• Authors: S.S. Svitlyi, V.M. Voronina, L.O. Rudaya, N.О. Kornuta, E.A. Bagley
 • UDC 648.6 614.449
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-85-1-26-40
 • Authors: B.P. Kuzminov, T.S. Zazulyak, D.D. Ostapiv, N.Ye. Yunak
 • UDC 615.218.2.099.611-018.1-019
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-85-1-49-52
 • Authors: N.S. Leonenko, O.V. Demetska, O.B. Leonenko
 • UDC 546.3-022.532:621.791.011:613.155.006.3
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-85-1-53-61
 • Authors: I.M. Trakhtenberg, L.M. Shafran, I.M. Andrusyshina
 • Authors: E.A. Bagley, N.M. Nedopytanska, V.S. Lisovska, O.V. Reshavska, L.V. Tkachenko
 • UDC 615.9:616-006.6:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-5-13
 • Authors: N.J. Andreychuk, L.І. Vlasyk
 • UDC 613.632.2:546.57-022.513.2:616-092.9
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-14-21
 • Authors: G.M. Balan, S.D. Kolesnyk, P.G. Zhminko, N.M. Bubalo, V.A. Babych
 • UDC 615.9:648.6:614.7
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-22-28
 • Authors: S.V. Gunkov
 • UDC 618.1:57.033:612.014.046:57.118
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-29-33
 • Authors: L.A. Ustinova, V.A. Barkevych, N.V. Kurdil, R.M. Shvets, V.I. Saglo, O.A. Yevtodiev
 • UDC 623.459+616-08
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-44-52
 • Authors: O.P. Kravchuk, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Grinko, S.G. Sergeev, O.M. Bagatska, O.P. Vasetska, O.V. Fedchenko, G.V. Zvarych, I.P. Pavlenko, V.G. Lyshavsky, S.I. Yuschuk
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-5-17
 • Authors: V.S. Lisovska, N.M. Nedopytanska, O.V. Reshavska, N.V. Tereschenko, E.A. Bagley
 • UDC 616-006:632.95.024:59.08
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-18-23
 • Authors: T.I. Kliuchynska, E.S. Zalinyan, T.V. Verbova
 • UDC 615.9:616.01/09:616.153.21.9
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-24-29
Page 1 of 2