• Authors: Kharchenko O.A., Balan G.M., Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Chermnikh N.P., Tereschenko N.V.
 • UDC 615. 9: 678: 613. 632
 • Authors: Anisimova S.I., Shayakhmetova G.M., Voronina A.K., Kovalenko V.M.
 • UDC 615.9:616.36-099:576.2.24:577.161.3
 • Authors: Levitskaya V.M., Kharchenko T.F., Isaeva S.S., Kharchenko O.A.
 • UDC 616-022.855:614.8.026.1
 • Authors: Lynchak O.V., Rybalchenko V.K., Karpezo N.O., Ostrovska G.V., Babuta O.M.
 • UDC 57.044:616.018:612.33
 • Authors: Luk'yanchuk V.D., Gavrilov I.I., Risukhina N.V.
 • UDC 616-001-008.6-085:615.356
 • Authors: Kharchenko T.F., Levitskaya V.M., Isaeva S.S., Kharchenko O.A., Khomak S.O., Krugliak T.I., Tereschenko N.V.
 • UDC 61:615.462:57.044
 • Authors: Demetska O.V., Leonenko O.B., Tkachenko T.Yu., Leonenko N.S.
 • UDC [(615.9:620.26-181.4):613.155.006.2]:006.013