• Authors: Prodanchuk M.G., Moiseenko R.A., Gunkov S.V.
  • UDC 613.632:618.19:618.73
  • Authors: Rudaya L.O., Zhminko P.G., Povyakel L.I., Reshavska O.V.
  • UDC 616.153:577.122.856:616.151.4
  • Authors: Shkulipa O.V., Rublyov B.V., Prodanchuk M.G., Sheyman B.S.
  • UDC 531.37+615.9:615.099
  • Authors: Yushko L.A., Sakhno L.A., Sarnatska V.V., Maslenny V.M., Nikolayev V.G.
  • UDC 616:615.015:615.373: 546.26
  • Authors: Kuznetsova O.M., Chmil V.D.
  • UDC [632.95.028+632.954+543.062]