• Authors: Podrushnyak A.E., Stroy A.M., Khudaykulova O.O., Lipisvitskiy О.S., Heilik Yu.P.
  • Authors: Golinko О.М., Moroz Т.І., Stadnichuk N.О., Demich H.А, Didok Т.М.
  • Authors: Podrushnyak A.E., Samchuk А.І., Stroy A.M., Khudaykulova O.O., Schutska Т.О., Ivanova L.P.