• Authors: M.G. Prodanchuk, B.S. Sheyman, N.A. Voloshina, O.I. Osadchaja, A.A. Makarov
 • UDC 615.099 577.118
 • Authors: B.S. Sheyman, M.G. Prodanchuk, A.A. Urin, N.A. Voloshina, A.A. Makarov
 • UDC 615.099 577.118
 • Authors: O.V. Shkulipa, B.V. Rublyov, M.G. Prodanchuk, B.S. Sheyman
 • UDC 531.37+615.9:615.099
 • Authors: L.A. Yushko, L.A. Sakhno, V.V. Sarnatska, V.M. Maslenny, V.G. Nikolayev
 • UDC 616:615.015:615.373: 546.26
 • Authors: S.V. Gunkov, A.A. Makarov, V.O. Vykhor, S.V. Babych
 • Authors: G.M. Balan, V.O. Bubalo, N.M. Nedopytanska, O.O. Bobyliova, N.M. Bubalo, V.A. Babych, O.A. Kharchenko, I.V. Lepeshkin
 • Authors: T.A. Andruschenko, S.V. Honcharov, L.V. Dolinchuk, V.Ye. Dosenko
 • UDC [575.113.3: 577.21] : [616.23/24-057:331.43] : 005