• Authors: Rudaya L.O., Zhminko P.G., Povyakel L.I., Reshavska O.V.
  • UDC 616.153:577.122.856:616.151.4
  • Authors: Lepeshkin I.V., Zhminko P.G., Sergeev S.G., Grinko A.P., Medvedev V.I., Ivanova L.P., Lyshavsky V.I., Baran V.N., Kolontaeva N.V., Mykhajlov V.S., Pavlenko I.P.
  • Authors: Voronina V.M., Svitlyi S.S., Mikhailov V.S., Rudaya L.O.
  • Authors: Antonenko А.М., Ruda T.V., Korshun M.M.
  • Authors: Lisovska V.S., Nedopytanska N.M., Bagley E.A., Reshavska O.V., Tkachenko L.V.