• Authors: Trakhtenberg I.M., Dmytrukha N.M., Korshun M.M., Krasnokutska L.M., Korolenko T.K.
 • Authors: Gerasimova V.G., Dyshinevich N.Ye., Golovaschenko G.V.
 • UDC 648.18:[346.548+504.064]
 • Authors: Lepeshkin I.V., Medvedev V.I., Grinko A.P., Zhminko P.G., Nedopytanska N.M., Turchyn V.A.
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: Balan G.M., Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Isaeva S.S., Kharchenko O.A., Bubalo N.M., Povyakel L.I.
 • UDC 661.8:502.7:615.9
 • Authors: Iksarica V.V., Zinchenko V.D., Grek A.M., Belykh I.A., Karakurkchi A.V.
 • UDC 612.176 + 612.014.46
 • Authors: Vareniuk I.M., Pustovalov A.S., Dzerzhynsky M.E.
 • UDC 615.015.36
 • Authors: Lepeshkin I.V., Medvedev V.I., Zhminko P.G., Grinko A.P., Zvarych G.V.
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: Voronina V.M., Bagley E.A., Svitlyi S.S.
 • UDC 613.63: 613.632
 • Authors: Dzerzhynsky M.E., Vareniuk I.M., Pustovalov A.S.
 • UDC 615.015.36
 • Authors: Sarnatska V.V., Yushko L.A., Sakhno L.A., Nikolayev V.G.
 • UDC 615:615.468:615.246.2:612.014.466
Page 1 of 2