• Authors: V.V. Sarnatska, V.A. Klimchuk, I.O. Melezhyk, L.A. Yushko, N.V. Yavors'ka, V.V. Shepelevich, V.G. Nikolayev