• Authors: Shafran L.M., Mokienko А.V., Petrenko N.F., Gozhenko А.І., Nasibulin B.A.
 • UDC 628.515:615.777.4
 • Authors: Belykh I.A., Vysekantsev I.P., Grek A.M., Sakun O.V., Maruschenko V.V.
 • UDC 615.372:579.842.11.243
 • Authors: Kuzminov B.P., Zazulyak T.S., Grushka O.I., Galushka O.I.
 • UDC 613.63 : [615.356:577.164.16]:614.35
 • Authors: Lepeshkin I.V., Voronina V.M., Kolontaeva N.V., Grinko A.P., Mikhailov V.S.
 • UDC 615.917+615.9
 • Authors: Shutka A.O., Kravets D.S., Seifullina I.I., Martsinko Е.E., Pesaroglo E.G.
 • UDC 615.038:661.718.6
 • Authors: Shemedyuk N.P., Zajcev O.O., Bucyak V.I.
 • UDC 636.09:611.081:615.32
 • Authors: Velchinska O.V., Nizhenkovska I.V., Chumak N.E., Shamray Yu. P., Vilchinska V.V.
 • UDC 547.745
 • Authors: Luk'yanchuk V.D., Kravets D.S., Zhytina I.O.
 • UDC 615.099:661.718.6:616-092.9
 • Authors: Sergeev S.G., Grinko A.P., Lepeshkin I.V., Kolontaeva N.V.
 • UDC 556.06:502.5:632.954:547.462.2
 • Authors: Vlasyk L.І., Voloshina N.A., Georgianc M.A., Grebnyak I.P., Dumenko T.M., Kokshareva N.V., Kolesnikov A.M., Morozov A.M., Mokhort M.A., Nedashkivskyy S.M., Pasternak G.I., Prodanchuk M.G., Savin I.V., Seredynska N.N., Stepanenko A.V., Trakhtenberg I.M., Fedorenko O.Yu., Cherniy V.I., Sheyman B.S.
 • UDC 615.9:615.099
 • Authors: Prodanchuk M.G., Senenko L.G., Dyshinevich N.Ye., Kravchenko T.I., Zhminko P.G., Bagley E.A., Khil'kevich T.V., Shafran L.M., Basalaeva L.V., Donets M.P.
 • UDC 613.48