2019, #1 (85)

  • Authors: S.S. Svitlyi, V.M. Voronina, L.O. Rudaya, N.О. Kornuta, E.A. Bagley
  • UDC 648.6 614.449
  • DOI 10.33273/2663-4570-2019-85-1-26-40
  • Authors: B.P. Kuzminov, T.S. Zazulyak, D.D. Ostapiv, N.Ye. Yunak
  • UDC 615.218.2.099.611-018.1-019
  • DOI 10.33273/2663-4570-2019-85-1-49-52
  • Authors: N.S. Leonenko, O.V. Demetska, O.B. Leonenko
  • UDC 546.3-022.532:621.791.011:613.155.006.3
  • DOI 10.33273/2663-4570-2019-85-1-53-61
  • Authors: I.M. Trakhtenberg, L.M. Shafran, I.M. Andrusyshina