• Authors: M.G. Prodanchuk, B.S. Sheyman, N.A. Voloshina, O.I. Osadchaja, A.A. Makarov
  • UDC 615.099 577.118
  • Authors: B.S. Sheyman, M.G. Prodanchuk, A.A. Urin, N.A. Voloshina, A.A. Makarov
  • UDC 615.099 577.118
  • Authors: O.V. Shkulipa, B.V. Rublyov, M.G. Prodanchuk, B.S. Sheyman
  • UDC 531.37+615.9:615.099
  • Authors: L.A. Yushko, L.A. Sakhno, V.V. Sarnatska, V.M. Maslenny, V.G. Nikolayev
  • UDC 616:615.015:615.373: 546.26
  • Authors: S.V. Gunkov, A.A. Makarov, V.O. Vykhor, S.V. Babych
  • Authors: G.M. Balan, V.O. Bubalo, N.M. Nedopytanska, O.O. Bobyliova, N.M. Bubalo, V.A. Babych, O.A. Kharchenko, I.V. Lepeshkin