• Authors: Vlasyk L.І., Voloshina N.A., Georgianc M.A., Grebnyak I.P., Dumenko T.M., Kokshareva N.V., Kolesnikov A.M., Morozov A.M., Mokhort M.A., Nedashkivskyy S.M., Pasternak G.I., Prodanchuk M.G., Savin I.V., Seredynska N.N., Stepanenko A.V., Trakhtenberg I.M., Fedorenko O.Yu., Cherniy V.I., Sheyman B.S.
  • UDC 615.9:615.099
  • Authors: L.E. Patiota, Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Kharchenko O.A., Yurchenko T.V.
  • Authors: Vlasyk L.І., Voloshina N.A., Georgianc M.A., Grebnyak I.P., Dumenko T.M., Kokshareva N.V., Kolesnikov A.M., Morozov A.M., Mokhort M.A., Nedashkivskyy S.M., Pasternak G.I., Prodanchuk M.G., Savin I.V., Seredynska N.N., Stepanenko A.V., Trakhtenberg I.M., Fedorenko O.Yu., Cherniy V.I., Sheyman B.S.
  • UDC 615.9:615.099
  • Authors: Prodanchuk M.G., Senenko L.G., Dyshinevich N.Ye., Kravchenko T.I., Zhminko P.G., Bagley E.A., Khil'kevich T.V., Shafran L.M., Basalaeva L.V., Donets M.P.
  • UDC 613.48
  • Authors: L.E. Patiota, Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Kharchenko O.A., Yurchenko T.V., A.A. Denisenko
  • UDC 006.1:615.8-7