2010, #2-3 (49-50)

 • Authors: L.M. Shafran, А.V. Mokienko, N.F. Petrenko, А.І. Gozhenko, B.A. Nasibulin
 • UDC 628.515:615.777.4
 • Authors: B.P. Kuzminov, T.S. Zazulyak, O.I. Grushka, O.I. Galushka
 • UDC 613.63 : [615.356:577.164.16]:614.35
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.M. Voronina, N.V. Kolontaeva, A.P. Hrynko, V.S. Mikhailov
 • UDC 615.917+615.9
 • Authors: I.A. Belykh, I.P. Vysekantsev, A.M. Grek, O.V. Sakun, V.V. Maruschenko
 • UDC 615.372:579.842.11.243
 • Authors: A.O. Shutka, D.S. Kravets, I.I. Seifullina, Е.E. Martsinko, E.G. Pesaroglo
 • UDC 615.038:661.718.6
 • Authors: N.P. Shemedyuk, O.O. Zaitsev, V.I. Butsyak
 • UDC 636.09:611.081:615.32
 • Authors: O.V. Velchinska, I.V. Nizhenkovska, N.E. Chumak, Yu.P. Shamray, V.V. Vilchinska
 • UDC 547.745
 • Authors: V.D. Lukianchuk, D.S. Kravets, I.O. Zhytina
 • UDC 615.099:661.718.6:616-092.9
 • Authors: S.G. Serhieiev, A.P. Hrynko, I.V. Lepeshkin, N.V. Kolontaeva
 • UDC 556.06:502.5:632.954:547.462.2
 • Authors: L.І. Vlasyk, N.A. Voloshina, M.A. Georgiants, I.P. Grebnyak, T.M. Dumenko, N.V. Kokshareva, A.M. Kolesnikov, A.M. Morozov, M.A. Mokhort, S.M. Nedashkivskyy, G.I. Pasternak, M.G. Prodanchuk, I.V. Savin, N.N. Seredynska, A.V. Stepanenko, I.M. Trakhtenberg, O.Yu. Fedorenko, V.I. Cherniy, B.S. Sheyman
 • UDC 615.9:615.099
 • Authors: M.G. Prodanchuk, L.G. Senenko, N.Ye. Dyshinevich, T.I. Kravchenko, P.G. Zhminko, E.A. Bagley, T.V. Khil'kevich, L.M. Shafran, L.V. Basalaeva, M.P. Donets
 • UDC 613.48