• Authors: Prodanchuk M.G., Balan G.M., Kharchenko O.A., Kharchenko T.F., Povyakel L.I., Bagley E.A.
 • UDC 615.9: 678: 613.632
 • Authors: Bondarenko L.B., Tanina S.S.
 • UDC 615.9:616.36-099
 • Authors: Prodanchuk M.G., Vlasyk L.І., Deineka S.E., Turash М.М.
 • Authors: Grek A.M., Sakun O.V., Iksarica V.V., Belykh I.A., Baturov V.A.
 • UDC 57.042.
 • Authors: Kharchenko O.A., Balan G.M., Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Chermnikh N.P., Tereschenko N.V.
 • UDC 615. 9: 678: 613. 632
 • Authors: Trakhtenberg I.M., Dmytrukha N.M., Korshun M.M., Krasnokutska L.M., Korolenko T.K.
 • Authors: Bilko N.М., Yeleyko-Hemych L.О., Rodionova N.К., Borbulyak І.Z., Alekseeva Т.А., Mykhailenko V.M.
 • Authors: Gerasimova V.G., Dyshinevich N.Ye., Golovaschenko G.V.
 • UDC 648.18:[346.548+504.064]
Page 1 of 26