• Authors: L.І. Vlasyk, N.A. Voloshina, M.A. Georgiants, I.P. Grebnyak, T.M. Dumenko, N.V. Kokshareva, A.M. Kolesnikov, A.M. Morozov, M.A. Mokhort, S.M. Nedashkivskyy, G.I. Pasternak, M.G. Prodanchuk, I.V. Savin, N.N. Seredynska, A.V. Stepanenko, I.M. Trakhtenberg, O.Yu. Fedorenko, V.I. Cherniy, B.S. Sheyman
  • UDC 615.9:615.099
  • Authors: L.E. Patiota, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, O.A. Kharchenko, T.V. Yurchenko
  • Authors: L.І. Vlasyk, N.A. Voloshina, M.A. Georgiants, I.P. Grebnyak, T.M. Dumenko, N.V. Kokshareva, A.M. Kolesnikov, A.M. Morozov, M.A. Mokhort, S.M. Nedashkivskyy, G.I. Pasternak, M.G. Prodanchuk, I.V. Savin, N.N. Seredynska, A.V. Stepanenko, I.M. Trakhtenberg, O.Yu. Fedorenko, V.I. Cherniy, B.S. Sheyman
  • UDC 615.9:615.099
  • Authors: M.G. Prodanchuk, L.G. Senenko, N.Ye. Dyshinevich, T.I. Kravchenko, P.G. Zhminko, E.A. Bagley, T.V. Khil'kevich, L.M. Shafran, L.V. Basalaeva, M.P. Donets
  • UDC 613.48
  • Authors: L.E. Patiota, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, O.A. Kharchenko, T.V. Yurchenko, A.A. Denisenko
  • UDC 006.1:615.8-7