2012, #3-4 (58-59)

 • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.A. Kharchenko, T.F. Kharchenko, L.I. Povyakel, Ye.A. Bahlii
 • UDC 615.9: 678: 613.632
 • Authors: L.B. Bondarenko, S.S. Tanina
 • UDC 615.9:616.36-099
 • Authors: V.G. Gerasimova, N.Ye. Dyshinevich, S.S. Svitlyi, L.O. Rudaya, G.V. Golovaschenko, L.M. Veremenko, O.I. Korniets, V.G. Kurdukov
 • UDC 615.9+613.4 [648.18:649.1]
 • Authors: S.M. Drogovoz, V.D. Lukianchuk, B.S. Sheyman, A.V. Kononenko
 • UDC 615.015.35:615.218.2
 • Authors: S.V. Prylutska, D.M. Rotko, Yu.I. Prylutskiy, V.K. Rybalchenko
 • UDC 546.26.043
 • Authors: M.L. Zinovieva, N.O. Karpezo, O.V. Lynchak
 • UDC 615.9; 573.7:57.017.55; 591.111; 591.8
 • Authors: G.M. Kuznietsova, T.A. Volovnenko, Yu.M. Volovenko, V.K. Rybalchenko
 • UDC 616.018: 612.335+57.044
 • Authors: O.V. Demetska, O.B. Leonenko, T.Yu. Tkachenko, N.S. Leonenko
 • UDC [(615.9:620.26-181.4):613.155.006.2]:006.013