011. — S. 53–66.

16. Hihiyenichna klasyfikaciya pestycydiv za stupenem nebezpechnosti: DSanPiN 8.8.1.2.002-98 zatv. MOZ Ukrainy 28.09.98 №2. — Kyiv, 1998. — 20 s.

17. REASONED OPINION Reasoned opinion on the review ofthe existing maximum residue levels (MRLs) for tribenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. — European Food Safety Authority (EFSA). — Parma, Italy . — EFSA — 2013. — 11(11):3457. — 32 р.

18. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tribenuron/EFSA Scientific Report, 2004. — 52.

19. Tatarinova V.I. Dynamika ta napryamky destrukcii herbicydiv z klasu sul'fonilsechovyn v roslynakh ta hrunti: avto-ref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. sil's'kohosp. nauk: spec.03.00.16 — «Ekolohiya» / V.I. Tatarinova — Kyiv, 2002. — 19 s.

20. Piskunova L.E. Ekotoksykolohichne obhruntuvannya zastosuvannya pestycydiv pry vyroschuvanni zernovykh kul'tur za riznymy tekhnolohiyamy v umovakh lisostepu Ukrainy: avto-ref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. sil's'kohosp. nauk: spec. 03.00.16 — «Ekolohiya» / L.E. Piskunova — Kyiv, 2002. — 17 s.

21. Karpenko V.V. Hihiyenichna ocinka herbicydiv — pokhidnykh sul'fonilsechovyny ta naukove obgruntuvannya rehlamentiv ikh bezpechnoho zastosuvannya na zernovykh kul'turakh: avto-ref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: spec. 14.02.01 «Hihiyena ta profesijna patolohiya» / V.V. Karpenko — Kyiv, 2009. — 22 s.

22. Dopustymi dozy, koncentracii, kil'kosti na rivni vmistu pestycydiv u sil's'kohospodars'kij syrovyni, kharchovykh produktakh, povitri robochoi zony, atmosfernomu povitri, vodi vodojm, hrunti: DSanPiN 8.8.1.2.3.4-000-2001. zatv. MOZ Ukrainy 20.09.01 №137. — Kyiv, 2001. — 244 s.

 

Надійшла до редакції 18.01.2016 р.