• Authors: Y.I. Kundiev, I.M. Trakhtenberg, Z.R. Ulberg, I.S. Chekman, N.M. Dmytrukha, T.G. Gruzina, L.S. Reznichenko, S.N. Dybkova
  • UDC 539.1.074+539.2.621-022.532
  • Authors: P.G. Zhminko, O.V. Fedchenko, M.L. Zinovieva
  • Authors: L.A. Ustinova, N.N. Seredynska, N.V. Kurdil, V.I. Saglo, M.I. Barasy, O.A. Yevtodiev
  • Authors: O.B. Leonenko, N.S. Leonenko, V.А. Movchan, A.O. Lukianenko
  • UDC 546.3-168:615.9