• Authors: Prodanchuk M.G., Balan G.M., Kharchenko O.A., Kharchenko T.F., Povyakel L.I., Bagley E.A.
  • UDC 615.9: 678: 613.632
  • Authors: Bondarenko L.B., Tanina S.S.
  • UDC 615.9:616.36-099
  • Authors: Grek A.M., Sakun O.V., Iksarica V.V., Belykh I.A., Baturov V.A.
  • UDC 57.042.
Page 1 of 60