• Authors: Prodanchuk M.G., Balan G.M., Kharchenko O.A., Kharchenko T.F., Povyakel L.I., Bagley E.A.
  • UDC 615.9: 678: 613.632
  • Authors: Bondarenko L.B., Tanina S.S.
  • UDC 615.9:616.36-099
  • Authors: Grek A.M., Sakun O.V., Iksarica V.V., Belykh I.A., Baturov V.A.
  • UDC 57.042.
  • Authors: Kharchenko O.A., Balan G.M., Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Chermnikh N.P., Tereschenko N.V.
  • UDC 615. 9: 678: 613. 632
  • Authors: Trakhtenberg I.M., Dmytrukha N.M., Korshun M.M., Krasnokutska L.M., Korolenko T.K.
  • Authors: Gerasimova V.G., Dyshinevich N.Ye., Golovaschenko G.V.
  • UDC 648.18:[346.548+504.064]
  • Authors: Pustovit S.V.
  • UDC 17.011:17.022,1:167.7
  • Authors: Nedopytanska N.M.
  • UDC 615.9:616:006:616-036.22
  • Authors: Pustovit S.V.
  • UDC 17.011:17.022.1:167.7
  • Authors: Chekman I.S., Pryskoka A.O., Babij V.F., Antonenko O.V., Zahorodnyi M.I.
  • UDC 615.011:615.032:615.015.35:615.015.36
  • Authors: Shafran L.M., Mokienko А.V., Petrenko N.F., Gozhenko А.І., Nasibulin B.A.
  • UDC 628.515:615.777.4
Page 1 of 15