2010, #1 (48)

  • Authors: M.G. Prodanchuk, R.A. Moiseenko, S.V. Gunkov
  • UDC 613.632:618.19:618.73
  • Authors: L.O. Rudaya, P.G. Zhminko, L.I. Povyakel, O.V. Reshavska
  • UDC 616.153:577.122.856:616.151.4
  • Authors: L.A. Yushko, L.A. Sakhno, V.V. Sarnatska, V.M. Maslenny, V.G. Nikolayev
  • UDC 616:615.015:615.373: 546.26
  • Authors: O.M. Kuznetsova, V.D. Chmil
  • UDC [632.95.028+632.954+543.062]