• Authors: I.M. Trakhtenberg, N.M. Dmytrukha, M.M. Korshun, L.M. Krasnokutska, T.K. Korolenko
 • Authors: V.G. Gerasimova, N.Ye. Dyshinevich, G.V. Golovaschenko
 • UDC 648.18:[346.548+504.064]
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, P.G. Zhminko, N.M. Nedopytanska, V.A. Turchyn
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: G.M. Balan, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko, N.M. Bubalo, L.I. Povyakel
 • UDC 661.8:502.7:615.9
 • Authors: V.V. Iksaritsa, V.D. Zinchenko, A.M. Grek, I.A. Belykh, A.V. Karakurkchi
 • UDC 612.176 + 612.014.46
 • Authors: I.M. Vareniuk, A.S. Pustovalov, M.E. Dzerzhynsky
 • UDC 615.015.36
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, G.V. Zvarych
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: V.M. Voronina, E.A. Bagley, S.S. Svitlyi
 • UDC 613.63: 613.632
 • Authors: M.E. Dzerzhynsky, I.M. Vareniuk, A.S. Pustovalov
 • UDC 615.015.36
 • Authors: V.V. Sarnatska, L.A. Yushko, L.A. Sakhno, V.G. Nikolayev
 • UDC 615:615.468:615.246.2:612.014.466
Page 1 of 2