2020, #2 (89)

 • Authors: O.P. Vasetska
 • UDC 615.9 + 615.015.2 + 661.162.6 + 547.823
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-5-13
 • Authors: M.G. Prodanchuk, O.P. Kravchuk, N.V. Kurdil, V.A. Raks, V.S. Mikhailov, P.V. Aleinov
 • UDC 623.459.59+615.91+614.3
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-14-19
 • Authors: V.A. Turkina, N.Ye. Chemodurova, O.I. Grushka, H.V. Pryzyhlei
 • UDC 616.699-06:615.451.3:547.85-018-019
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-27-31
 • Authors: G.M. Balan, A.G. Bogomol, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, A.H. Kudriavtseva
 • UDC 615.9:546.683
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-32-39 (Eng), 10.33273/2663-4570-2020-89-2-40-47 (Ukr)
 • Authors: E.G. Pykhteyeva, D.V. Bolshoy, L.M. Shafran
 • UDC 615.9:546.49:616.12
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-48-57