Sorption-Voltamperometric Determination of Cu, Pb, Cd and Zn on Silica of the Surface Modified Group Sodium Salt 6-Propilamido-2-Pirydyndykarbon Acid (PyCOONa-Cx) in Kiev Byuvet Waters

  • Authors: T.D. Reva, G.M. Zaitseva, V.L. Slipchuk, V.O. Kalibabchuk, N.E. Chumak
  • UDC: 541.183.5:543.43:546.45
Download attachments:

Т.Д. Рева, Г.М. Зайцева, В.Л. Сліпчук, В.О. Калібабчук, Н.Є. Чумак*

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра медичної та загальної хімії, м. Київ
*Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, м. Київ

SUMMARY. Chemico-analytical properties of the 6-propilamido-2-new-piridindikarbo acid attached covalently to the surface of highly dispersed silica was investigated. The determination techniques of some heavy metals in byuvetic waters based on the extraction of biotoxical ions from liquids using the modified silica and the subsequent determination by the voltammetric method.
Keywords: byuvetic waters, biotoxical ions, concentration.

Антропогенне забруднення навколишнього середовища багато в чому пов'язане з мікроелементами із групи важких металів і викликає серйозну заклопотаність своїми негативними наслідками для здоров'я нації в цілому. Відомо, що в безпосередній близькості від багатьох промислових підприємств утворюються зони з підвищеним вмістом плюмбуму, ртуті, кадмію, нікелю й інших токсичних мікроелементів, результатом цього є збільшення їх вмісту в природних ґрунтових водах та вірогідності накопичення в організмі людини, що представляє загрозу для здоров'я і навіть життя [1-2].

Низькі значення ГДК токсичних елементів у водах вимагають попереднього концентрування при їх визначенні. Метод сорбційного концентрування найбільш зручний для таких цілей [3-4], а модифіковані кремнеземи, завдяки високим кінетичним характеристикам, є пріоритетними серед сорбентів [5].

Об'єкти та методи дослідження

У попередніх дослідженнях [6-7] нами було показано, що високодисперсний кремнезем, модифікований функціональними групами 6-пропіламідо-2-піридиндикарбонової кислоти (PyCOONa — CX)

є селективним до деяких важких металів. Тому подальші дослідження були спрямовані на встановлення хіміко-аналітичних властивостей PyCOONa — CX та можливості його застосування для визначення іонів біотоксикантів із бюветних вод.

Результати та обговорення

Принцип методу. Метод полягає у твердофазній екстракції іонів Cu(ІІ), Pb(ІІ), Cd(ІІ) та Zn(ІІ) за рахунок перебігу реакції комплексоутворення між вказаними іонами і групами 6-пропіламідо-2-піридиндикарбонової кислоти, ковалентно закріпленими на поверхні SiO2 з наступним визначенням вмісту зазначених іонів в елюаті за допомогою вольтамперометричного методу аналізу.

Апаратура. Аналізатор вольтамперометрич-ний АВА-2, електрохімічна комірка, що складається з графітового (індикаторного) електроду, хлорид-срібного електроду порівняння та допоміжного платинового електроду. Перистальтичний насос, хроматографічна колонка з PyCOONa-CX, іономер ЭВ — 74, мірні колби на 25 мл та на 1 л.

Реактиви. Наважка кремнезему PyCOONa-CX масою 0,5 г, 1 л водопровідної води, кислота сульфатна 0,01 М, кислота сульфатна 0,1 М, 4 М розчин хлориду амонію, кислота хлоро-воднева 5x10-3 М.

Методика визначення. У конічну колбу вміщають 1 л попередньо профільтрованої води, що аналізується, додають 10 мл 1 М сульфатної кислоти, 10 мл 10 % розчину персульфату амонію й кип'ятять впродовж 20 хв. Після охолодження розчину нейтралізують надлишкову кислоту за допомогою 0,1 М розчину амоніаку до рН 6-7 і отриманий розчин зі швидкістю 10 мл/хв. пропускають через адсорбційний патрон, що заповнено 0,5 г PyCOONa-CX. Після пропускання всього об'єму, патрон промивають 10 мл дистильованої води та десорбують адсорбовані метали 5 мл 0,5 М розчином нітратної кислоти. Вміст металів в елюаті визначають інверсійно-вольтометрично. Результати визначення наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Сорбційно-вольтамперометричне визначення Pb(ІІ), Cu(ІІ), Zn(ІІ) у бюветних водах методом добавок (Pb(ІІ), Cu(ІІ), Zn(ІІ)) з використанням PyCOONa-CX, як сорбенту (mсорб.=0,5 г, V=1 л, d = 0,5 см, h = 20 мм, рН=5,5, v = 5 мл/хв, t(p=0.95, n=3)=4.30).

Методика вольтамперометричного визначення концентрації металів у розчині.

Вольтамперометричне визначення плюмбуму (й інших металів, зокрема цинку) виконували методом добавок за методикою [8]. В електролітичний стакан поміщали 9 мл нітратно-кислого фонового розчину. Задавали параметри комп'ютерної програми: потенціал катодного накопичення –1,1 В, час накопичення — 60 с, діапазон потенціалів анодної розгортки від –1,1 В до + 0,2 В, швидкість розгортки 0,5 В/с. Запускали програму виконання першої стадії вимірювань. Після одержання вольтамперограми фону прилад вимикали. Далі, не виймаючи електроди, до розчину в стакані додавали 1 мл досліджуваного розчину з невідомим вмістом металу. Знову вмикали прилад і запускали програму виконання другої стадії вимірювання. З одержаної вольтамперограми розчину проби записували висоту піку струму (Іх) при потенціалі іонізації плюмбуму. Вимикали прилад. До розчину у стакані, не виймаючи електроди, додавали добавку (0,1-0,2 мл) стандартного розчину плюмбуму і знову вмикали прилад, запускаючи програму виконання останньої стадії вимірювання. На отриманій вольтамперограмі визначали висоту анодного піку плюмбуму з добавкою (Іа+х). Запускали програму огляду отриманих результатів: вольтамперограми фону, проби та проби з добавкою. Концентрацію плюмбуму у розчині, отриманому додаванням 1 мл дослідженого розчину та 9 мл фонового електроліту, розраховували за формулою (1):

