• Authors: Y.I. Kundiev, I.M. Trakhtenberg, Z.R. Ulberg, I.S. Chekman, N.M. Dmytrukha, T.G. Gruzina, L.S. Reznichenko, S.N. Dybkova
 • UDC 539.1.074+539.2.621-022.532
 • Authors: P.G. Zhminko, O.V. Fedchenko, M.L. Zinovieva
 • Authors: L.A. Ustinova, N.N. Seredynska, N.V. Kurdil, V.I. Saglo, M.I. Barasy, O.A. Yevtodiev
 • Authors: O.B. Leonenko, N.S. Leonenko, V.А. Movchan, A.O. Lukianenko
 • UDC 546.3-168:615.9
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-81-1-25-38
 • Authors: O.V. Fedchenko, P.G. Zhminko, O.P. Vasetska, T.V. Yurchenko, O.S. Zubko, N.V. Tereschenko
 • UDC 615.9+613.632
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-88-1-91-103
 • Authors: O.B. Leonenko, N.S. Leonenko
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-88-1-104-112
 • Authors: M.L. Zinovieva, N.V. Kurdil, M.G. Prodanchuk, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko
 • UDC 615.9; 615.917; 615.279
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-79-90
 • Authors: M.L. Zinovieva, N.V. Kurdil, M.G. Prodanchuk, O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko
 • UDC 615.9; 615.917; 615.279
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-91-103
 • Authors: О.М. Tkachuk, T.V. Tkachuk
 • UDC 636.92:615
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-104-108
 • Authors: О.М. Tkachuk, T.V. Tkachuk
 • UDC 636.92:615
 • DOI 10.33273/2663-4570-2021-91-2-109-114