2012, #1 (56)

 • Authors: O.A. Kharchenko, G.M. Balan, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, N.P. Chermnykh, N.V. Tereschenko
 • UDC 615. 9: 678: 613. 632
 • Authors: S.I. Anisimova, G.M. Shayakhmetova, A.K. Voronina, V.M. Kovalenko
 • UDC 615.9:616.36-099:576.2.24:577.161.3
 • Authors: V.M. Levitskaya, T.F. Kharchenko, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko
 • UDC 616-022.855:614.8.026.1
 • Authors: O.V. Lynchak, V.K. Rybalchenko, N.O. Karpezo, G.V. Ostrovska, O.M. Babuta
 • UDC 57.044:616.018:612.33
 • Authors: V.D. Lukianchuk, I.I. Gavrilov, N.V. Risukhina
 • UDC 616-001-008.6-085:615.356
 • Authors: T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko, S.O. Khomak, T.I. Krugliak, N.V. Tereschenko
 • UDC 61:615.462:57.044
 • Authors: O.V. Demetska, O.B. Leonenko, T.Yu. Tkachenko, N.S. Leonenko
 • UDC [(615.9:620.26-181.4):613.155.006.2]:006.013