• Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.A. Kharchenko, T.F. Kharchenko, L.I. Povyakel, E.A. Bagley
  • UDC 615.9: 678: 613.632
  • Authors: L.B. Bondarenko, S.S. Tanina
  • UDC 615.9:616.36-099
  • Authors: A.M. Grek, O.V. Sakun, V.V. Iksaritsa, I.A. Belykh, V.A. Baturov
  • UDC 57.042.
Page 1 of 69