• Authors: A.E. Podrushnyak, A.M. Stroy, O.O. Khudaykulova, О.S. Lipisvitskiy, Yu.P. Heilik
  • Authors: О.М. Golinko, Т.І. Moroz, N.О. Stadnichuk, H.А. Demich, Т.М. Didok
  • Authors: A.E. Podrushnyak, А.І. Samchuk, A.M. Stroy, O.O. Khudaykulova, Т.О. Schutska, L.P. Ivanova