2014, #1-2 (64-65)

  • Authors: Y.I. Kundiev, I.M. Trakhtenberg, Z.R. Ulberg, I.S. Chekman, N.M. Dmytrukha, T.G. Gruzina, L.S. Reznichenko, S.N. Dybkova
  • UDC 539.1.074+539.2.621-022.532
  • Authors: N.M. Dmytrukha, S.P. Luhovsky, О.S. Lagutina
  • UDC 615.9+546.3/616-076:167.23:001.5
  • Authors: L.A. Sakhno, K.I. Bardakhivska, V.M. Maslenny, E.A. Snezhkova, A.S. Sidorenko, A.M. Shcherbatyuk, V.G. Nikolayev
  • UDC 616:615.28:615.246.2
  • Authors: L.E. Patiota, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, O.A. Kharchenko, T.V. Yurchenko, A.A. Denisenko
  • UDC 006.1:615.8-7