де Іх — висота піку струму в розчині проби, Іа+х — висота струму в розчині проби з добавкою стандарту плюмбуму Сх — невідома концентрація плюмбуму в розчині, що аналізується, мкг/л, Са — концентрація добавки плюмбуму в розчині, яка розраховується за формулою 2:

Ca = Cдоб x Vдоб / Vх+доб(мкг/л) (2)

де Сдоб — концентрація стандартного розчину плюмбуму, 1000 мкг/л, Vдоб — об'єм добавки (0,2 мл), Vx+доб — об'єм розчину з добавкою (10,2 мл).

Вольтамперометричні визначення металів здійснювали з використанням вольтамперо-метричного аналізатора АВА-2, електрохімічна комірка якого складається з графітового індикаторного електроду, хлоридсрібного електроду порівняння та допоміжного платинового електроду [8].

На рис 1 наведено інверсійно-вольтамперо-метричні криві деяких зразків бюветних вод, а в табл. 1 результати розрахунків концентрації іонів купруму плюмбуму та цинку у пробах елюатів.

Рис.1 Приклади кривих інверсійно-вольтамперометичного визначення іонів цинку, плюмбуму та купруму в різних порціях елюатів, отриманих шляхом кислотного відмивання адсорбційного патрону PyCOONa-CX після пропускання через нього 1000 мл води з бювету:
1) пр. Бажана; 2) пр. Григоренка; 3) вул. Драгоманова (V=10мл, S=100):
1) бідистилят, 2) елюат, 3) елюат з добавкою.

ЛІТЕРАТУРА

1. Державні санітарні правила і норми "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання", №383 від 23.12.96. Затверджено МОЗ України.

2. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий (СН-245-71). Приложение 4. Изд. Официальное. М., Стройиздат,1972. 96 с.

3. Кузьмин Н.М. Концентрирование следов элементов. / Н.М. Кузьмин, Ю.А. Золотов —М.:Наука,1988. — 267с.

4. Мицуике А. Методы концентрирования микроэлементов в неорганическом анализе. / А. Мицуике — М.:Химия, 1986. — 151с.

5. Зайцев В.Н. Комплексообразующие кремнеземы: синтез, строение привитого слоя и химия поверхности. / В.Н. Зайцев Харьков: Фолио, 1997. — 240 с.

6. Рева Т.Д. Сорбційна здатність кремнеземів з прищепленими комплексоутворюючими групами до іонів Zn(II), Hg(II), Fe(III), Cu(II) та Pb(II) / Т.Д. Рева, В.М. Зайцев, О.М. Трохименко // Методы и объекты химического анализа. — 2008. — Т. 3, № 2. — С. 202–206.

7. Модифікований сорбент для вилучення іонів металів із розчинів: Заявка на винахід №20031110242, рішення про видачу патенту від 21.01.2004, МПКB01J20/10./ В.М. Зайцев, С.О. Алексєєв, Т.Д. Рева, Г.М. Зайцева, С.М. Гождзінський-Заявлено 13.11.2003. Основы аналитической химии / — М.Высшая школа,2000. — 32;183 c.

 

REFERENCES

1. Derzhavni sanitarni pravyla i normy "Voda pytna. Gigienichni vymogy do yakosti vody centralizovanogo gospodars'ko-pytnogo vodopostachannya", №383 vid 23.12.96. Zatverdzheno MOZ Ukrainy.

2. Sanitarnye normy proektirovaniya promyshlennykh predpriyatij (SN-245-71). Prilozhenie 4. Izd. Oficial'noe. M., Strojizdat,1972. 96 s.

3. Kuz'min N.M. Koncentrirovanie sledov elementov. / N.M. Kuz'min, Yu.A. Zolotov —M.:Nauka,1988. — 267s.

4. Micuike A. Metody koncentrirovaniya mikroelementov v neorganicheskom analize. / A. Micuike — M.:Khimiya, 1986. — 151s.

5. Zajcev V.N. Kompleksoobrazuyuschie kremnezemy: sintez, stroenie privitogo sloya i khimiya poverkhnosti. / V.N. Zajcev Khar'kov: Folio, 1997. — 240 s.

6. Reva T.D. Sorbcijna zdatnist' kremnezemiv z pryscheplenymy kompleksoutvoryuyuchymy grupamy do ioniv Zn(II), Hg(II), Fe(III), Cu(II) ta Pb(II) / T.D. Reva, V.M. Zajcev, O.M. Trokhymenko // Metody i ob'ekty khimicheskogo analiza. — 2008. — T. 3, № 2. — S. 202–206.

7. Modyfikovanyj sorbent dlya vyluchennya ioniv metaliv iz rozchyniv: Zayavka na vynakhid №20031110242, rishennya pro vydachu patentu vid 21.01.2004, MPKB01J20/10./ V.M. Zajcev, S.O. Alekseev, T.D. Reva, G.M. Zajceva, S.M. Gozhdzins'kyj-Zayavleno 13.11.2003. Osnovy analiticheskoj khimii / — M.Vysshaya shkola, 2000. — 32; 183 c.

 

Надійшла до редакції 6.03.2012 р.