• Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.A. Kharchenko, T.F. Kharchenko, L.I. Povyakel, E.A. Bagley
 • UDC 615.9: 678: 613.632
 • Authors: L.B. Bondarenko, S.S. Tanina
 • UDC 615.9:616.36-099
 • Authors: M.G. Prodanchuk, L.І. Vlasyk, S.E. Deineka, М.М. Turash
 • Authors: A.M. Grek, O.V. Sakun, V.V. Iksaritsa, I.A. Belykh, V.A. Baturov
 • UDC 57.042.
 • Authors: O.A. Kharchenko, G.M. Balan, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, N.P. Chermnykh, N.V. Tereschenko
 • UDC 615. 9: 678: 613. 632
 • Authors: I.M. Trakhtenberg, N.M. Dmytrukha, M.M. Korshun, L.M. Krasnokutska, T.K. Korolenko
 • Authors: N.М. Bilko, L.О. Yeleyko-Hemych, N.К. Rodionova, І.Z. Borbulyak, Т.А. Alekseeva, V.M. Mykhailenko
 • Authors: V.G. Gerasimova, N.Ye. Dyshinevich, G.V. Golovaschenko
 • UDC 648.18:[346.548+504.064]
Page 1 of 32