• Authors: V.G. Gerasimova, N.Ye. Dyshinevich, S.S. Svitlyi, L.O. Rudaya, G.V. Golovaschenko, L.M. Veremenko, O.I. Korniets, V.G. Kurdukov
 • UDC 615.9+613.4 [648.18:649.1]
 • Authors: S.M. Drogovoz, V.D. Lukianchuk, B.S. Sheyman, A.V. Kononenko
 • UDC 615.015.35:615.218.2
 • Authors: B.O. Tsudzevich, I.V. Kalinin, N.A. Petruk
 • UDC 577.576.546.599
 • Authors: I.V. Nizhenkovska, O.I. Nizhenkovskiy, V.V. Vilchinska, K.Yu. Filipova, N.E. Chumak
 • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
 • Authors: S.I. Anisimova, G.M. Shayakhmetova, A.K. Voronina, V.M. Kovalenko
 • UDC 615.9:616.36-099:576.2.24:577.161.3
 • Authors: G.M. Balan, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko, N.M. Bubalo, L.I. Povyakel
 • UDC 661.8:502.7:615.9
 • Authors: V.V. Iksaritsa, V.D. Zinchenko, A.M. Grek, I.A. Belykh, A.V. Karakurkchi
 • UDC 612.176 + 612.014.46
 • Authors: I.M. Vareniuk, A.S. Pustovalov, M.E. Dzerzhynsky
 • UDC 615.015.36
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, G.V. Zvarych
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: V.M. Voronina, Ye.A. Bahlii, S.S. Svitlyi
 • UDC 613.63: 613.632
 • Authors: M.E. Dzerzhynsky, I.M. Vareniuk, A.S. Pustovalov
 • UDC 615.015.36
 • Authors: V.V. Sarnatska, L.A. Yushko, L.A. Sakhno, V.G. Nikolayev
 • UDC 615:615.468:615.246.2:612.014.466
Page 1 of 4