2019, #3 (87)

 • Authors: O.P. Kravchuk, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Grinko, S.G. Sergeev, O.M. Bahatska, O.P. Vasetska, O.V. Fedchenko, G.V. Zvarych, I.P. Pavlenko, V.G. Lyshavsky, S.I. Yuschuk
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-5-17
 • Authors: V.S. Lisovska, N.M. Nedopytanska, O.V. Reshavska, N.V. Tereschenko, Ye.A. Bahlii
 • UDC 616-006:632.95.024:59.08
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-18-23
 • Authors: T.I. Kliuchynska, E.S. Zalinyan, T.V. Verbova
 • UDC 615.9:616.01/09:616.153.21.9
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-24-29
 • Authors: L.A. Ustinova, V.A. Barkevych, N.V. Kurdil, R.M. Shvets, V.I. Saglo, O.A. Yevtodiev
 • UDC 623.459+616-08
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-30-42
 • Authors: L.A. Ustinova, R.M. Shvets, N.V. Kurdil, V.A. Barkevych, V.I. Saglo, O.A. Yevtodiev
 • UDC 623.459.6/.8+355.587
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-43-55
 • Authors: S.V. Gunkov, S.I. Reheda
 • UDC 613.84:618.11-006:577.118:612.014.46
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-56-61