• Authors: O.M. Filinska, I.V. Kharchuk, S.V. Yablonska, N.O. Karpezo, O.V. Lynchak, M.L. Zinovieva, E.A. Slast'ya, Т.V. Rybalchenko, P.G. Zhminko
  • UDC 615.9; 573.7:57.017.55; 591.111; 591.8
  • Authors: I.S. Chekman, A.O. Pryskoka, V.F. Babij, O.V. Antonenko, M.I. Zahorodnyi
  • UDC 615.011:615.032:615.015.35:615.015.36
  • Authors: S.V. Pustovit
  • UDC 17.011:17.022.1:167.7
Page 3 of 3