• Authors: S.G. Sergeev, O.P. Kravchuk, N.V. Kolontaeva, A.P. Grinko, O.A. Makarova
 • UDC 613:632.95-035.63/.64:502
 • Authors: O.B. Leonenko, N.S. Leonenko, V.А. Movchan, A.O. Lukianenko
 • UDC 546.3-168:615.9
 • Authors: T.A. Andruschenko, S.V. Honcharov, L.V. Dolinchuk, V.Ye. Dosenko
 • UDC [575.113.3: 577.21] : [616.23/24-057:331.43] : 005
 • Authors: А.V. Kharlamova, V.F. Bogoyavlenska, O.G. Bychova
 • UDC 615.9-057:678.049
 • Authors: O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, V.I. Medvedev, A.P. Grinko, S.G. Sergeev, L.P. Ivanova, O.M. Bagatska, O.M. Kuznetsova, P.V. Aleinov, I.P. Pavlenko, V.G. Lyshavsky
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • Authors: M.G. Prodanchuk, I.V. Lepeshkin, O.P. Kravchuk, A.P. Grinko, M.V. Velychko, M.V. Babyak, M.I. Leposhkina
 • UDC 351.778.2
 • Authors: L.I. Povyakel, L.М. Smerdova, S.V. Snoz, V.Ye. Krivenchuk, A.H. Kudriavtseva, V.І. Pasichnyk
 • UDC 614.7+504.054
 • Authors: N.M. Nedopytanska, E.A. Bagley, O.V. Reshavska, V.S. Lisovska, L.V. Tkachenko
 • UDC 615.9:616-006.6:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-5-18
Page 1 of 2