• Authors: Dmytrukha N.M., S.P. Luhovsky, Lagutina О.S.
  • UDC 615.9+546.3/616-076:167.23:001.5
  • Authors: Y.I. Kundiev, Trakhtenberg I.M., Ulberg Z.R., Chekman I.S., Dmytrukha N.M., T.G. Gruzina, L.S. Reznichenko, S.N. Dybkova
  • UDC 539.1.074+539.2.621-022.532
  • Authors: Sakhno L.A., K.I. Bardakhivska, Maslenny V.M., E.A. Snezhkova, A.S. Sidorenko, A.M. Shcherbatyuk, Nikolayev V.G.
  • UDC 616:615.28:615.246.2
  • Authors: L.E. Patiota, Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Kharchenko O.A., Yurchenko T.V., A.A. Denisenko
  • UDC 006.1:615.8-7