• Authors: Gerasimova V.G., Dyshinevich N.Ye., Svitlyi S.S., Rudaya L.O., Golovaschenko G.V., Veremenko L.M, Korniets O.I., Kurdukov V.G.
 • UDC 615.9+613.4 [648.18:649.1]
 • Authors: Drogovoz S.M., Luk'yanchuk V.D., Sheyman B.S., Kononenko A.V.
 • UDC 615.015.35:615.218.2
 • Authors: Tsudzevich B.O., Kalinin I.V., Petruk N.A.
 • UDC 577.576.546.599
 • Authors: Nizhenkovska I.V., Nizhenkovskiy O.I., Vilchinska V.V., Filipova K.Yu., Chumak N.E.
 • UDC 577.352.38: [547.82 + 547.853] :543.4
 • Authors: Anisimova S.I., Shayakhmetova G.M., Voronina A.K., Kovalenko V.M.
 • UDC 615.9:616.36-099:576.2.24:577.161.3
 • Authors: Balan G.M., Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Isaeva S.S., Kharchenko O.A., Bubalo N.M., Povyakel L.I.
 • UDC 661.8:502.7:615.9
 • Authors: Iksarica V.V., Zinchenko V.D., Grek A.M., Belykh I.A., Karakurkchi A.V.
 • UDC 612.176 + 612.014.46
 • Authors: Vareniuk I.M., Pustovalov A.S., Dzerzhynsky M.E.
 • UDC 615.015.36
 • Authors: Lepeshkin I.V., Medvedev V.I., Zhminko P.G., Grinko A.P., Zvarych G.V.
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: Voronina V.M., Bagley E.A., Svitlyi S.S.
 • UDC 613.63: 613.632
 • Authors: Dzerzhynsky M.E., Vareniuk I.M., Pustovalov A.S.
 • UDC 615.015.36
 • Authors: Sarnatska V.V., Yushko L.A., Sakhno L.A., Nikolayev V.G.
 • UDC 615:615.468:615.246.2:612.014.466
Page 1 of 4