• Authors: Prodanchuk M.G., Balan G.M., Kharchenko O.A., Kharchenko T.F., Povyakel L.I., Bagley E.A.
 • UDC 615.9: 678: 613.632
 • Authors: Bondarenko L.B., Tanina S.S.
 • UDC 615.9:616.36-099
 • Authors: Gerasimova V.G., Dyshinevich N.Ye., Svitlyi S.S., Rudaya L.O., Golovaschenko G.V., Veremenko L.M, Korniets O.I., Kurdukov V.G.
 • UDC 615.9+613.4 [648.18:649.1]
 • Authors: Drogovoz S.M., Luk'yanchuk V.D., Sheyman B.S., Kononenko A.V.
 • UDC 615.015.35:615.218.2
 • Authors: Prylutska S.V., Rotko D.M., Prylutskiy Yu.I., Rybalchenko V.K.
 • UDC 546.26.043
 • Authors: Zinovieva M.L., Karpezo N.O., Lynchak O.V.
 • UDC 615.9; 573.7:57.017.55; 591.111; 591.8
 • Authors: Kuznietsova G.M., Volovnenko T.A., Volovenko Yu.M., Rybalchenko V.K.
 • UDC 616.018: 612.335+57.044
 • Authors: Demetska O.V., Leonenko O.B., Tkachenko T.Yu., Leonenko N.S.
 • UDC [(615.9:620.26-181.4):613.155.006.2]:006.013