• Authors: Kuznetsova O.M., Chmil V.D.
 • UDC [632.95.028+632.954+543.062]
 • Authors: Yushko L.A., Sakhno L.A., Sarnatska V.V., Maslenny V.M., Nikolayev V.G.
 • UDC 616:615.015:615.373: 546.26
 • Authors: Shkulipa O.V., Rublyov B.V., Prodanchuk M.G., Sheyman B.S.
 • UDC 531.37+615.9:615.099
 • Authors: Rudaya L.O., Zhminko P.G., Povyakel L.I., Reshavska O.V.
 • UDC 616.153:577.122.856:616.151.4
 • Authors: Prodanchuk M.G., Moiseenko R.A., Gunkov S.V.
 • UDC 613.632:618.19:618.73
 • Authors: Prodanchuk M.G., Senenko L.G., Dyshinevich N.Ye., Kravchenko T.I., Zhminko P.G., Bagley E.A., Khil'kevich T.V., Shafran L.M., Basalaeva L.V., Donets M.P.
 • UDC 613.48
 • Authors: Vlasyk L.І., Voloshina N.A., Georgianc M.A., Grebnyak I.P., Dumenko T.M., Kokshareva N.V., Kolesnikov A.M., Morozov A.M., Mokhort M.A., Nedashkivskyy S.M., Pasternak G.I., Prodanchuk M.G., Savin I.V., Seredynska N.N., Stepanenko A.V., Trakhtenberg I.M., Fedorenko O.Yu., Cherniy V.I., Sheyman B.S.
 • UDC 615.9:615.099
 • Authors: Sergeev S.G., Grinko A.P., Lepeshkin I.V., Kolontaeva N.V.
 • UDC 556.06:502.5:632.954:547.462.2
 • Authors: Luk'yanchuk V.D., Kravets D.S., Zhytina I.O.
 • UDC 615.099:661.718.6:616-092.9
Page 1 of 3