• Authors: V.A. Zakordonets, A.I. Yurchenko, O.M. Bahatska, T.V. Yurchenko
  • UDC 613.16:614.71:632.934.1:510.6
  • Authors: T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko, S.O. Khomak, T.I. Krugliak, N.V. Tereschenko
  • UDC 61:615.462:57.044
  • Authors: B.O. Tsudzevich, I.V. Kalinin, V.V. Liventsov, A.Yu. Kotsuk
  • UDC 577.16:543:5.546:5992
  • Authors: I.M. Trakhtenberg, Yu.I. Kudryavets, M.L. Marchenko, N.O. Bezdenezhnykh, M. Fahmi
  • UDC 519.6+546.3+576.345
  • Authors: S.G. Serhieiev, A.P. Hrynko, I.V. Lepeshkin, N.V. Kolontaeva
  • UDC 556.06:502.5:632.954:547.462.2