• Authors: O.M. Kuznetsova, V.D. Chmil
 • UDC [632.95.028+632.954+543.062]
 • Authors: L.A. Yushko, L.A. Sakhno, V.V. Sarnatska, V.M. Maslenny, V.G. Nikolayev
 • UDC 616:615.015:615.373: 546.26
 • Authors: L.O. Rudaya, P.G. Zhminko, L.I. Povyakel, O.V. Reshavska
 • UDC 616.153:577.122.856:616.151.4
 • Authors: M.G. Prodanchuk, R.A. Moiseenko, S.V. Gunkov
 • UDC 613.632:618.19:618.73
 • Authors: M.G. Prodanchuk, L.G. Senenko, N.Ye. Dyshinevich, T.I. Kravchenko, P.G. Zhminko, E.A. Bagley, T.V. Khil'kevich, L.M. Shafran, L.V. Basalaeva, M.P. Donets
 • UDC 613.48
 • Authors: L.І. Vlasyk, N.A. Voloshina, M.A. Georgiants, I.P. Grebnyak, T.M. Dumenko, N.V. Kokshareva, A.M. Kolesnikov, A.M. Morozov, M.A. Mokhort, S.M. Nedashkivskyy, G.I. Pasternak, M.G. Prodanchuk, I.V. Savin, N.N. Seredynska, A.V. Stepanenko, I.M. Trakhtenberg, O.Yu. Fedorenko, V.I. Cherniy, B.S. Sheyman
 • UDC 615.9:615.099
 • Authors: S.G. Serhieiev, A.P. Hrynko, I.V. Lepeshkin, N.V. Kolontaeva
 • UDC 556.06:502.5:632.954:547.462.2
 • Authors: V.D. Lukianchuk, D.S. Kravets, I.O. Zhytina
 • UDC 615.099:661.718.6:616-092.9
Page 1 of 3