• Authors: Y.I. Kundiev, Trakhtenberg I.M., Ulberg Z.R., Chekman I.S., Dmytrukha N.M., T.G. Gruzina, L.S. Reznichenko, S.N. Dybkova
  • UDC 539.1.074+539.2.621-022.532
  • Authors: Zhminko P.G., Fedchenko O.V., Zinovieva M.L.