• Authors: M.G. Prodanchuk, A.E. Podrushnyak, О.E. Malysheva, A.M. Stroy, V.V. Zaval'na, Т.І. Moroz, V.I. Kruk, T.V. Shutova
  • Authors: L.A. Ustinova, N.N. Seredynska, N.V. Kurdil, V.I. Saglo, M.I. Barasy, O.A. Yevtodiev
  • Authors: O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, V.I. Medvedev, A.P. Grinko, O.M. Bagatska, V.S. Mikhailov, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran
Page 1 of 2