• Authors: L.O. Rudaya, P.G. Zhminko, L.I. Povyakel, O.V. Reshavska
  • UDC 616.153:577.122.856:616.151.4
  • Authors: I.V. Lepeshkin, P.G. Zhminko, S.G. Sergeev, A.P. Grinko, V.I. Medvedev, L.P. Ivanova, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran, N.V. Kolontaeva, V.S. Mykhajlov, I.P. Pavlenko
  • Authors: V.M. Voronina, S.S. Svitlyi, V.S. Mikhailov, L.O. Rudaya
  • Authors: А.М. Antonenko, T.V. Ruda, M.M. Korshun
  • Authors: V.S. Lisovska, N.M. Nedopytanska, E.A. Bagley, O.V. Reshavska, L.V. Tkachenko
  • Authors: O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, V.I. Medvedev, A.P. Grinko, O.M. Bagatska, V.S. Mikhailov, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran