2018, #4 (84)

 • Authors: N.M. Nedopytanska, Ye.A. Bahlii, O.V. Reshavska, V.S. Lisovska, L.V. Tkachenko
 • UDC 615.9:616-006.6:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-5-18
 • Authors: O.V. Fedchenko, P.G. Zhminko
 • UDC 615.9+615.917+616-07
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-19-35
 • Authors: Ya.V. Kolianchuk
 • UDC 615.9:632.95:612.6:591.16
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-36-41
 • Authors: L.V. Hortseva, T.V. Shutova, O.S. Martynova, V.V. Zaval'na, T.P. Kostiuchenko
 • UDC 615.9:621.798:613.2:663.954.56:614:614.75
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-59-62
 • Authors: А.V. Kharlamova, V.F. Bogoyavlenska, O.G. Bychova
 • UDC 613.6-032.1+678.049
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-63-70