• Authors: Zinovieva M.L., Karpezo N.O., Lynchak O.V.
 • UDC 615.9; 573.7:57.017.55; 591.111; 591.8
 • Authors: Kuznietsova G.M., Volovnenko T.A., Volovenko Yu.M., Rybalchenko V.K.
 • UDC 616.018: 612.335+57.044
 • Authors: Sorokina L.V., Didenko G.V., Golub O.A., Stepanova L.I., Khyzhniak S.V.
 • UDC 612.1:577.151.6
 • Authors: Lynchak O.V., Rybalchenko V.K., Karpezo N.O., Ostrovska G.V., Babuta O.M.
 • UDC 57.044:616.018:612.33
 • Authors: Zverinsky I.V., Melnichenko N.G., Sutko I.P., Poplavsky V.A., Telegin P.G., Shlyahtun A.G.
 • UDC 577.152.1; 574.94.943
 • Authors: Belinska I.V., Rybalchenko Т.V., Kokozey V.M., Karpezo N.O., Gurnyak O.M., Rybalchenko V.K.
 • UDC 576.31+612.1+615.9
 • Authors: Boltina I.V., Kostik E.L., Lepeshkin I.V., Kokshareva N.V., Kolyanchyk Ya.V., Kuzmenko A.E., Kuvayskov Yu.G.
 • UDC 576.312.32.38:612.014.482
 • Authors: Kharchuk I.V., Ostrovska G.V., Volovenko Yu.M., Rybalchenko V.K.
 • UDC 612.345; 615.277.4
 • Authors: Karpezo N.O., Belinska I.V., Rybalchenko Т.V., Kokozey V.M., Makhankova V.G., Rybalchenko V.K.
 • UDC 576.31 + 615.9 +616.018
 • Authors: Luk'yanchuk V.D., Luchishin Т.R., Kravets D.S., Risukhina N.V., Seifullina I.I., Martsinko Е.E., Pesaroglo E.G.
 • UDC 615.099:661.718.6
 • Authors: Velchinska O.V., Sharikina N.I., Kudryavtseva I.G., Chumak N.E.
 • UDC 547.854.4 + 547.431.4 + 547.96
 • Authors: Boltina I.V., Kokshareva N.V., Kostik E.L., Tkachyk T.V., Strumenska E.N.
 • UDC 576.312.32.38:612.014.482
 • Authors: Kuznietsova G.M., Ostrovska G.V., Rybalchenko V.K.
 • UDC 616.018: 612.335+57.044
 • Authors: Lynchak O.V., Kharchuk I.V., Karpezo N.O., Ostrovska G.V., Rybalchenko V.K.
 • UDC 57.044:616.018:[612.33+612.35+612.36]
 • Authors: Kuzminov B.P., Zazulyak T.S., Nektegaev I.O., Grushka O.I., Galushka O.I.
 • UDC 613.63 : 546.87
 • Authors: Shutka A.O., Kravets D.S., Seifullina I.I., Martsinko Е.E., Pesaroglo E.G.
 • UDC 615.038:661.718.6
 • Authors: Shemedyuk N.P., Zajcev O.O., Bucyak V.I.
 • UDC 636.09:611.081:615.32
 • Authors: Velchinska O.V., Nizhenkovska I.V., Chumak N.E., Shamray Yu. P., Vilchinska V.V.
 • UDC 547.745
 • Authors: Luk'yanchuk V.D., Kravets D.S., Zhytina I.O.
 • UDC 615.099:661.718.6:616-092.9
Page 1 of 2