• Authors: Prodanchuk M.G., Sheyman B.S., Voloshina N.A., Osadchaja O.I., Makarov A.A.
  • UDC 615.099 577.118
  • Authors: Sheyman B.S., Prodanchuk M.G., Urin A.A., Voloshina N.A., Makarov A.A.
  • UDC 615.099 577.118
  • Authors: Shkulipa O.V., Rublyov B.V., Prodanchuk M.G., Sheyman B.S.
  • UDC 531.37+615.9:615.099
  • Authors: Yushko L.A., Sakhno L.A., Sarnatska V.V., Maslenny V.M., Nikolayev V.G.
  • UDC 616:615.015:615.373: 546.26
  • Authors: Gunkov S.V., Makarov A.A., Vykhor V.O., Babych S.V.
  • Authors: Balan G.M., Bubalo V.O., Nedopytanska N.M., Bobyliova O.O., Bubalo N.M., Babych V.A., Kharchenko O.A., Lepeshkin I.V.