Удосконалення методології досліджень та оцінки інгаляційного та дермального впливу хімічних засобів захисту рослин. Частина ІІ.

  • Автори: С.Г. Сергєєв, О.П. Кравчук, А.П. Гринько, Т.О. Яструб, В.Г. Лишавський
  • УДК: [613.632:632.95.024]:613.155.3
  • DOI: 10.33273/2663-4570-2023-95-2-42-65

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ, Україна

 

РЕЗЮМЕ. Вступ. У першій частині статті проведено порівняльний аналіз вітчизняної й міжнародної методології досліджень та оцінки впливу засобів захисту рослин (ЗЗР) на сільськогосподарських робітників і населення. Аналіз засвідчив, що існуючі в Україні методичні підходи потребують удосконалення. Зокрема, методичні підходи та процедури їхнього виконання мають відповідати міжнародним вимогам щодо проведення вимірювань зовнішніх інгаляційних та дермальних доз, обчислення поглинених доз діючої речовини (ДР) ЗЗР, що впливають на осіб, які підлягають захисту.

Мета. Розробити процедури вивчення та обчислення впливу ЗЗР на оператора, робітника, сторонню особу та мешканця під час і після застосування ЗЗР, які відповідають міжнародним вимогам.

Матеріали та методи. Проведено науковий аналіз вітчизняних та закордонних нормативних, методичних документів та наукових джерел, що регламентують організацію досліджень, проведення вимірювань та обчислення впливу ЗЗР на сільськогосподарських робітників і населення в період та після застосування цих засобів.

Результати. За результатами аналізу запропоновані процедури відбору, доставки, зберігання проб, опису даних, обчислення експозиційних та поглинутих доз ДР, що впливають на організм оператора, робітника, сторонньої особи та мешканця інгаляційним та дермальним шляхами.

Висновки. Використання запропонованих процедур забезпечить відповідність досліджень міжнародним вимогам, а результати їх виконання – наступну оцінку та управління ризиком впливу ЗЗР на осіб, які підлягають захисту.

Ключові слова: засоби захисту рослин, інгаляційний і дермальний вплив, оператор, робітник, стороння особа, мешканець, експозиційні та поглинуті дози.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ/REFERENCES

 

1. Методичні рекомендації «Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин та інших об’єктів»: МР 8.8.1.4-162-2009 затв. МОЗ України 13.05.2009 №324. Київ: МОЗ України; 33 с. [Methodological recommendations "Study, evaluation and reduction of the risk of inhalation and percutaneous exposure of pesticides to persons who work with them or may be exposed during and after chemical protection of plants and other objects": MR 8.8.1.4-162-2009 approved. Ministry of Health of Ukraine 13.05.2009 No. 324.-Kyiv: Ministry of Health of Ukraine. 33 p.]

2. Guidance Document for the Conduct of Studies of Occupational Exposure to Pesticides During Agricultural Application. – OCDE/GD(97)148. Series on Testing and Assessment, No. 9. – 2002 OECD Publishing, Paris [Електронний ресурс: http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264078079-en.

3. Проданчук МГ, Сергеєв СГ, Лепьошкін ІВ, Кравчук ОП, Медведєв ВІ, Гринько АП, та ін. Аналіз реєстраційних вимог до охорони професійного та громадського здоров’я при застосуванні засобів захисту рослин в ЄС і Україні. [Prodanchuk MG, Sergeyev SG, Lepyoshkin IV, Kravchuk OP, Medvedev VI, Grynko AP, and others. Analysis of registration requirements for occupational and public health protection when using plant protection products in the EU and Ukraine.]

4. OECD Principles on Good Laboratory Practice (as revised in 1997). – OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring. Number 1. – (98) 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesglp.htm.

5. The Application of the GLP Principles to Field Studies. – OECD Series on Principles of GLP and Compliance Monitoring. Number 6 (Revised). – ENV/JM/MONO (99) 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesglp.htm.

6. The Application of the OECD Principles of GLP to the Organisation and Management of Multi-Site Studies. – OECD Series on Principles of GLP and Compliance Monitoring. Number 13. – ENV/JM/MONO (2002) 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesglp.htm.

7. EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products. EFSA Journal 2014;12(10):3874, 55 pp., doi:10.2903/j.efsa.2014.3874.

8. Guidance on selected default values to be used by the EFSA Scientific Committee, Scientific Panels and Units in the absence of actual measured data. EFSA Journal 2012;10(3):2579, 32 pp.

9. HEEG opinion: Default human factor values for use in exposure assessments for biocidal products. http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/heeg_opinion_17_default_human_factor_values_en.pdf.

10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони» від 14 липня 2020 року № 1596. [Order of the Ministry of Health of Ukraine "On the approval of hygienic regulations for the permissible content of chemical and biological substances in the air of the working area" dated July 14, 2020 No. 1596.]

11. ДСТУ 3045-95 Полотна та вироби трикотажні, хутро штучне трикотажне. Класифікація та номенклатура показників якості. [DSTU 3045-95 Fabrics and knitted products, artificial knitted fur. Classification and nomenclature of quality indicators.]

12. ДСТУ ГОСТ 21790:2008 Тканини бавовняні і змішані для одягу. Загальні технічні умови (ГОСТ 21790-2005, IDT). [DSTU GOST 21790:2008 Cotton and mixed fabrics for clothing. General technical conditions (GOST 21790- 2005, IDT).]

13. ДСТУ EN 14079:2009 Неактивні медичні засоби. Марля медична бавовняна та бавовняно-віскозна. Вимоги та методи випробування (EN 14079:2003, IDТ). З поправкою. [DSTU EN 14079:2009 Inactive medical devices. Medical cotton and viscose cotton gauze. Requirements and test methods (EN 14079:2003, IDT). With correction.]

14. ТУ 2642-001-42624157-98 Фильтры обеззоленные (белая, красная, синяя ленты), фильтры лабораторные. [TU 2642-001-42624157-98 Filters de-ashed (white, red, blue ribbons), laboratory filters.]

15. OECD (2004), Test No. 427: Skin Absorption: In Vivo Method, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264071063-en.

16. OECD (2004), Test No. 428: Skin Absorption: In Vitro Method, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264071087-en.

17. С. Сергеєв. Удосконалення методології досліджень та оцінки інгаляційного і дермального впливу хімічних засобів захисту рослин. Частина І./ С. Сергеєв, М. Проданчук, О. Кравчук, А. Гринько // Український журнал сучасних проблем токсикології.– № 2 (93) 2022 – С.27-46.

 

Стаття надійшла до редакції 04.08.2023

The article was received by the editors 08.04.2023

 

Схожі матеріали (за тегом)