• Authors: L.O. Rudaya, P.G. Zhminko, L.I. Povyakel, O.V. Reshavska
 • UDC 616.153:577.122.856:616.151.4
 • Authors: I.V. Lepeshkin, P.G. Zhminko, S.G. Sergeev, A.P. Grinko, V.I. Medvedev, L.P. Ivanova, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran, N.V. Kolontaeva, V.S. Mykhajlov, I.P. Pavlenko
 • Authors: А.М. Antonenko, T.V. Ruda, M.M. Korshun
 • Authors: V.S. Lisovska, N.M. Nedopytanska, E.A. Bagley, O.V. Reshavska, L.V. Tkachenko
 • Authors: O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, V.I. Medvedev, A.P. Grinko, O.M. Bagatska, V.S. Mikhailov, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran
 • Authors: I.O. Rashkivska, M.G. Prodanchuk, N.О. Kornuta, M.L. Zinovieva
 • UDC 615.919:632.95:616.8
 • Authors: V.M. Voronina, V.S. Mykhajlov, A.P. Grinko, N.V. Kolontaeva
 • UDC 615.917+615.9
 • Authors: S.G. Sergeev, O.P. Kravchuk, N.V. Kolontaeva, A.P. Grinko, O.A. Makarova
 • UDC 613:632.95-035.63/.64:502
 • Authors: O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, V.I. Medvedev, A.P. Grinko, S.G. Sergeev, L.P. Ivanova, O.M. Bagatska, O.M. Kuznetsova, P.V. Aleinov, I.P. Pavlenko, V.G. Lyshavsky
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95