• Authors: S.Y. Shtryhol, S.M. Drogovoz, I.V. Lutsak, S.O. Zhilyaev, O.V. Shatilov, E.G. Shchekina, I.M. Podolsky, S.V. Kolesnik, D.V. Shtryhol, S.I. Merzlikin, O.A. Shatilova
Page 4 of 4