2017, #4 (80)

  • Authors: I.O. Rashkivska, M.G. Prodanchuk, N.О. Kornuta, M.L. Zinovieva
  • UDC 615.919:632.95:616.8
  • Authors: V.M. Voronina, V.S. Mykhajlov, A.P. Hrynko, N.V. Kolontaeva
  • UDC 615.917+615.9
  • Authors: O.K. Voronina, D.V. Holyshkin, S.M. Berehovyi, T.V. Berehova, L.І. Ostapchenko
  • UDC 615.9+616-018